Artykuły

/

Demografia

31.12.2020

Stan i charakterystyka zaludnienia Struktura wiekowa ludności gminy Siedliszcze jest korzystna. W strukturze wiekowej da się zauważyć w miarę stabilny poziom liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Cechą charakterystyczną rozmieszczenia ludności w gminie jest jej koncentracja w siedzibie Gminy - Siedliszczu (1 373 mieszkańców). Do większych miejscowości gminy zaliczyć można: Bezek, Majdan Zahorodyński, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Wola Korybutowa. Adolfin 61 Anusin 122 Bezek 395 Bezek Dębiński 100 Bezek-Kolonia 253 Borowo 18 Brzeziny 205 Chojeniec 318 Chojeniec-Kolonia 100 Chojno Nowe Drugie 328 Chojno Nowe Pierwsze 465 Dobromyśl 68 Gliny 33 Jankowice 53 Janowica 76 Julianów 28 Kamionka 138 Krowica 69 Kulik 236 Kulik-Kolonia 148 Lechówka 91 Lipówki 130 Majdan Zahorodyński 315 Marynin 211 Mogilnica 193 Romanówka 171 Siedliszcze 1 373 Stare Chojno 159 Stasin Dolny 113 Wojciechów 48 Wola Korybutowa Druga 242 Wola Korybutowa Pierwsza 195 Wola Korybutowa Kolonia 220 Zabitek 40  RAZEM 6715   Poziom wykształcenia Gmina Siedliszcze charakteryzuje się niskim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem. W Gminie widoczna jest przewaga osób z wykształceniem zasadniczym i średnim. Sytuacja mieszkaniowa W gminie Siedliszcze występują wyłącznie miejscowości o charakterze osiedli wiejskich. Rozmieszczenie osiedli na terenie gminy jest w miarę równomierne. Przeważają wsie o zabudowie rozproszonej, jedynie siedziba Gminy Siedliszcze cechuje się zwartą, liniową zabudową.

Czytaj dalej
/

Edukacja

31.12.2020

Na terenie gminy znajduje się 1 szkoła podstawowa o strukturze organizacyjnej I-VIII, dwa zespóły szkół publicznych Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu (Przedszkole Samorządowe i Szkoła Podstawowa) oraz Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Siedliszczu (Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Szkoła Policealna). W Siedliszczu ma również swoją siedzibę Rzemieślicza Szkoła Branżowa I stopnia prowadzona przez Lubelską Izbę Rzemieślniczą. Placówki Oświatowe Liczba uczniów Liczba zatrudnionych nauczycieli Nadzór kierowniczy Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu ul. Aleksandra Bałasza 122-130 Siedliszcze 642 62 mgr Aneta Dudek mgr Małgorzata Lekan-Poliszuk z-ca    Przedszkole Samorządowe 153 5 Szkoła Podstawowa 489 57     Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Siedliszczu ul. Szkolna 6422-130 Siedliszcze 163 18 mgr Wiesław Prażnowski     Liceum Ogólnokształcące 101 18 Rzemieślicza Szkoła Branżowa I stopnia 62

Czytaj dalej
/

Zarys geografii

31.12.2020

Gmina Siedliszcze położona jest na Polesiu Wołyńskim, w obrębie dwóch mniejszych jednostek geograficznych zwanych mezoregionami, tj. Obniżenia Dorohuckiego i Pagórów Chełmskich. Zachodnia jej część znajdująca się w obrębie Obniżenia Dorohuckiego charakteryzuje się typowym dla nizin równinnym krajobrazem z licznymi i rozległymi torfowiskami i ubogimi glebami typu bielicowego. Z rzadka tylko rzeźba terenu urozmaicana jest niewielkimi wzniesieniami o wysokości dochodzącej do 182 m npm. Bardziej urozmaicona pod względem krajobrazowym jest część wschodnia, zaliczana do  Pagórów Chełmskich. Występujące liczne wzgórza kredowe o zróżnicowanej wysokości od 180 do 233 m npm. oraz wypełnione torfami zagłębienia, nadają temu terenowi specyficznego charakteru. Siedliszcze (osada) usytuowane jest na wschodnim krańcu Obniżenia Dorohuckiego, a jej położenie określają współrzędne: 51° 2' szerokości geograficznej pomocnej i 23° 09' długości geograficznej wschodniej. Leży ona w pobliżu (2 km na północ) drogi międzynarodowej łączącej Chełm z Lublinem. W odległości 8 km na północny zachód przebiega linia kolejowa łącząca stację Jaszczów z kopalnią węgla kamiennego w Bogdance. Od najbliższej stacji kolejowej w Rejowcu Siedliszcze odległe jest o 12 km, natomiast odległość od Chełma wynosi 24 km. Przez osadę przebiega linia autobusowa, łącząca Chełm z Lublinem przez Łęczną oraz Piaski. Poza tym Siedliszcze łączy z okolicznymi miejscowościami szereg linii lokalnych. GlebyPodłożem macierzystym dla gleb gminy Siedliszcze są utwory węglanowe kredy górnej i trzeciorzędu, osady lodowcowe wodnolodowcowe (piaski i gliny) oraz namuły i torfy.W podziale na rejony przyrodniczo-rolnicze Lubelszczyzny oraz Gminy leży na pograniczu terenów nizinnych północnych (Rejon Obniżenie Dorohuckie) oraz rejony terenów wyżynnych (Pagóry Chełmskie). Oba rejony cechuje skomplikowana mozaika glebowa w postaci płatów gleb wytworzonych z piasków i glin (na znacznych powierzchniach niecałkowitych nakredowych), po gleby semi- i hydrogeniczne oraz rędziny kredowe. Są to głównie gleby mineralne lekkie, lokalnie czarne ziemie oraz w bez odpływowych zagłębieniach gleby murszowo-torfowe. Zmienność glebową uzupełniają skomplikowane stosunki wodne, różnicujące dodatkowo pokrywę gleb oraz średnio nasilone zjawisko erozji (w obrębie pagórów). Są to przeważnie gleby średniej wartości. Surowce mineralneW obrębie Gminy występują następujące surowce mineralne: ziemia krzemionkowa, piaski i pospółka, wapienie i margle, węgiel kamienny, torfy. Obszar Gminy obejmują dwa obszary górnicze, utworzone dla złóż węgla kamiennego Ludwinów i Puchaczów II. W przeszłości dla celów opałowych i rolniczych w licznych punktach eksploatowany był torf. Rozważana jest również budowa elektrociepłowni w Woli Korybutowej. Sieć wodnaGmina Siedliszcze położona jest w dorzeczu Wieprza. Obszar gminy przecina rzeka Mogielnica, prawy dopływ Wieprza, która wraz z dopływami oraz kanałem Wieprz-Krzna odprowadza wody powierzchniowe w kierunku północno-zachodnim. Sieć naturalnych wód powierzchniowych uzupełniają oczka bagienne o zmiennym poziomie lustra wody uzależnionym od pory roku i ilości opadów atmosferycznych oraz antropogeniczne zbiorniki w postaci wypełnionych wodą wyrobisk potorfowych. Dla regulacji stosunków wodnych w obrębie Gminy, projektowana jest budowa 4 zbiorników retencyjnych: Bezek, Mogielnica, Majdan Zahorodyński i Wojciechów. Zbiornik w Majdanie Zahorodyńskim o pow. 52 ha oddany został do użytku w 2001 r. Wody podziemne w obrębie Gminy reprezentują wody poziomu czwartorzędowego i kredowego. Zbiorowisko roślinneGmina Siedliszcze ma typowo rolniczy charakter. Największą część Gminy zajmują użytki rolne (88%), porozdzielane płaskimi, podmokłymi i zatorfionymi dolinami cieków wodnych oraz nielicznymi, rozproszonymi zadrzewieniami i niewielkimi lasami.Na terenie Gminy nie występują większe kompleksy leśne. Największy w Gminie obszar leśny znajduje się w jej części północnej - w rejonie miejscowości Dębowce i Kulik. Mniejsze obszary leśne znajdują się w południowej i wschodniej części Gminy (Popski Las i na wschód od m. Bezek). Klimatokolic Siedliszcza nie różni się od klimatu całego regionu i należy do typu klimatu umiarkowanego pewnych cechach klimatu kontynentalnego. Najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec (średnia 18,5°), najchłodniejszym - styczeń (-4,5°) średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,3 średnia roczna opadów wynosi 560 mm, przy średniej krajowej 600 mm. Wy stępują tu najczęściej wiatry zachodnie (w 45%). Charakter gminyGmina Siedliszcze ma typowo rolniczy charakter. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które zajmują 88% powierzchni gminy (tj. 13062 ha), z czego większość przypada na grunty orne (9330 ha). Trwałe użytki zielone zajmują 3644 ha, z czego zdecydowana większość przypada na łąki (2636 ha). Powierzchnia sadów jest znikoma. Zajmują one zaledwie 88 ha. Nieużytki oraz tereny różne zajmują 1630 ha. Zalesienie gminy jest niewielkie. Lasy i grunty leśne zajmują łącznie 698 ha (3,3% ogólnej powierzchni), w tym lasy państwowe - 306 ha i lasy prywatne 129 ha.

Czytaj dalej
/

Siedliszcze miastem

31.12.2020

Siedliszcze prawa miejskie nabywało w latach: 1548, 1760 oraz w roku 2016.   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓWz dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin << Treść rozporządzenia

Czytaj dalej
/

Herb

28.12.2020

Herbem Siedliszcza jest rodowe godło fundatorów miasta Węglińskich „Godziemba”. W czerwonym polu sosna z trzema koronami i pięcioma korzeniami.  Pień, korzenie i konary - złote, korony - zielone. Stosowany często herb „Szreniawa” nie jest właściwy, ponieważ odnosi się do innej linii Węgleńskich.

Czytaj dalej
/

O gminie

28.12.2020

Gmina Siedliszcze położona jest w zachodniej części pow. chełmskiego w woj. Lubelskim. Od zachodu graniczy z gminami: Puchaczów, Milejów i od północy z gmina Cyców, od wschodu z gminami Wierzbica i Chełm, od południa z gminą Rejowiec Fabryczny. Powierzchnia gminy wynosi 153,9 km2. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 47 osób na km2. Sieć osadniczą tworzy 34 miejscowości (wsi), z których wyodrębniono 28 sołectw.Sieć osadnicza gminy Siedliszcze charakteryzuje się dużym rozproszeniem zabudowy, tzw. zabudowa kolonijna występuje w 28 wsiach. Typowy układ liniowy, wzdłuż symetrycznie położonej drogi mają wsie: Mogielnica, Bezek, Majdan Zahorodyński. Osada Siedliszcze będąca w latach 1760-1821 miasteczkiem, zachowała promieniście rozchodzący się układ ulic. Do najludniejszych wsi należą: Siedliszcze, Bezek, Nowe Chojno oraz Wola Korybutowa. Siedzibą gminy jest miejscowość Siedliszcze, która pełni funkcję ośrodka administracyjnego, handlowo-usługowego i kulturalnego dla mieszkańców gminy.     Podstawowe dane o gminie Siedliszcze gmina miejsko - wiejska Województwo: lubelskie Powiat: chełmski Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedliszcze Powierzchnia: 153,9 km2 Liczba mieszkańców:   6.538 zameldowania stałe 114 zameldowania czasowe (stan na 31.12.2022 r.)   Liczba sołectw: 28 Liczba miejscowości: 34 Większe miejscowości: Siedliszcze, Wola Korybutowa, Bezek, Marynin, Kulik, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Majdan Zahorodyński, Chojeniec Liczba gospodarstw rolnych: 2439 Użytki rolne: 85,0% ogólnej powierzchni gminy Lasy: 3,0% Dokumenty strategiczne Gminy Siedliszcze: 1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze kliknij tutaj 2. Program Rozwoju Gminy Siedliszcze kliknij tutaj 3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych kliknij tutaj 4. Strategia Promocji Gospodarczej kliknij tutaj 5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej kliknij tutaj 6. Program Ochrony Środowiska kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

Informacja o działalności urzędu w PJM (polskim języku migowym)

08.08.2023

{film}/images/dostepnosc/GminaSiedliszcze.mp4|aria-label="Informacja o działalności urzędu w PJM (polskim języku migowym)" aria-details="#opisfilmu"{/film}     Opis filmu Film zawiera tłumacznie na Polski Język Migowy informacji na temat działalności urzędu. Tłumaczenia dokonuje mężczyzna stojący na jednolitym tle    

Czytaj dalej
/

Tekst łatwy do czytania (ETR)

08.08.2023

Urząd Miejski w Siedliszczu dba o rozwój gminy oraz zapewnia mieszkańcom dostęp do podstawowych usług publicznych. Zadania Urzędu Miejskiego w Siedliszczu: zapewnienie dostępności edukacji, zadania z zakresu gospodarki wodnej, zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrona środowiska, pomoc społeczna, kultura i sport, pomoc w rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury drogowej czy bezpieczeństwa. Poszczególne zadania przypisane są do wyspecjalizowanych wydziałów urzędu, jak również jego jednostek. Informacje o nich znajdziesz na stronie internetowej lub kontaktując się z urzędem. Pracami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu kieruje Burmistrz Siedliszcza, powołany przez niego zastępca, a także Sekretarz oraz Skarbnik. To od tych osób zależy realizacja budżetu gminy, czy też prowadzenie bieżących spraw. Urząd stosuje się do regulacji prawnych: ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia. Słuchamy mieszkańców, przeprowadzamy m.inn. konsultacje społeczne. Urząd Miejski w Siedliszczu, jego biura i jednostki organizacyjne, pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. W tych godzinach możesz przyjść do urzędu. Z Urzędem Miejskim w Siedliszczu możesz skontaktować się przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., skrytki ePuap: /gminasiedliszcze/SkrytkaESP, oraz faxu pod nr tel. 82 544 44 59

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować