Artykuły

/

Tekst odczytywalny maszynowo

08.08.2023

Gmina Siedliszcze zmienia się na naszych oczach. Urząd Miejski w Siedliszczu dba o to, by gmina rozwijała się w sposób harmonijny, a mieszkańcy mieli dostęp do podstawowych usług publicznych o znaczeniu lokalnym. Dlatego codziennie realizujemy różnego rodzaju funkcje z zakresu edukacji, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultury, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury drogowej czy bezpieczeństwa. Samorząd odpowiada m.in. za organizację nauczania w szkole podstawowej i przedszkolu samorządowym. Tak duży zakres odpowiedzialności i kompetencji wymaga fachowej wiedzy. Dlatego też poszczególne zadania przypisane są do wyspecjalizowanych wydziałów urzędu, jak również jego jednostek. Pracami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu kieruje Burmistrz Siedliszcza, powołany przez niego zastępca, a także Sekretarz oraz Skarbnik. To od tych osób zależy realizacja budżetu gminy, czy też prowadzenie bieżących spraw.W cyklicznej pracy urząd stosuje się do regulacji prawnych: ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia. Wsłuchujemy się również w głos mieszkańców, przeprowadzamy m.inn. konsultacje społeczne w czasie opracowywania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Choć Urząd Miejski w Siedliszczu, jego biura i jednostki organizacyjne, pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, to z Urzędem Miejskim w Siedliszczu możesz skontaktować się przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., skrytki ePuap: /gminasiedliszcze/SkrytkaESP, oraz faxu pod nr tel. 82 544 44 59

Czytaj dalej
/

Oferty Pracy w Urzędzie Miejskim

17.01.2021

W tej chwili nie jest prowadzony nabór na żadne stanowisko.

Czytaj dalej
/

Stanowisko ds Obsługi Rady Gminy

31.12.2020

BOŻENA ISKIERKA Stanowisko: Kierownik Wydziału (Obsługa Rady Miejskiej) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 17) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zadania: Naliczanie podatków i opłat lokalnych Przygotowywanie decyzji i danych dotyczacych podatków i opłat lokalnych. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych, prowadzenie księgowości podatkowej. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych w zakresie stanowiska d/s obsługi rady miejskiej. Zabezpieczanie organizacyjne sesji rady gminy w tym organizowanie posiedzeń komisji, prowadzenie ewidencji uchwał rady miejskiej i przesyłanie ich organom nadzoru, protokołowanie sesji rady i komisji rady, obsługa jednostek pomocniczych - rad sołeckich Stanowisko podległe bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Miejskiej

Czytaj dalej
/

Skarbnik Gminy

31.12.2020

TERESA KOCOT Stanowisko: Skarbnik Gminy Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 23) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zadania: Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym: Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, w tym: dokumentację przyjętych zasad rachunkowości zawierającej zakładowy, plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu ochrony danych, instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję kasową Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz budżetu gminy Okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Opracowanie sprawozdań statystycznych oraz zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych Przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych, itp.; Koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją; Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników referatu księgowości Nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy; Przekazanie informacji z uchwalonego budżetu pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy; Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonanie budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO Analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych, będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie budżetu gminy i jego zmian; Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jego zmian; Planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń i innych opłat); Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych; Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi i Radzie; Nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy; Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji bankowych, itp.; Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych; Prowadzenie polityki personalnej referatu, w tym:- ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników- ocena okresowa pracowników referatu Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;

Czytaj dalej
/

Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich

31.12.2020

Stanowisko: Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 91 (wew. 26) Zadania: Przyjmowanie oświadczeń o: - wstąpieniu w związek małżeński, - braku okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa, Wydawanie zaświadczeń na podstawie art.4 zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego, Stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do Sadu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa, Wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z tego małżeństwa, Wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, Powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, Uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego oraz transkrypcji aktów zagranicznych, Nanoszenie w księgach wzmianek i przypisków, Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaswiadczeń, Prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg małżeństwa urodzeń i zgonów, Prowadzenie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego, Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w sprawach urodzeń, małżeństw, zgonów, Sporządzanie skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego, Współpraca z innymi organami w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg, Przekazywanie ksiąg 100 letnich do Państwowego Archiwum, Dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym.

Czytaj dalej
/

Schemat organizacyjny urzędu

31.12.2020

Jednostki organizacyjne gminy: Urząd Miejski w Siedliszczu Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu, obejmujący:- Przedszkole Samorządowe w Siedliszczu- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

Czytaj dalej
/

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

31.12.2020

BOŻENA ISKIERKA Stanowisko: Kierownik Wydziału (Obsługa Rady Miejskiej) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 17) Zadania: Naliczanie podatków i opłat lokalnych Przygotowywanie decyzji i danych dotyczacych podatków i opłat lokalnych. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych, prowadzenie księgowości podatkowej. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych w zakresie stanowiska d/s obsługi rady miejskiej. Zabezpieczanie organizacyjne sesji rady gminy w tym organizowanie posiedzeń komisji, prowadzenie ewidencji uchwał rady miejskiej i przesyłanie ich organom nadzoru, protokołowanie sesji rady i komisji rady, obsługa jednostek pomocniczych - rad sołeckich Stanowisko podległe bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Miejskiej mgr BEATA DYSZEWSKA Stanowisko: Zastępca Kierownika Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 24) Zadania: Naliczanie podatków i opłat lokalnych. Przygotowywanie decyzji i danych dotyczących podatków i opłat lokalnych. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych. Prowadzenie księgowości podatkowej - przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów z gospodarstwa rolnego, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych. mgr BRYGIDA ZASADA Stanowisko: Inspektor (Podatki) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 24) Zadania: Naliczanie podatków i opłat lokalnych. Przygotowywanie decyzji i danych dotyczących podatków i opłat lokalnych. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych. Prowadzenie księgowości podatkowej - przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów z gospodarstwa rolnego, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych. MONIKA PROSKURA Stanowisko: Inspektor (Stypendia Szkolne) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 25) Zadania: Naliczanie i prowadzenie opłat za zużycie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Prowadzenie księgowości należności za zużycie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych za należności wymienione w pkt. 1 i 2. Prowadzenie księgowości opłaty od środków transportowych, wystawiania upomnień tytułów wykonawczych w tym zakresie. Naliczanie podatków i opłat lokalnych. Przygotowywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię, transport zbiorowy). Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych. Kompletowanie, ewidencjonowanie i właściwe przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum akt i dokumentów własnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną. Prowadzenie teczek rzeczowych i pomocniczych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Branie udziału w zebraniach wiejskich. mgr MARTA GUMIENIUK Stanowisko: Inspektor (Gospodarka Wodno-Ściekowa) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 25) Zadania: Naliczanie i prowadzenie opłat za zużycie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Prowadzenie księgowości należności za zużycie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych za należności wymienione w pkt. 1 i 2. Prowadzenie księgowości opłaty od środków transportowych, wystawiania upomnień tytułów wykonawczych w tym zakresie. Naliczanie podatków i opłat lokalnych. Przygotowywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię, transport zbiorowy). Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych. Kompletowanie, ewidencjonowanie i właściwe przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum akt i dokumentów własnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną. Prowadzenie teczek rzeczowych i pomocniczych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Branie udziału w zebraniach wiejskich. IWONA KRUCZYŃSKA Stanowisko: Inspektor (Gospodarka Odpadami) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13) Zadania: Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydawanie z urzędu decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Księgowanie wpłat dotyczących odpadów komunalnych techniką komputerową w programie „Opłaty za gospodarowanie odpadami" Prowadzenie ewidencji umów i deklaracji. Opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie. Rozliczanie inkasentów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Prowadzenie egzekucji opłat.

Czytaj dalej
/

Wydział Infrastruktury

31.12.2020

mgr WOJCIECH DOMAŃSKI Stanowisko: Kierownik Wydziału Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 84 (wew. 40) ZADANIA: Koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zbieranie uwag, podawanie do publicznej wiadomości. Wydawanie wypisów i zaświadczeń zgodnych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminy, organizacja oraz przygotowywanie przetargów na wykonanie inwestycji. Nadzór nad procedurami zamówień publicznych organizowanych w referacie. Nadzór nad przebiegiem pracy bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, łącznie ze szkoleniem bhp wymaganym na danym stanowisku. Nadzór nad dokumentacją związaną z nieodpłatnymi dozorowanymi pracami społecznie użytecznymi. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin pospolitych. Opiniowanie tras i rozkładów jazdy linii komunikacyjnych. Uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego i planach społeczno-gospodarczego rozwoju gminy. Uwzględnianie wymagań ochrony środowiska przy ustalaniu i opiniowaniu lokalizacji inwestycji oraz w ramach sprawowanego nadzoru urbanistyczno-budowlanego. Zgłaszanie wniosków i postulatów w zakresie podejmowania decyzji zmierzających do racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych środowiska i krajobrazu. Kontrola jednostek gospodarczych w zakresie spełniania wymogów ochrony środowiska. Nadzór i kontrola funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej pod kątem właściwego ich wykorzystania. Nadzór nad remontem, modernizacją i adaptacją istniejących budynków komunalnych. Nadzór nad utrzymaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej (organizacja remontów, modernizacji.) Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy, miejsc pamięci narodowej. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Siedliszcze. Nadzór nad oświetleniem ulicznym oraz oświetleniem obiektów komunalnych. Realizacja zadań w zakresie budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczalni ścieków. Nadzór nad budową i remontami dróg gminnych. Współpraca w prowadzeniu prac mających na celu przygotowanie systemu obronnego do funkcjonowania w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w oparciu o odrębne przepisy. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do wszystkich dostępnych europejskich programów pomocowych. Monitoring przygotowywanych do realizacji oraz realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE i innych środków pomocowych. Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji wymaganej przez instytucje zarządzające poszczególnymi środkami pomocowymi. Bieżące raportowanie z określonymi wytycznymi. Zbieranie danych o programach pomocowych oraz dystrybucja uzyskanych informacji m.in. poprzez opracowywanie materiałów do prezentacji internetowych. Współpraca z referatami i jednostkami w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych, zwłaszcza funduszy strukturalnych UE. Współpraca z odpowiednimi referatami przy przygotowywaniu budżetu i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. inż. TOMASZ DYSZEWSKI Stanowisko: Zastępca Kierownika Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 84 (wew. 18) ZADANIA: Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do wszystkich dostępnych europejskich programów pomocowych. Monitoring przygotowywanych do realizacji oraz realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE i innych środków pomocowych. Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji wymaganej przez instytucje zarządzające poszczególnymi środkami pomocowymi. Bieżące raportowanie z określonymi wytycznymi. Zbieranie danych o programach pomocowych oraz dystrybucja uzyskanych informacji m.in. poprzez opracowywanie materiałów do prezentacji internetowych. Współpraca z referatami i jednostkami w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych, zwłaszcza funduszy strukturalnych UE. Współpraca z odpowiednimi referatami przy przygotowywaniu budżetu i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. Współpraca w przygotowywaniu studiów wykonalności, harmonogramów, projektów, raportów środowiskowych. Wydawanie decyzji środowiskowych. Prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zbieranie uwag, podawanie do publicznej wiadomości. Wydawanie wypisów i zaświadczeń zgodnych z Planem Zagospodarowania przestrzennego Gminy. Prowadzenie inwestycji gminy, organizacja oraz przygotowywanie przetargów na wykonanie inwestycji. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin pospolitych. Opiniowanie tras i rozkładów jazdy linii komunikacyjnych. Uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego i planach społeczno-gospodarczego rozwoju gminy. Uwzględnianie wymagań ochrony środowiska przy ustalaniu i opiniowaniu lokalizacji inwestycji oraz w ramach sprawowanego nadzoru urbanistyczno-budowlanego. Zgłaszanie wniosków i postulatów w zakresie podejmowania decyzji zmierzających do racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych środowiska i krajobrazu. Organizacja funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej pod kątem właściwego ich wykorzystania, oraz wydawanie warunków włączania się do tych sieci. Koordynowanie remontów, modernizacja i adaptacja istniejących budynków komunalnych. Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej (organizacja remontów, modernizacji.) Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy. Koordynowanie i inicjowanie prac związanych utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Siedliszcze. Nadzór nad oświetleniem ulicznym oraz oświetleniem obiektów komunalnych. Realizacja zadań w zakresie budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczalni ścieków. Koordynowanie i inicjowanie prac związanych z budową i remontami dróg gminnych. Współpraca w prowadzeniu prac mających na celu przygotowanie systemu obronnego do funkcjonowania w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w oparciu o odrębne przepisy. mgr RAFAŁ PRZYBYLSKI Stanowisko: Inspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 21 84 (wew. 21) ZADANIA: Elektroniczny przekaz sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego. Prowadzenie książki obiektu mienia komunalnego Gminy Siedliszcze – mieszkań socjalnych. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siedliszcze. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń, odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem, zbieraniem i transportem odpadów. Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz sprawozdawczość w tym zakresie. Rozliczenia zużycia paliwa i oleju opałowego. Rozliczanie zużycia energii elektrycznej . Prowadzenie archiwum zakładowego w zakresie zadań merytorycznych Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Wydziału Finansowego, Wydziału Infrastruktury, Stanowiska ds. rady gminy i stanowiska do spraw kadrowych. Współpraca w realizacji projektów UE. W przypadku nieobecności pracownika sekretariatu Pani Magdalena Pawłowska zastępowanie w zakresie wprowadzania korespondencji przychodzącej do elektronicznego obiegu dokumentów, odbieranie służbowej poczty elektronicznej oraz obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej E-PUAP. W przypadku nieobecności pracownika Macieja Dudka, zastępowanie go na stanowisku pracy. mgr MACIEJ DUDEK Stanowisko: Inspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 21 84 (wew. 21) ZADANIA: Przyjmowanie, weryfikacja oraz przekazywanie drogą elektroniczną w ustawowym terminie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków zarejestrowanie działalności gospodarczej, dokonywanie zmian we wpisie, wykreślenie wpisu, wpis o zawieszeniu i wznowieniu działalności (w ramach działalności gospodarczej wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej -0,8 etatu) Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie postępowań administracyjnych. Współpraca z komisją d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych. Organizacja oraz prowadzenie gminnych targowisk oraz rozliczanie inkasenta z opłaty targowej. Ochrona i zabezpieczenie danych osobowych w urzędzie. Planowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury, określanie zadań i sposobu ich realizacji. Współorganizowanie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury okolicznościowych imprez kulturalnych. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań. Współpraca w realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych w tym sporządzanie sprawozdań. Organizowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z nieodpłatnymi dozorowanymi pracami społecznie użytecznymi oraz współpraca z kuratorską służbą sądową. Prowadzenie prac i dokumentacji związanej z usuwaniem azbestu. Dokonywanie inwentaryzacji w urzędzie. W przypadku nieobecności pracownika Rafała Przybylskiego zastępowanie go na stanowisku pracy.   KRZYSZTOF KRUKOWSKI Stanowisko: Inspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 84 (wew. 18) ZADANIA: Nadzór nad przebiegiem pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz pracowników wykonujących nieodpłatne dozorowane prace społecznie użyteczne. Monitorowanie i egzekwowanie stosowania przepisów bhp i p.poż. w pracy, informowanie przełożonych o stanie wykonywanych prac, uzgadnianie ich zakresu i harmonogramu. Inspekcja i monitorowanie stanu dróg gminnych, nadzór pracowników wykonujących naprawy drogowe oraz stan i jakość wykonanych przez nich remontów. Inspekcja stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń będących w zasobie Gminy Siedliszcze, informowanie przełożonych o bieżących potrzebach serwisu, naprawach lub wycofaniu z eksploatacji Załatwianie spraw związanych z organizacją przeglądów stanu technicznego pojazdów, pilnowanie terminów przeglądów. Prowadzenie dokumentacji i materiałów związanych z przeglądami oraz egzekwowanie usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie przeglądów samochodów i pojazdów należących do Gminy Siedliszcze Organizacja oraz prowadzenie gminnych targowisk oraz rozliczanie inkasenta z opłaty targowej. Udzielanie informacji interesantom. Kierowanie interesantów do odpowiedniego wydziału lub pracownika merytorycznego. Odbieranie telefonów i przekazywanie informacji dzwoniącym. Obsługa urządzeń biurowych. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji na potrzeby wydziału, kserowanie, skanowanie. Pośredniczenie w przekazywaniu informacji i przydziału zadań pomiędzy Kierownikiem Wydziału a pracownikami obsługi. Wydawanie zakupionych środków ochrony indywidualnej, wody, środków utrzymania czystości dla pracowników obsługi.

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować