RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

Wydział finansowy

31.12.2020

TERESA KOCOT Stanowisko: Skarbnik Gminy Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 23) Zadania: Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym: Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, w tym: dokumentację przyjętych zasad rachunkowości zawierającej zakładowy, plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu ochrony danych, instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję kasową Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz budżetu gminy Okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Opracowanie sprawozdań statystycznych oraz zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych Przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych, itp.; Koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją; Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników referatu księgowości Nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy; Przekazanie informacji z uchwalonego budżetu pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy; Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonanie budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO Analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych, będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie budżetu gminy i jego zmian; Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jego zmian; Planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń i innych opłat); Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych; Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi i Radzie; Nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy; Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji bankowych, itp.; Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych; Prowadzenie polityki personalnej referatu, w tym:- ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników- ocena okresowa pracowników referatu Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza; ALINA JÓŹWIAK Stanowisko: Zastępca Skarbnika Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 14) Zadania: Dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych Prowadzenie księgowości gminy w techniką komputerową w programie finansowo księgowym „Vendis”- księgowanie dochodów i wydatków Sporządzanie list płac techniką komputerową w programie płace „Vendis” dla pracowników urzędu Prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym, Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, Prowadzenie ewidencji świadczeń ZUS i ich rozliczanie oraz obsługa programu „Płatnik” Sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania Zastępstwo kasjera w czasie jego nieobecności Podpisywanie pism, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników, informacji oraz dokumentów finansowych pod względem merytorycznym, za wyjątkiem umów finansowych związanych z inwestycjami. W przypadku nieobecności skarbnika wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności skarbnika. mgr ANNA GOŁĘBIOWSKA Stanowisko: Inspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 14) Zadania: Dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych Prowadzenie księgowości gminy techniką komputerową w programie finansowo księgowym „Vendis", - księgowanie dochodów i wydatków Sporządzanie list plac techniką komputerową w programie place „ Vendis" dla pracowników urzędu Prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym, Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, Prowadzenie ewidencji świadczeń ZUS i ich rozliczanie oraz obsługa programu „Płatnik" Sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów księgowych Zastępstwo kasjera w czasie jego nieobecności W przypadku nieobecności kasjera wykonywanie zadań wynikających z zakresu jego czynności MONIKA POLISZUK Stanowisko: Podinspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 14) Zadania: Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miejskiego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Osrodka Kultury. Prowadzenie księgowości opłaty od środków transportowych, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w tym zakresie. Prowadzenie ewidencji- księga główna- wydatków budżetowych i poza budżetowych zapewniającej rejestrowanie wszystkich operacji finansowo-gospodarczych.

Czytaj dalej

Wydziały

31.12.2020

Wydział Finansowy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Wydział Infrastruktury Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej

Czytaj dalej

Sekretarz Gminy

31.12.2020

mgr TOMASZ SZCZEPANIAK Stanowisko: Sekretarz Gminy Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 02 (wew. 28) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ZADANIA: Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu. Opracowywanie projektów statutu i regulaminów organizacyjnych oraz obowiązujących instrukcji. Sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz przepisów ogólnie obowiązujących. Nadzór nad przygotowywaniem uchwał rady i zarządzeń Burmistrza. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu. Organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy ( sołectwa) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Zapewnienie obsługi techniczno- biurowej organów gminy i Burmistrza. Organizowanie wykonania uchwał rady oraz zadań wynikających z aktów prawnych organów nadrzędnych. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa. Nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej. Organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników. Nadzór nad publikacją prawa miejscowego i obwieszczeń. Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych. Podejmowanie decyzji w sprawach określonych przez Burmistrza oraz podpisywanie korespondencji w tym zakresie. Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków. W przypadku dokonywania zakupów dla potrzeb zakładu pracy stosowanie przepisów ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych Dz.U. z 1998r,. Nr 119, poz.773 z późn. zmian. Promocja gminy, organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych i festynów. Udostępnianie informacji publicznej. Prowadzenie spraw z zakresu funduszy strukturalnych. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości. Organizacja i nadzór robót publicznych i interwencyjnych oraz staży organizowanych przez PUP w Chełmie. Współdziałanie z dyrektorami szkółw: Opracowywaniu rocznych planów rozwoju oświaty, sieci placówek oraz wyposażenia szkół i przedszkoli Organizowaniu udziału podmiotów gospodarczych, fundacji, instytucji i organizacji w poprawie warunków materialnych szkół i w działalności wychowawczej Utrzymaniu i remontach obiektów szkół i przedszkoli Koordynacja działalności różnych typów szkół na terenie gminy. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian w sieci szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych. Organizowanie i prowadzenie konkursu na dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę.

Czytaj dalej

Zastępca Burmistrza

31.12.2020

mgr inż. GRZEGORZ JĘDRUSZAK Stanowisko: Zastępca Burmistrza Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ZADANIA: Zawieranie umów dzierżawnych na grunty mienia komunalnego i naliczanie czynszu dzierżawnego. Przyjmowanie wniosków od rolników i wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i zadrzewień. Sporządzanie wykazów rolników ubiegających się o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wydawanie decyzji na niszczenie chwastów. Zawieranie umów dzierżawnych do spraw emerytalno - rentowych. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o „zapobieganiu narkomanii”. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stażu pracy w rolnictwie. Udział w komisji przetargowej na sprzedaż gruntów mienia komunalnego. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zadań objętych zakresem czynności. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu ochrony roślin i Inspekcji Weterynaryjnej. Prowadzenie rejestru wydawania zezwoleń na psy uznawane za agresywne. Zamawianie i prowadzenie rejestru wydanych kolczyków dla zwierząt. Zgłaszanie szkód łowieckich. Wydawanie zaświadczeń rolnikom do biznesplanu.

Czytaj dalej

Burmistrz Siedliszcza

28.12.2020

mgr inż HIERONIM ZONIK Stanowisko: Burmistrz Siedliszcza Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 15 (wew. 16) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zadania: Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie Urzędem Gminy, Reprezentowanie gminy i jej urzędu na zewnątrz, Przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał, Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, Podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy w obowiązującym trybie, Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu, Prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy, Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Upoważnienie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji, o których mowa w pkt. 4, Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu, Dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników w oparciu o wyniki ich pracy oraz dokumenty znajdujące się w ich aktach osobowych, Podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady Miejskiej w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, Ogłaszanie uchwał rady gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu, Reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz organizowanie wykonywania zadań wynikających z zawartych porozumień, Załatwianie wniosków i interpelacji posłów , senatorów oraz radnych, Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi urzędu, Ustalanie regulaminu pracy urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania (regulamin kontroli wewnętrznej, instrukcje obowiązujące na podstawie przepisów prawa), Przedkładanie wojewodzie i izbie obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej w terminie 7 dni od daty podjęcia, Przyjmowanie oświadczeń woli (testamenty allograficzne), Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej, Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof, Składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu.

Czytaj dalej

Dane Urzędu

28.12.2020

Nazwa (dotyczy płatności) Gmina Siedliszcze Miejscowość: Siedliszcze Ulica: Szpitalna 15a Kod: 22-130 Telefon: 082 569 22 02 Fax: 082 569 22 02 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /gminasiedliszcze/SkrytkaESP Adres www: http://www.siedliszcze.pl NIP: 563-21-60-545 REGON: 000550108-9091156159-2-914-11561 Nr konta: BS CHEŁM / ODDZIAŁ SIEDLISZCZE należności z tytułu podatków, opłaty za zużycie wody, opłaty skarbowej  i pozostałych opłat:NR:  57 8187 0004 2007 0150 0048 0001 należności z tytułu opłaty za odpady komunalne: NR: 71 8187 0004 2007 0150 0048 1398 Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Czytaj dalej

Dane kontaktowe

28.12.2020

SKARGI I WNIOSKI Burmistrz Siedliszcza lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu pok. nr 1 w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 10.00 we wtorki po godzinach pracy urzędu tj. 15.00 - 16.00. Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form: e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. faxem na nr 82 544 44 59 listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd) telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 82 569 22 02 WYKAZ TELEFONÓW Urząd Miejski w Siedliszczu Sekretariat (82) 569 22 02(82) 544 44 12fax. 82 544 44 59e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.EPUAP: www.epuap.gov.pl Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik (82) 569 22 15(82) 544 44 16e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zastępca Burmistrza Grzegorz Jędruszak (82) 569 22 01(82) 544 44 13e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Sekretarz Gminy Tomasz Szczepaniak (82) 544 44 28e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Skarbnik Gminy Teresa Kocot (82) 544 44 23e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntae-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Grzegorz Jędruszak, ( Kierownik Wydziału ) Joanna Dziewulska Iwona Kruczyńska( Gospodarka Odpadami ) (82) 569 22 01(82) 544 44 13 Wydział Finansowye-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Teresa Kocot ( Kierownik Wydziału ) (82) 544 44 23 Alina Jóźwiak, Anna Gołębiowska, Monika Poliszuk (82) 569 22 03(82) 544 44 14 Wydział Podatków i Opłat Lokalnyche-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Bożena Iskierka ( Obsługa Rada Gminy ) Monika Proskura( Stypendia ) (82) 544 44 17 Beata Dyszewska, Brygida Zasada (82) 569 22 68(82) 544 44 24 Wydział Infrastrukturye-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wojciech Domański( Kierownik Wydziału ) (82) 544 44 40 Tomasz Dyszewski Marta Gumieniuk( Woda ) (82) 569 22 84(82) 544 44 18 Rafał Przybylski Maciej Dudek (82) 569 21 84(82) 544 44 21 Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskiche-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Joanna Lipczak (82) 569 22 91(82) 544 44 26 Barbara Rzucidło (82) 544 44 19 Ośrodek Pomocy Społeczneje-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Anna Żybura( Kierownik OPS )Pracownicy socjalniZasiłki rodzinne (82) 569 22 10 wewn. 15wewn. 22 Gminny Ośrodek Kultury Dorota Orysz( Kierownik GOK ) (82) 569 21 13(82) 544 44 31 Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu Dyrektor – Aneta Dudek (82) 569 22 13 Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu – Zespół Szkół im. R. Traugutta Dyrektor – Wiesław Prażnowski (82) 569 22 70 Przedszkole w Siedliszczu Kierownik – Ewa Adach (82) 569 21 49 WTZ w Majdanie Zahorodyńskim Wioletta Iwaniuk( Kierownik WTZ ) (82) 569 22 53 Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym po. dyrektora – Elżbieta Łukaszuk (82) 570 20 11 Dom Dziecka w Siedliszczu Kierownik – Paweł Janiak (82) 569 25 63 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS Kierownik – Urszula Gomółka (82) 569 22 66 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B.D.M. UNI-MED Spółka Jawna   (82) 566 12 22 Medica Poland – Centrum Rehabilitacji Kierownik – Anna Misiurek – Szeklicka (82) 569 20 15 Apteki Apteka Rodzinna, (82) 569 20 90 Apteka – Liszcz sp.j, Lecznica Weterynaryjna   (82) 569 25 18 Posterunek Policji w Siedliszczu Kierownik: Rafał Dzieńkowski (82) 560 11 03 Urząd Pocztowy w Siedliszczu   (82) 569 25 08 Bank Spółdzielczy w Siedliszczu   (82) 569 22 65 Stacja Paliw   (82) 569 23 93    

Czytaj dalej

Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne z dnia 20.12.2021 r.

20.12.2021

UWAGA: Sprostowanie treści ogłoszenia dotyczącego przetargu, Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu   OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Siedliszcza działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Siedliszcze pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa, na okres 29 lat, nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze, oznaczonych jako działki nr- 53/5 o pow. 2,08 ha- 53/23 o pow. 8,90 ha,o łącznej powierzchni 10,98 ha, położone w Brzezinach, gm. Siedliszcze, z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej. Dla nieruchomości tych VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzi księgę wieczystą KW LU1C/00036927/7. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze uchwalonego Uchwałą Rady Gminy nr XIII/69/04 z dnia 25 lutego 2004 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 69 poz. 1240 z dnia 15 kwietnia 2004 r.  działki mają następujące przeznaczenie:- działka nr 53/5 znajduje się w terenach „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, południowo-zachodni skraj tej działki znajduje się w terenie „R” – teren upraw rolnych- działka nr 53/23 znajduje się w terenach: w części zachodniej teren „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, w części wschodniej teren „R” – teren upraw rolnychNa podstawie uchwały Nr XX/164/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 25 lutego 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.Na podstawie uchwały Nr XXI/175/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 8 kwietnia 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 11 000 zł za 1 ha + podatek VAT (23%) Wysokość postąpienia w przetargu ustnym ustalą jego uczestniczy, przy czym nie może być ono niższe niż 110 zł. Czynsz ustalony w drodze przetargu płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem pkt. 7 Od chwili zawarcia umowy dzierżawy do otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 10% ceny netto osiągniętej w przetargu za 1ha + należny podatek VAT.Dzierżawca zobowiązuje się, że okres powyższy nie będzie dłuższy niż 2 lata od dnia podpisania umowy. Czynsz będzie waloryzowany co roku, zgodnie z opublikowanym na początku roku przez Prezesa GUS Komunikatem w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za IV kwartał poprzedniego roku. Waloryzacji nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacyjny, będzie miał wartość ujemną bądź równą 0. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Siedliszczu WBS CHEŁM/O.SIEDLISZCZE NR:  13 8187 0004 2007 0150 0048 0017, w terminie do dnia 18 stycznia 2022 r. z tytułem wpłaty „Przetarg – dzierżawa nieruchomości 53/5 i 53/23 położonych w Brzezinach”Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 18 stycznia 2022 r. była ona na koncie Urzędu. Osoby, których wadium wpłynie na konto po tej dacie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 10.30. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zakwalifikowaną jako Dzierżawca, zostanie zaliczone jej na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.            W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Z warunkami przetargu oraz projektem umowy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, pok. 6, tel. 82 569 22 01, przed otwarciem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się: na stronie www gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu w dniu 20 grudnia 2021 r. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn i podając informację.   BURMISTRZ SIEDLISZCZA mgr inż. Hieronim Zonik /podpisano elektronicznie/    DO POBRANIA: treść ogłoszenia klauzula informacyjna treść umowy dzierżawy mapa nieruchomości    

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować