RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

Herb

28.12.2020

Herbem Siedliszcza jest rodowe godło fundatorów miasta Węglińskich „Godziemba”. W czerwonym polu sosna z trzema koronami i pięcioma korzeniami.  Pień, korzenie i konary - złote, korony - zielone. Stosowany często herb „Szreniawa” nie jest właściwy, ponieważ odnosi się do innej linii Węgleńskich.

Czytaj dalej

O gminie

28.12.2020

Gmina Siedliszcze położona jest w zachodniej części pow. chełmskiego w woj. Lubelskim. Od zachodu graniczy z gminami: Puchaczów, Milejów i od północy z gmina Cyców, od wschodu z gminami Wierzbica i Chełm, od południa z gminą Rejowiec Fabryczny. Powierzchnia gminy wynosi 153,9 km2. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 47 osób na km2. Sieć osadniczą tworzy 34 miejscowości (wsi), z których wyodrębniono 28 sołectw.Sieć osadnicza gminy Siedliszcze charakteryzuje się dużym rozproszeniem zabudowy, tzw. zabudowa kolonijna występuje w 28 wsiach. Typowy układ liniowy, wzdłuż symetrycznie położonej drogi mają wsie: Mogielnica, Bezek, Majdan Zahorodyński. Osada Siedliszcze będąca w latach 1760-1821 miasteczkiem, zachowała promieniście rozchodzący się układ ulic. Do najludniejszych wsi należą: Siedliszcze, Bezek, Nowe Chojno oraz Wola Korybutowa. Siedzibą gminy jest miejscowość Siedliszcze, która pełni funkcję ośrodka administracyjnego, handlowo-usługowego i kulturalnego dla mieszkańców gminy.   Dane o gminie Siedliszcze Województwo: LUBELSKIE Powiat: CHEŁMSKI Powierzchnia: 153,9 km2 Liczba mieszkańców: 6916 zameldowania stałe 138 zameldowania czasowe (stan na 31.12.2015r.) Liczba sołectw: 28 Liczba miejscowości: 34 Większe miejscowości: Siedliszcze, Wola Korybutowa, Bezek, Marynin, Kulik, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Majdan Zahorodyński, Chojeniec Liczba gospodarstw rolnych: 2439 Użytki rolne: 85,0% ogólnej powierzchni gminy Lasy: 3,0%     Dokumenty strategiczne Gminy Siedliszcze:   1. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze w roku 2019 kliknij tutaj 2. Zmiany Planu Zagosodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze w roku 2018 kliknij tutaj 3. Zmiany Planu Zagosodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze w roku 2017 kliknij tutaj 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze kliknij tutaj 5. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze i zmiany do roku 2016 kliknij tutaj 6. Program Rozwoju Gminy Siedliszcze kliknij tutaj 7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych kliknij tutaj 8. Strategia Promocji Gospodarczej kliknij tutaj 9. Plan Gopspodarki Niskoemisyjnej kliknij tutaj  

Czytaj dalej

Oferty Pracy w Urzędzie Miejskim

17.01.2021

W tej chwili nie jest prowadzony nabór na żadne stanowisko.

Czytaj dalej

Stanowisko ds Obsługi Rady Gminy

31.12.2020

BOŻENA ISKIERKA Stanowisko: Kierownik Wydziału (Obsługa Rady Miejskiej) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 17) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zadania: Naliczanie podatków i opłat lokalnych Przygotowywanie decyzji i danych dotyczacych podatków i opłat lokalnych. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych, prowadzenie księgowości podatkowej. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych w zakresie stanowiska d/s obsługi rady miejskiej. Zabezpieczanie organizacyjne sesji rady gminy w tym organizowanie posiedzeń komisji, prowadzenie ewidencji uchwał rady miejskiej i przesyłanie ich organom nadzoru, protokołowanie sesji rady i komisji rady, obsługa jednostek pomocniczych - rad sołeckich Stanowisko podległe bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Miejskiej

Czytaj dalej

Skarbnik Gminy

31.12.2020

TERESA KOCOT Stanowisko: Skarbnik Gminy Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 23) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zadania: Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym: Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, w tym: dokumentację przyjętych zasad rachunkowości zawierającej zakładowy, plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu ochrony danych, instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję kasową Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz budżetu gminy Okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Opracowanie sprawozdań statystycznych oraz zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych Przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych, itp.; Koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją; Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników referatu księgowości Nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy; Przekazanie informacji z uchwalonego budżetu pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy; Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonanie budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO Analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych, będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie budżetu gminy i jego zmian; Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jego zmian; Planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń i innych opłat); Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych; Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi i Radzie; Nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy; Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji bankowych, itp.; Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych; Prowadzenie polityki personalnej referatu, w tym:- ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników- ocena okresowa pracowników referatu Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;

Czytaj dalej

Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich

31.12.2020

Stanowisko: Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 91 (wew. 26) Zadania: Przyjmowanie oświadczeń o: - wstąpieniu w związek małżeński, - braku okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa, Wydawanie zaświadczeń na podstawie art.4 zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego, Stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do Sadu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa, Wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z tego małżeństwa, Wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, Powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, Uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego oraz transkrypcji aktów zagranicznych, Nanoszenie w księgach wzmianek i przypisków, Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaswiadczeń, Prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg małżeństwa urodzeń i zgonów, Prowadzenie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego, Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w sprawach urodzeń, małżeństw, zgonów, Sporządzanie skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego, Współpraca z innymi organami w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg, Przekazywanie ksiąg 100 letnich do Państwowego Archiwum, Dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym.

Czytaj dalej

Schemat organizacyjny urzędu

31.12.2020

Jednostki organizacyjne gminy: Urząd Miejski w Siedliszczu Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu, obejmujący:- Przedszkole Samorządowe w Siedliszczu- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

Czytaj dalej

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

31.12.2020

BOŻENA ISKIERKA Stanowisko: Kierownik Wydziału (Obsługa Rady Miejskiej) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 17) Zadania: Naliczanie podatków i opłat lokalnych Przygotowywanie decyzji i danych dotyczacych podatków i opłat lokalnych. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych, prowadzenie księgowości podatkowej. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych w zakresie stanowiska d/s obsługi rady miejskiej. Zabezpieczanie organizacyjne sesji rady gminy w tym organizowanie posiedzeń komisji, prowadzenie ewidencji uchwał rady miejskiej i przesyłanie ich organom nadzoru, protokołowanie sesji rady i komisji rady, obsługa jednostek pomocniczych - rad sołeckich Stanowisko podległe bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Miejskiej mgr BEATA DYSZEWSKA Stanowisko: Podinspektor (Podatki) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 24) Zadania: Naliczanie podatków i opłat lokalnych. Przygotowywanie decyzji i danych dotyczących podatków i opłat lokalnych. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych. Prowadzenie księgowości podatkowej - przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów z gospodarstwa rolnego, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych. mgr BRYGIDA ZASADA Stanowisko: Podinspektor (Podatki) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 24) Zadania: Naliczanie podatków i opłat lokalnych. Przygotowywanie decyzji i danych dotyczących podatków i opłat lokalnych. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych. Prowadzenie księgowości podatkowej - przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów z gospodarstwa rolnego, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych. MONIKA PROSKURA Stanowisko: Podinspektor (Stypendia Szkolne) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 25) Zadania: Naliczanie i prowadzenie opłat za zużycie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Prowadzenie księgowości należności za zużycie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych za należności wymienione w pkt. 1 i 2. Prowadzenie księgowości opłaty od środków transportowych, wystawiania upomnień tytułów wykonawczych w tym zakresie. Naliczanie podatków i opłat lokalnych. Przygotowywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię, transport zbiorowy). Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych. Kompletowanie, ewidencjonowanie i właściwe przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum akt i dokumentów własnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną. Prowadzenie teczek rzeczowych i pomocniczych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Branie udziału w zebraniach wiejskich. mgr MARTA GUMIENIUK Stanowisko: Podinspektor (Gospodarka Wodno-Ściekowa) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 25) Zadania: Naliczanie i prowadzenie opłat za zużycie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Prowadzenie księgowości należności za zużycie wody z wodociągu gminnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych za należności wymienione w pkt. 1 i 2. Prowadzenie księgowości opłaty od środków transportowych, wystawiania upomnień tytułów wykonawczych w tym zakresie. Naliczanie podatków i opłat lokalnych. Przygotowywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię, transport zbiorowy). Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych. Kompletowanie, ewidencjonowanie i właściwe przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum akt i dokumentów własnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną. Prowadzenie teczek rzeczowych i pomocniczych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Branie udziału w zebraniach wiejskich. IWONA KRUCZYŃSKA Stanowisko: Podinspektor (Gospodarka Odpadami) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13) Zadania: Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydawanie z urzędu decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Księgowanie wpłat dotyczących odpadów komunalnych techniką komputerową w programie „Opłaty za gospodarowanie odpadami" Prowadzenie ewidencji umów i deklaracji. Opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie. Rozliczanie inkasentów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Prowadzenie egzekucji opłat.

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować