Artykuły

/

2021_Oczyszczalnie_2

06.05.2021

24.05.2021 Unieważnienie postępowania kliknij tutaj 20.05.2021 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj     Proszę o zapoznanie się z instrukcją: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf Siedliszcze, 6 maja 2021 r. Uwaga: pliki do pobrania na dole strony.... Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminySiedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniemniezbędnych uzgodnień i zezwoleń Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00047654/01 Identyfikator na miniPortalu: 3bb44298-618c-4bd0-9666-09b485df477a SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCYRola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającegoNazwa zamawiającego: GMINA SIEDLISZCZEKrajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198008Adres zamawiającegoUlica: ul. Szpitalna 15AMiejscowość: SiedliszczeKod pocztowy: 22-130Województwo: lubelskieKraj: PolskaLokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojskiNumer telefonu: 825692284Numer faksu: 825692202Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.plRodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnegoPrzedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWEOgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznegoOgłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: NieNazwa zamówienia albo umowy ramowej:Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleńIdentyfikator postępowania: ocds-148610-c68abcc9-ae5b-11eb-911f-9ad5f74c2a25Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: TakNumer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002035/01/PIdentyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.1 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze (ul. Długa, ul. Sokolec, przydomowe oczyszczalnie ścieków)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: NieCzy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: NieTryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJAAdres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://www.siedliszcze.pl/artykuly/176-2021-oczyszczalnie-2.htmlZamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: NieWykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: TakInformacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.plWymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2.    - format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,- oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,- Mozilla Firefox od wersji 15,- Google Chrome od wersji 20. Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneZamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: NieOferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczyJęzyki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAPrzed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: NieNumer referencyjny: GT.272.4.2021Rodzaj zamówienia: Roboty budowlaneZamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: NieMożliwe jest składanie ofert częściowych: NieZamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: NieInformacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń (zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Chełmie należy do Wykonawcy) liczba oczyszczalni do 4 osób - 28 szt. liczba oczyszczalni do 6 osób - 13 szt. W zakres zamówienia po stronie Wykonawcy wchodzi w szczególności: - przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych - opracowanie projektów technicznych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami- zapewnienie wymaganych prawem wskaźników oczyszczenia ścieków wyprowadzonych z układu rozsączającego - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do rozpoczęcia realizacji - montaż oczyszczalni zgodnie z projektem a materiały i instalacje użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności - inwentaryzacja powykonawcza każdej oczyszczalni - przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników końcowych. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy: - mapy do celów projektowych - aktualne wypisy z rejestru gruntów. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno-użytkowym - załącznik nr 8 do SWZ. Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ściekówDodatkowy kod CPV:45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Zamówienie obejmuje opcje: NieOkres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesięcyZamawiający przewiduje wznowienia: NieZamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie Kryteria oceny ofertSposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:Cena (C) 60 % Okres gwarancji (G) 40 % Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:C = Cb/Cn x 60 gdzie,C- ilość punktów za kryterium cena,Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,Cb - cena oferty badanej.Kryterium „Okresu gwarancji” liczone w okresach miesięcznych:W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesięcy, Wykonawca otrzyma trzydzieści (40) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 48 a 72 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:G = Go/Gmax x 40 gdzie: G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji,Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie.Uwaga:Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 48 miesięcy do 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 48 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 48 do 72 miesięcy). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:O = C + G gdzie: O - łączna ilość punktów oferty ocenianej, C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: PunktowoStosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 1Nazwa kryterium: CenaWaga: 60Kryterium 2Rodzaj kryterium: inne.Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancjiWaga: 40 Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓWZamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: NieWarunki udziału w postępowaniu: Tak Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. Uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków obejmującą co najmniej 5 szt. oczyszczalni wykonanych w ramach jednej umowy, lub - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości minimum 500 mb wykonaną w ramach jednej umowy. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: TakWykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia): wykaz robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczyZamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: NieWykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: nie dotyczy SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIAZamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: NieZamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: NieZamawiający wymaga wadium: Tak Informacje dotyczące wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowaniu w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł) Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Chełmie O/Siedliszcze Nr rachunku: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017 z dopiskiem: „Wadium -przydomowe oczyszczalnie ścieków”. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.97 ust. 7 pkt 2- 4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w tym postępowaniu.Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa wart. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art.128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;- wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.Zasady zwrotu wadium określa art. 98 ustawy Pzp.Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: TakZamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWYZamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: NieZamawiający przewiduje zmiany umowy: TakRodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII - PROCEDURA Termin składania ofert: do 2021-05-21 do godz. 10:00Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl    Identyfikator postępowania: 3bb44298-618c-4bd0-9666-09b485df477a Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 10:00Termin związania ofertą: do 2021-06-17 ------------------------------------------------------------------------------------------- PLIKI DO POBRANIA kliknij tutaj ------------------------------------------------------------------------------------------- PYTANIE I ODPOWIEDŹ DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2021 Energia słoneczna

20.04.2021

   6 maja 2021 r. - Informacja o wyborze oferty: kliknij tutaj     5 maja 2021 r. - Informacja z otwarcia ofert: kliknij tutaj           Proszę o zapoznanie się z instrukcją: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf   Siedliszcze, 21 kwietnia 2021 r.   Uwaga: pliki do pobrania na dole strony.... Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Energia słoneczna dla mieszkańców gminy Siedliszcze 2021 (kolektory słoneczne) kliknij tutaj    Identyfikator postępowania: 9e30f70d-a160-41a9-93ac-02863f97e1da Numer ogłoszenia BZP (Biuletyn Zamówień Publicznych): 2021/BZP 00037578/01   Pliki do pobrania kliknij tutaj      4 maja 2021 r. - Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia: kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2021 Oczyszczalnie przydomowe

19.04.2021

  5.05.2021 - Unieważnienie postępowania kliknij tutaj 20.04.2021 - Informacja o finansowaniu kliknij tutaj Proszę o zapoznanie się z instrukcją: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf   Siedliszcze, 19 kwietnia 2021 r.     Uwaga: pliki do pobrania na dole strony.... Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminySiedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniemniezbędnych uzgodnień i zezwoleń   Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00035671/01 SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCYRola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającegoNazwa zamawiającego: GMINA SIEDLISZCZEKrajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198008Adres zamawiającegoUlica: ul. Szpitalna 15AMiejscowość: SiedliszczeKod pocztowy: 22-130Województwo: lubelskieKraj: PolskaLokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojskiNumer telefonu: 825692284Numer faksu: 825692202Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.plRodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnegoPrzedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWEOgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznegoOgłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: NieNazwa zamówienia albo umowy ramowej:Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleńIdentyfikator postępowania: ocds-148610-6a672499-a0f8-11eb-911f-9ad5f74c2a25Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: TakNumer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002035/01/PIdentyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.1 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze (ul. Długa, ul. Sokolec, przydomowe oczyszczalnie ścieków)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: NieCzy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: NieTryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJAAdres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://www.siedliszcze.pl/artykuly/171-2021-oczyszczalnie.htmlZamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: NieWykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: TakInformacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.plWymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2.    - format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,- oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,- Mozilla Firefox od wersji 15,- Google Chrome od wersji 20. Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneZamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: NieOferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczyJęzyki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAPrzed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: NieNumer referencyjny: GT.272.2.2021Rodzaj zamówienia: Roboty budowlaneZamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: NieMożliwe jest składanie ofert częściowych: NieZamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: NieInformacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń (zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Chełmie należy do Wykonawcy) liczba oczyszczalni do 4 osób - 28 szt. liczba oczyszczalni do 6 osób - 13 szt. W zakres zamówienia po stronie Wykonawcy wchodzi w szczególności: - przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych - opracowanie projektów technicznych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami- zapewnienie wymaganych prawem wskaźników oczyszczenia ścieków wyprowadzonych z układu rozsączającego - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do rozpoczęcia realizacji - montaż oczyszczalni zgodnie z projektem a materiały i instalacje użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności - inwentaryzacja powykonawcza każdej oczyszczalni - przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników końcowych. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy: - mapy do celów projektowych - aktualne wypisy z rejestru gruntów. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno-użytkowym - załącznik nr 8 do SWZ. Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ściekówDodatkowy kod CPV:45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Zamówienie obejmuje opcje: NieOkres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesięcyZamawiający przewiduje wznowienia: NieZamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie Kryteria oceny ofertSposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:Cena (C) 60 %Okres gwarancji (G) 40 %Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:C = Cb/Cn x 60 gdzie,C- ilość punktów za kryterium cena,Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,Cb - cena oferty badanej.Kryterium „Okresu gwarancji” liczone w okresach miesięcznych:W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesięcy, Wykonawca otrzyma trzydzieści (40) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 48 a 72 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:G = Go/Gmax x 40 gdzie: G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji,Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie.Uwaga:Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 48 miesięcy do 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 48 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 48 do 72 miesięcy). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:O = C + G gdzie: O - łączna ilość punktów oferty ocenianej, C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: PunktowoStosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 1Nazwa kryterium: CenaWaga: 60Kryterium 2Rodzaj kryterium: inne.Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancjiWaga: 40 Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓWZamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: NieWarunki udziału w postępowaniu: Tak Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. Uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków obejmującą co najmniej 5 szt. oczyszczalni wykonanych w ramach jednej umowy, lub - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości minimum 500 mb wykonaną w ramach jednej umowy. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: TakWykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia): wykaz robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczyZamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: NieWykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: nie dotyczy SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIAZamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: NieZamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: NieZamawiający wymaga wadium: Tak Informacje dotyczące wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowaniu w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł) Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Chełmie O/Siedliszcze Nr rachunku: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017 z dopiskiem: „Wadium -przydomowe oczyszczalnie ścieków”. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.97 ust. 7 pkt 2- 4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w tym postępowaniu.Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa wart. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art.128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;- wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.Zasady zwrotu wadium określa art. 98 ustawy Pzp.Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: TakZamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWYZamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: NieZamawiający przewiduje zmiany umowy: TakRodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII - PROCEDURATermin składania ofert: 2021-05-05 10:00Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl    - Identyfikator postępowania: 948d882c-976a-4536-a9d6-f0456f6a240c Termin otwarcia ofert: 2021-05-05 10:00Termin związania ofertą: do 2021-06-03 ------------------------------------------------------------------------------------------- PLIKI DO POBRANIA kliknij tutaj -------------------------------------------------------------------------------------------

Czytaj dalej
/

Klauzula Informacyjna

19.03.2021

Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Gmina Siedliszcze., której reprezentantem jest Burmistrz Siedliszcza z siedzibą w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych; Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach: wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, zawierania i wykonywania umów, co znajduje podstawę w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; Administrator przetwarza również dane osobowe na podstawie zgód udzielonych przez osoby, których dane dotyczą, w zakresie i celach określonych w treści tych zgód, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Podane dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu; Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku zgody do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, na jaki zgoda została udzielona; Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wykonania zadania publicznego lub sprawowania władzy publicznej – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; Podanie danych jest obowiązkowe, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego oraz w celu wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zadań Administratora. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie miało wpływ na brak możliwości realizacji celu, na który zgoda została udzielona. .

Czytaj dalej
/

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna

18.01.2021

Projekt: „Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze” Umowa o dofinansowanie nr 39/PR.POPT/2016-00 z dnia 19 lipca 2016 r. Całkowita kwota projektu: 58 140,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100) Celem projektu jest planowanie działań w obszarze przestrzennym i technicznym zakładającym renowacje, restauracje i rewitalizację zabytków oraz zwiększenie ich dostępności; rozwój infrastruktury społecznej i poprawę jakości świadczonych usług, prowadzenie polityki przestrzennej i rewitalizacyjnej w gminie w oparciu o aktualne studia i plany. Aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobotnych do podejmowania różnych form aktywności ekonomicznej i społecznej. Planowane działania wzmocnią obszar kryzysowy poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych i kulturalnych, zintegrowane inwestycje infrastrukturalne skierowane na rozwiązanie problemów społecznych przyczynią się do ograniczenia koncentracji ubóstwa. Koncepcja wnioskodawcy zakłada adaptację budynków oraz zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych wokół, których można koncentrować działalność społeczno-integracyjną i gospodarczą pozwalającą na poprawę warunków życia i pracy mieszkańców.   Dotacjobiorca zobowiązuję się do przestrzegania oraz stosowania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (DZ. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z póżn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”; Ustawy z dnia 11 lipca 2014r r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanychw perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z póżn.zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z póżn.zm.); Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 907, z póżn. zm.); Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-202, z zastrzeżeniem pkt 6” Ponadto dotacjobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią: Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020; Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020; Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w ramach operacyjnych na lata 2014-2020.  Konferecja podsumowująca "Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze" Dnia 18 maja 2017 r. w Domu Kultury w Siedliszczu odbyła się konferecja podsumowująca "Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze". Celem konferencji było podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016-2023 oraz pokazanie możliwości finansowanie przedsięwzięć zidentyfikowanych w LPR. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016 - 2023 Podsumowanie prac nad LPR  {galeria} {/galeria}     OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY SIEDLISZCZE NA LATA 2016-2023 Burmistrz Siedliszcza przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 28 kwietnia 2017 roku. Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, pok. 11 w okresie od 6 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej http://www.siedliszcze.pl/ w zakładce Rewitalizacja. Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza do dokumentów LPR oraz Prognozy, które dostępne są na stronie internetowej http://www.siedliszcze.pl/artykul/czytaj/id/947:fundusze-europejskie-pomoc-techniczna przy pomocy poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR”, przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Prognoza oddziaływania na środowisko Formularz zgłaszania uwag LPR Formularz zgłaszania uwag Prognoza Karta projektu rewitalizacyjnego Gmina Siedliszcze jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Siedliszcze w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: obręb Siedliszcze, obręb Siedliszcze Kolonia, obręb Siedliszcze Osada oraz sołectwo Brzeziny. Karta Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR (wersja do druku) Karta Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR (wersja do edytowalna) Załącznik nr 1 do Karty Projektu Rewitalizacyjnego w ramach LPR   Spotkanie informacyjne   Dnia 10 lutego 2017 r. w Domu Kultury w Siedliszczu odbyło się spotaknie informacyjne poświęcone projektowi rewitalizacji w Gminie Siedliszcze. Celem spotkanie było zaprezentowanie wyników diagnozy oraz wyzanaczenie obszaru rewitalizacji w Gminie Siedliszcze.  {galeria} {/galeria}    Spotkanie informacyjne - konsultacyjne do LPR  Identyfikacja projektów rewitalizacyjnych przy pomocy karty projektu Projekty współfinansowane z EFS jako ważne narzędzie wdrażania LPR      Diagnoza wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Siedliszcze   Urząd Miejski zachęca wszystkich mieszkańców gminy do zapoznania się z Diagnozą do Lokalnego Programemu Rewitalizacji oraz do zgłaszania swoich uwag. Uwagi można zgłaszać do dnia 13 lutego 2017 roku.  Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Siedliszcze na lata 2017-2023 Formularz zgłaszania uwag do LPR dla gminy Siedliszcze Ankieta dla mieszkańców   Poniższa ankieta pozwoli wyznaczyć obszary wymagające rewitalizacji na terenie Gminy Siedliszcze. Ankieta jest w dostępna w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pokój nr 11 oraz do pobrania z poniższego linku. Wypełnione ankiety należy składać do pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego do dnia 3 lutego 2017 r. Ankieta dostępna również w wersji elektronicznej po kliknięci w poniższy link. Ankieta (wersja tradycyjna) Ankieta (wersja elektroniczna)     Konferencja "REWITALIZACJA - START" W dniu 28 grudnia 2016 r. w Domu Kultury w Siedliszczu miała miejsce konferencja poświęcona projektowi rewitalizacji w Gminie Siedliszcze. {galeria} {/galeria} Materiały do pobrania: Kontekst globalny, modele oraz dobre praktyki w rewitalizacji miast Finansowanie działań rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE Konferencja rozpoczynająca opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze na lata 2016-2022    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY nr 2(publ. 20.12.2016) Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze << Więcej  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2(publ. 09.12.2016) na wykonanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze << Więcej    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY(publ. 30.11.2016) Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze << Więcej ZAPYTANIE OFERTOWE(publ. 10.11.2016) na wykonanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Siedliszcze << Więcej

Czytaj dalej
/

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

31.12.2020

mgr inż. GRZEGORZ JĘDRUSZAK Stanowisko: Zastępca Burmistrza Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13) ZADANIA: Zawieranie umów dzierżawnych na grunty mienia komunalnego i naliczanie czynszu dzierżawnego. Przyjmowanie wniosków od rolników i wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i zadrzewień. Sporządzanie wykazów rolników ubiegających się o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wydawanie decyzji na niszczenie chwastów. Zawieranie umów dzierżawnych do spraw emerytalno - rentowych. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o „zapobieganiu narkomanii”. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stażu pracy w rolnictwie. Udział w komisji przetargowej na sprzedaż gruntów mienia komunalnego. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zadań objętych zakresem czynności. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu ochrony roślin i Inspekcji Weterynaryjnej. Prowadzenie rejestru wydawania zezwoleń na psy uznawane za agresywne. Zamawianie i prowadzenie rejestru wydanych kolczyków dla zwierząt. Zgłaszanie szkód łowieckich. Wydawanie zaświadczeń rolnikom do biznesplanu. mgr inż. JOANNA DZIEWULSKA Stanowisko: Inspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13) ZADANIA: Tworzenie zasobów gruntowych na cele budowlane i gospodarka tymi gruntami. Nadzór i koordynacja prowadzonych w ramach rekultywacji gruntów. Uczestnictwo w pracach urządzeniowo-rolnych (scalenia, wymiana, podziały działek) i przygotowywanie decyzji w tym zakresie. Przygotowywanie decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd , najem, użyczenie oraz użytkowanie wieczyste. Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub zarządu. Naliczanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości. Współpraca z Gospodarstwem Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki ziemią. Prowadzenie numeracji nieruchomości. Nadzór nad wspólnotami gruntowymi. Nadzór nad gruntami, które zostały oddane w zarząd lub użytkowanie wieczyste. Prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów z tytułu użytkowania wieczystego. Prowadzenie ewidencji analitycznej gruntów. Prowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych. Prowadzenie ewidencji i egzekucji użytkowania wieczystego. Wykonywanie wszystkich spraw wynikających z ustawy o gospodarce gruntami. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

Czytaj dalej
/

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

03.09.2020

    „Remont drogi gminnej nr 115441L - ul. Słonecznej od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Siedliszcze”(publikacja: 24.11.2023) 22 września 2023 r. Gmina Siedliszcze podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim i otrzymała dofinansowanie do remontu drogi gminnej nr 115441L - ul. Słonecznej w Siedliszczu. W ramach Zadania na odcinku od km 0+000 do km 0+340 planowany jest remont chodnika po prawej stronie jezdni - 320 m, remont krawężników po lewej stronie drogi, remont krótkiego odcinka chodnika po lewej stronie jezdni  - 20 m oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości remontowanego odcinka. Zostaną wykonane dwa przejścia dla pieszych oraz wprowadzone ograniczenie prędkości na wyremontowanym odcinku do 30 km/h.  Dzięki tak wykonanemu remontowi polegającemu na odtworzeniu stanu pierwotnego drogi zostaną przywrócone podstawowe parametry drogi jakimi są jej nośność, a także równość podłużna i poprzeczna co z budową przejść dla pieszych i ograniczeniem prędkości znacząco poprawi Bezpieczeństwo Ruch Drogowego. nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 115441L - ul. Słonecznej od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Siedliszcze” dofinansowanie: 152 743,02 zł całkowita wartość: 327 411,20 zł „Remont drogi gminnej nr 104571L od km 0+450 do km 0+952 w miejscowości Majdan Zahorodyński”(publikacja: 24.11.2023) 22 września 2023 r. Gmina Siedliszcze podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim i otrzymała dofinansowanie do remontu drogi gminnej nr 104571L w Majdanie Zahorodyńskim. W ramach przedsięwzięcia planowany jest remont części drogi nr 104571L. Na odcinku objętym remontem o długości 502m planowane jest ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m oraz wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem o szerokości 0,75m. Nowa nawierzchnia pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym o poprzez usunięcie nierówności powstałych z charakterystyki płyt betonowych. nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 104571L od km 0+450 do km 0+952 w miejscowości Majdan Zahorodyński” dofinansowanie: 152 643,81 zł całkowita wartość inwestycji: 343 971,20 zł "Przebudowa drogi gminnej nr 104564L relacji Anusin-Lipówki od km 0+000 do km 0+380"(publikacja: 21.04.2023) W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi gminnej lokalnej relacji Anusin - Lipówki. Na odcinku 380 m (droga L) w miejscowości Anusin planowane jest wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 9 cm i szerokości 6,0 m oraz poboczy ulepszonych kruszywem o szerokości 2x0,75 m. W ramach przebudowy w pasie drogi gminnej zostanie również wykonana zatoka parkingowa dla 6 samochodów - 2,5 m x 36 m przy istniejącej Kaplicy w Anusinie. Gmina Siedliszcze złożyła zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Chełmskiego, a na zadanie chce uzyskać zgodę na zwolnienie z budowy kanału technologicznego. Dzięki tak wykonanej przebudowie podniesione zostaną podstawowe parametry drogi jakimi są jej nośność, a także równość podłużna i poprzeczna co znacząco poprawi Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 104564l relacji Anusin - Lipówki od km 0+000 do km 0+380.” dofinansowanie: 264 046,24 zł całkowita wartość: 693 204,51 zł     "Przebudowa drogi gminnej nr 104572L w miejscowości Majdan Zahorodyński od km 0+000 do km 0+980 oraz drogi bez nadanego numeru w km 0+000 do km 0+420 w miejscowości Majdan Zahorodyński"(publikacja: 22.04.2022) W ramach zadania planowana jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Majdan Zahorodyński wraz z włączeniem się do drogi powiatowej nr 1808L, tworząc spójny ciąg komunikacyjny łączący się poprzez drogi gminne z drogą wojewódzką nr 839. Zgodnie z MPZP Gminy Siedliszcze droga na odcinku 980 m stanowi drogę gminną lokalną oznaczoną w MPZP jako B2KG i 01KDL  oraz na odcinku 420 metrów drogę wewnętrzną 01KDW. W ramach kosztów kwalifikowalnych zadania, na odcinku 980 m (droga L) planowane jest wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 9 cm i szerokości 5,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m, z kolei na odcinku 420m drogi wewnętrznej planowane jest wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 9 cm i szerokości 4,0 m jak również obustronnych poboczy 2x0,75 m. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z  drogą powiatową 1808L. Łączny zakres przedsięwzięcia to 1400 m przebudowanych dróg. nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ze środków Państwowego Funduszu Celowego nazwa projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 104572L w miejscowości Majdan Zahorodyński od km 0+000 do km 0+980 oraz drogi bez nadanego numeru w km 0+000 do km 0+420 w miejscowości Majdan Zahorodyński" dofinansowanie: 649 421,00 zł całkowita wartość inwestycji: 1 323 818,58 zł   "Przebudowa ulic Ks. Janusza Krzaka i Piaskowej w Siedliszczu" w ramach RFRD(publikacja: 23.06.2021) Gmina Siedliszcze otrzymała dofinansowanie do przebudowy ulic Ks. Janusza Krzaka i Piaskowej w Siedliszczu. Przedsięwzięcie w pozytywny sposób wpłynie na rozwój nowego osiedla domków jednorodzinnych, terenów usługowych oraz usprawni połączenie pomiędzy drogą wojewódzką nr 839, a powiatową 1807L. Nowa droga zapewni lepszą spójnośc komunikacyjną dla użytkowników z miejscowości gminy, a także powiatu i województwa. Poprawi bezpieczeństwo na drodze, skróci dojazd do ważnych instytucji społecznych czy usług w znacznym stopniu wpłynie na wyrównanie potencjału społeczno- gospodwrczego jst i niewątpliwie stanowic bedzie poprawe warunków życia mieszkańców. Przbudowie podlegały drogi o łącznej długości 787 m nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nazwa projektu: „Przebudowa ulic Ks. Janusza Krzaka i Piaskowej w Siedliszczu” dofinansowanie: 215 000,00 zł całkowita wartość inwestycji: 430 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa) w ramach FDS Gmina Siedliszcze otrzymała dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej nr 115492L w Siedliszczu, ul. Długiej. Przedmiotowa droga stanowi ciąg komunikacyjny łączący drogę wojewódzka nr 839 (relacji Cyców - Rejowiec) z drogą gminną nr 115991L ul. Sokolec oraz drogą powiatową nr 1719L. Realizacja przebudowy tej drogi przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu służb ratunkowych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja) w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu na drodze wojewódzkiej, a także pobliskiej drodze krajowej S12, pozwala zwiększyć bezpieczeństwo porządku publicznego, bezp. medycznego i przeciwpożarowego mieszkańców gminy Siedliszcze jak również gmin ościennych. W przypadku zaistnienia sytuacji nagłych droga ta stanowi alternatywne połączenie i daje możliwość przejazdu dla mieszkańców i służb ratunkowych. W ramach przebudowy na odcinku 445 metrów (droga gminna lokalna 01KDL- p) planujemy wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 6 cm i szerokości 5,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m. Na pozostałym odcinku dróg dojazdowych wykonamy nową warstwę asfaltową o grubości 6 cm i szerokości 3,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m. Dzięki tak wykonanej przebudowie podniesione zostaną podstawowe parametr drogi jakim jest nośność a także równość podłużna i poprzeczna. nazwa Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 115492L w Siedliszczu, ul. Długa” dofinansowanie: 245 050,00 zł całkowita wartość inwestycji: 490 100,00 zł

Czytaj dalej
/

Żniwa bez pożaru

30.07.2020

W związku z dizałaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu chełmskiego w okresie żniw Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie zamieściła praktyczne wskazówki mające na celu zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów upraw.

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować