RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

Atrakcje turystyczne

31.12.2020

Ma on wygląd typowy dla średniowiecznych miast. Z naroży czworobocznego placu rynkowego wybiegają ulice z zabudową z końca XIX wieku i początku XX w. Jedno i dwukondygnacyjną. Na południe od rynku, na sztucznie usypanym wzniesieniu, stoi dawna cerkiew murowana z 1904 r. Pierwotna, unicka cerkiew drewniana, fundowana przez Wojciecha Węglińskiego z 1764 r. spłonęła w 1882 r. w kościele na uwagę zasługuje późnobarokowy XVIII-wieczny pounicki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.      Na wschód od rynku, w odległości 1 km, przy rozwidleniu dróg do Cycowa i Mogielnicy znajduje się, dawny dwór, obecnie szkoła podstawowa. Późnobarokowy dwór jest typowym przykładem rezydencji zamożnej rodziny ziemiańskiej. Zwrócony frontem na północ, drewniany, otynkowany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu. Parterowy, z piętrową częścią środkową na rzucie prostokąta. Wnętrze dwutraktowe o układzie symetrycznym, z sienią i salonem na osi. z sieni prowadzą jednobiegowe schody na piętro. W pokojach bocznych późno-klasyczne dwa kominki: dwa stiukowe i jeden żeliwny. W swej pierwotnej postaci dwór składał się z szesnastu izb i tak przetrwał do pierwszej połowy XIX w., kiedy to w wyniku przebudowy ukształtowała się nowa bryła dworu, a także dyspozycja wnętrza. Następną modernizację obiekt przeszedł w 1920 r. Powiększono wtedy powierzchnię użytkową, wznosząc przybudówkę od strony zachodniej. Drugą przybudówkę od strony wschodniej zbudowano w 1960 r. poszerzono dwa okna w elewacji frontowej, rozebrano czterokolunmowy portyk z tarasem, pozostawiając jedynie murowany podest ze schodami. Drzwi na piętrze, wiodące niegdyś na taras, zamieniono na okno. Kolejny etap przekształcania architektury dworu nastąpił w 1962 r. wtedy to piętrowa przybudówka ostatecznie zniekształciła pierwotną bryłę obiektu. Przebudówka jest optycznie znacznie wyższa i nieproporcjonalna kubaturowo w stosunku do korpusu, w wyniku tych bezmyślnych przekształceń zabytek utracił swe dawne walory architektoniczne. Brama wjazdowa od strony północnej, z szerokim przejazdem i dwoma bocznymi furtkami, powstała znacznie później niż dwór, najprawdopodobniej w drugiej połowie XIX w., jednakże nawiązuje stylowo do dworu. Jest ona murowana z cegły, trój przejezdna, o prostym wystroju architektonicznym. Przed dworem od strony północnej elipsoidalny podjazd z gazonem, W jego środku rośnie rozłożysty dąb. Wokół dworu pozostałości ogromnego ogrodu, założonego w latach 1783-1790, z resztkami sadu. Grupy drzew liściastych zachowały się zwłaszcza po obu stronach bramy wjazdowej tworząc szpaler. Inne wyznaczają dziedziniec podjazdowy o wymiarach 40x60 m.    Do dziś obok dworu zachowały się dwa budynki dla służby, jeden z nich zwany był angielską kuchnia. Zachowały się też podworskie piwnice.   W odległości 100 metrów od zespołu dworskiego, przy starym szlaku handlowym prowadzącym przez Mogielnicę i Bezek do Chełma, na dawnym cmentarzu z wojen szwedzkich znajduje się mogiła powstańców z lat 1863-64. Charakterystyczna jest jej forma i położenie. Jest to duży kopiec otoczony podmokłymi łąkami. Jest niewątpliwie tworem rąk ludzkich. Istnieje tradycja, że to zbiorowa mogiła szwedzka zwana kurhanem. Na tym miejscu pogrzebani zostali polegli w czasie powstania styczniowego patrioci polscy. Wdzięczni mieszkańcy Siedliszcza w manifestacyjnym pochodzie z dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, dnia 11 listopada 1928 r. położyli na szczycie wzgórza pamiątkową 14 płytę.   Wśród rozległych łąk doliny, Mogilanki, które niegdyś były wielkimi mokradłami, tuż za osadą, wznosi się nasyp zwany Zamczyskiem. Od XIV W. Stal tu zamek, o którym legendy przetrwały do naszych czasów. Jedną z nich zamieścił w” swoim zbiorze „Legendy Chełmskie” Longin Jan Okoń. Należy sądzić, że zamek wzniesiony został na miejscu dawnego średniowiecznego grodu (Grodów Czerwieńskich).         Izba pamięci narodowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Siedliszczu zorganizowana została w 1966 r. jako pierwsza w powiecie chełmskim. Zgromadzone zostały w niej materiały z przeszłości osady od czasów najdawniejszych aż po współczesne. Eksponowane są tu narzędzia człowieka pierwotnego, znalezione na tym terenie, fotokopie dokumentów historycznych. Wśród nich jest fotokopia dokumentu lokacyjnego z 1760 roku, pamiątki z powstania styczniowego, z roku 1905 i z lat okupacji. Izba Pamięci znajduje się pod stałą i troskliwą opieką młodzieży szkolnej, która zbiera i gromadzi wszelkie materiały z zamiarem opracowania obszernej monografii Siedliszcza i okolic.  Zobacz także: Siedliskie czwartki Przyroda Chojeniec Chojno Nowe

Czytaj dalej

Chojeniec

31.12.2020

    Wieś położona 4 km na zachód od Siedlisz­cza nad małą strugą dopływem Mogilanki, w pobliżu szosy Włodawa-Dorohucza. W drugiej połowie XIX w. Wieś i folwark, zwane też Chojęcin należały, do klucza dóbr Siedliszcza, które go dziedzicem był Wojciech Węgliński, kasztelan chełmski, W roku 1787 właścicielem majętności został jego syn, Antoni Leopold Węgliński, a z kolei, w 1821 r. Chojeniec otrzymał na własność i osiadł tu wraz z żoną jego syn, Wojciech Dominik. W tym samym czasie został tu wzniesiony nie­wielki murowany dwór, który dochował się do czasów” nam współczesnych, Wojciech Dominik zginął w powstaniu 1863 r., a fol­wark Chojeniec przyszedł w” spadku wdowie po nim, Emilii z Radwańskich Węglińskiej. Po jej śmierci 1881 roku mają tek odziedzi­czył Stanisław Moraczewski-Trzecieski, by po kilkunastu latach sprzedać go (1894 r.) Edwardowi Przegalińskiemu. Z kolei w 1911 roku folwark Chojeniec nabył Henryk Pora­ziński, który przeprowadził restaurację dworu. Po pierwszej wojnie światowej majątek został zlicytowany za długi. Na resztówce folwarcznej, aż do roku 1945 siedział Józef Sterpejkowicz-Wersocki. Obecnie w budynku podworskim mieści się szkoła podstawowa.   Zabytkowy, z pierwszej polowy XIX wieku dwór, usytuowany jest na nie­dużym wzgórzu dość stromo opadającym w kierunku północnym, wschodnim i południo­wym; z łagodniejszym zboczem od zachodu. Wokół rozciąga się park krajobrazowy o po­wierzchni 4,2 ha, w tym 0,6 ha zajmują dwie sa­dzawki zasilone przez nieduży strumień. Budy­nek dworu parterowy, murowany, wzniesiony na planie prostokąta, z płytkami ryzalitami bocznymi i bardziej wysuniętymi ryzalitami środkowymi w elewacji frontowej i ogrodowej fasada zwrócona na południe, 9-osiowa, z zachowanymi cechami klasycystycznymi. Na osi środkowej znacznie wysunięty 5-boczny ryzalit z otworem drzwiowym i dwoma prostokątnymi otworami okiennymi. W ryzalitach bocznych po dwa otwory okienne zamknięte półkoliści. Okna korpusu głównego prostokątne z podokiennikami wspartymi na dwóch konsolach.     Elewacja środkowa posiada nieduży cokół i profilowany gzyms łączący (nie w pełni zachowany) oraz gzyms kordonowy ograniczający ścianę kolankowa, w której umieszczone są na osiach po dwa nieduże okienka strychowe. Elewacja ogrodowa niemal analogiczna, z tym jednak, że ryzalit środkowy jest prostokątny. Brak jest podziałów pionowych. Obiekt przykryty niskim dachem czterospadowym, nad ryzalitem frontowym - namiotowy, pobity blachą. Pierwotnie dach niewątpliwie był wyższy, gontowy, co w znacznym stopniu podnosiło walor plastyczny budynku, czyniąc jego bryłę bardziej harmonijną w proporcjach. Większość drzewostanu parkowego pochodzi z początku XX w., niemniej jednak, szczególnie w części północno-wschodniej parku przetrwały drzewa starsze, których wiek sięga stu lat i więcej. Są tu lipy, jesiony i graby. W parku rośnie ogółem około 200 drzew należących do 16 gatunków. Wśród nich szereg egzemplarzy pomnikowych o obwodach pni od 130 do 370 cm. Na szczególną uwagę zasługuje wierzba krucha o obwodzie pnia 450 cm, usytuowana w południowo-zachodnim narożniku parku. Okazałym jest kasztanowiec biały o obwodzie pnia 240 cm, a także pomnikowa topola czarna, rosnąca na zachód nim skraju parku. Parkowo-dworski zespól w Chojeńcu stanowi cenny akcent krajobrazowy. Ulokowany na wzniesieniu, ze skupiskiem większych drzew, w okolicy płaskiej, pozbawionej lasów, wśród pól i łąk, wzbogaca w istotny sposób panoramę okolicy. We wsi znajduje się sklep spożywczy, przystanek PKS.

Czytaj dalej

Przyroda

31.12.2020

Walory przyrodnicze Gminy Siedliszcze W 1983 r. południowo-zachodnia część gminy otrzymała status obszaru chronionego krajobrazu, włączając ją tym samym w krajowy system obszarów chronionych. Głównym celem utworzenia Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jest oddzielenie dwóch ośrodków przemysłowych: węglowego na północy i cementowego na południu oraz łagodzenie wpływów wywieranych na środowisko przez przemysł. Najcenniejszym elementem środowiska przyrodniczego Gminy Siedliszcze są niewątpliwie pozostałości dawniej rozległych torfowisk, które zachowały się na niewielkich powierzchniach wśród łąk kośnych. Spełniają one funkcje zbiorników małej retencji, charakteryzują się ponadto dużą różnorodnością przyrodniczą i dzięki temu stanowią jeden z najistotniejszych elementów struktury ekologicznej gminy. Z tego powodu obszary te bezwzględnie powinny być chronione przed zmianą sposobu użytkowania np. poprzez uznanie ich za użytki ekologiczne. Do najciekawszych z nich zaliczyć można następujące torfowiska: o pow. 197 ha, położone wzdłuż Mokrego Rowu, przy południowo-zachodniej granicy gminy, w obrębie Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o pow. 109 ha, tzw. "Bondarówka" położone w rejonie wsi Chojeniec, o pow. 59 ha, tzw. "Dębowce" położone w rejonie wsi Majdan Zahorodyński, o pow. 72 ha tzw. "Mogielniea" o pow. 33 ha, tzw. "Bezek" Na torfowiskach tych stwierdzono występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków, w tym wpisanego do Poleskiej Czerwonej Księgi Zwierząt - błotniaka łąkowego oraz błotniaka stawowego, dziwonie, podróżniczka, rycyka, derkacza. Na łąkach w pobliżu Majdanu Zahorodyńskiego występuje również bocian czarny. Podmokłe torfowiska są również biotopem licznych gatunków płazów i gadów, zwierząt będących sprzymierzeńcami rolników w walce ze szkodnikami upraw polowych. Swoje stanowiska ma tu kolejny zagrożony wyginięciem gatunek - żółw błotny. Na torfowiskach rośnie wiele gatunków roślin objętych ochroną prawną, m.in. grążel żółty, grzybień biały, gniadosz królewski, goryczka wąskolistna i goździk pyszny. Zabytki Elementem krajobrazu kulturowego są między innymi parki podworskie. Na terenie Gminy Siedliszcze jest ich osiem. Najcenniejsze z nich wpisane są do rejestru zabytków. Tak wysoki status ochrony nadano aż pięciu obiektom: zespołowi dworsko-parkowemu z XIX w. w Chojeńcu, zespołowi dworsko-parkowemu z XIX w. w Nowym Chojnie, zespołowi dworsko-parkowemu z XVIII w. w Kuliku, ogrodowi folwarcznemu z XVI w. w Mogielnicy, zespołowi dworsko-parkowemu z XVIII w. w Siedliszczu. Na terenie gminy uznano za pomniki przyrody 13 drzew (10 pojedynczych i jedna grupa drzew), w tym: 6 jesionów wyniosłych o obwodach od 235 do 328 cm, 3 klony zwyczajne o obwodach od 250 do 280 cm, 2 dęby szypułkowe o obwodach 330 i 480 cm, 2 dęby drobnolistne o obwodach 340 i 375 cm. Drzewa te rosną na terenie parków w Kuliku i Nowym Chojnie.

Czytaj dalej

Siedliskie czwartki

31.12.2020

Miejskie targowisko w Siedliszczu czynne jest w każdy czwartek, z wyłączeniem dni świątecznych. Dzień targowy w Siedliszczu ma swoją długoletnią tradycję i wiążą się z nim ważne wydarzenia historyczne. Wojciech Józef Węgleński 16 stycznia 1758 roku nabył dobra Siedliskie od Wacława Rzewuskiego, w ich skład weszła także Wola Korybutowa, Janowica, Majdan Zahorodyński. Cały kompleks nabył za kwotę 110 000 tysięcy złotych polskich. W dwa lata po nabyciu dóbr kasztelan chełmski, starosta buski, Wojciech Józef Węgleński otrzymał od króla Augusta III Sasa przywilej na lokacje miasta na prawie magdeburskim na gruntach wsi Siedliszcze. Akt ten został wystawiony 26 marca 1760 roku, rozpoczyna on niedługi okres w historii Siedliszcza, kiedy posiadało ono status miasteczka. Lokacja ta przypada na okres intensywnej odbudowy sieci miejskiej po zniszczeniach wojennych połowy XVII i początkach XVIIII wieku. Można sądzić, że decyzja o lokacji nowego miasteczka miała pewne podstawy ze względu na dość dogodne położenie Siedliszcza na trasie z Chełma do Łęcznej i Lublina, z którym krzyżował się szlak o mniejszym znaczeniu- z Rejowca, przez Pawłów, do Cycowa. Rokowało to nadzieje na rozwinięcie się ośrodka o charakterze rzemieślniczo- handlowym czy rolniczym z możliwością wymiany towarowej o zasięgu lokalnym. Pozwolenie na lokację miasteczka, jak napisane jest w akcie królewskim, otrzymuje Wojciech Węgleński za znaczne zasługi dla Rzeczypospolitej, odważne przeciwstawienie się wrogowi i wierność królowi. Powołanie do życia miasteczka w pobliżu funkcjonującej rezydencji było korzystną zmianą. Szczególnie istotnym było tu ustanowienie jarmarków. Często miasta szlacheckie tym tylko różniły się od wsi, że posiadały przywileje na odbywanie targów i jarmarków. Królewski akt lokacyjny zezwalał dziedzicowi na założenie miasteczka na kształt innych w Koronie miast i zachęcał do sprowadzenia mieszczan, kupców, handlarzy, rzemieślników i wszystkich innych ludzi oraz zezwalał na skład i sprzedawanie wszelakiego rodzaju towarów. W tym celu zostały ustanowione targi tygodniowe mające odbywać się w niedziele oraz cztery jarmarki w ciągu roku. Osiedlający się obywatele mieli być zwolnieni od podatków na rzecz króla przez okres dwudziestu lat. W 1763 roku wystawiony został akt lokacyjny wydany przez właściciela konstytuującego się miasteczka. Jak każdy tego typu dokument stanowi podstawę organizacji nowej jednostki. W akcie tym dość dużo miejsca poświęca się Żydom z wyraźnym celem zachęcenia ich do osiedlenia się w Siedliszczu. Wszyscy osiedlający się obywatele mieli być zwolnieniu na 7 lat od wszelkich podatków na rzecz dworu, dostawali dostęp do wolnego wyrębu w lasach na czas budowy. Po zakończeniu okresu wolnizny każdy z mieszkańców miał opłacać jedynie czynsz od placu i domostwa po 20 groszy, bez żadnych innych powinności. Ponadto w dokumencie zostały określone inne opłaty m. in. od kramu, spustu wódki, piwa, miody, wina itp. Obecnie na rynku w Siedliszczu zaopatrują się nie tylko mieszkańcy gminy, targowisko regularnie odwiedzają wczasowicze przebywający sezonowo w Majdanie Zahorodyńskim i okolicznych miejscowościach, turyści oraz mieszkańcy sąsiednich gmin: Rejowców, Cycowa, Puchaczowa a nawet Chełma. Jarmark czwartkowy stał się nie tylko miejscem zakupu czy sprzedaży towarów. To również miejsce spotkań towarzyskich, wymiany informacji, miejsce specyficzne, zabarwione odwieczną tradycją i niepowtarzalną atmosferą.   Żródło: J. Kus, Dwa dokumenty do dziejów Siedliszcza. Przywilej lokacyjny z 1760 roku i inwentarz z 1782 roku, RCh, t. 1, 1995, s. 335-338. Tamże, s. 335-338.

Czytaj dalej

Baza Noclegowa

31.12.2020

Całoroczny domek z banią nad zalewem Naszym gościom oferujemy: fajnie wyposażony domek i działkę do swojej dyspozycji, bez właścicieli, nielimitowane korzystanie z bani w dzień i noc, dom umiejscowiony jest przy lesie, naprawdę na uboczu, jeśli chcesz odpocząć od zgiełku, hałasu i ludzi to u nas, blisko jest zalew z plażą do kąpieli (w sezonie z ratownikiem), 3 oddzielne sypialnie z 4 dużymi łóżkami, dodatkowo kanapa w salonie, duża przestrzeń wspólna w salonie z kuchnią, dzięki czemu można spędzać czas wspólnie, komfortowe ogrzewanie podłogowe, fajne wyposażenie: zmywarka (wiem, jak ważna jest przy dużych grupach:), ekspres, lodówka, prysznic, płyta indukcyjna, wyposażenie kuchni, czajnik, mikrofala, pościel, grill, meble ogrodowe, piłkarzyki, zestaw do speedball, hamak, na tarasie biokominek, dla dzieci przygotowaliśmy huśtawkę, zjeżdżalnię, piaskownice i dużą działkę do wybiegania się i oczywiście bania. Wyobraź sobie, że otwierasz okno i czujesz: świeże powietrze, zapach lasu, bliskość przyrody. Odzyskujesz spokój, rytm, harmonię. W nocy, gwiaździste niebo, a Ty prowadzisz niekończące się rozmowy z przyjaciółmi w gorącej bani. O poranku pijesz aromatyczna kawę na tarasie. kontakt telefoniczny: 512 196 258 Szczegóły oferty na stronie: https://www.olx.pl/d/oferta/caloroczny-dom-domek-z-bania-nad-zalewem-8-osobowy-CID-IDxsSmx.html?reason=extended_search_no_results_distance   {galeria}{/galeria}     Zaścianek Zahorodyński Siedlisko to kompleks stuletnich drewnianych budynków położonych w przepięknej spokojnej okolicy nieopodal zalewu. To miejsce zjazdów rodzinnych, spotkań, ostoja spokoju dla rodzin czy grup zorganizowanych. Ośrodek dysponuje domkiem do 12 miejsc, z salonem, sypialnią, samodzielną w pełni wyposażoną kuchnią, dwoma łazienkami i dostępem do wi-fi.  Do dyspozycji Gości jest bezpłatny ogrodzony parking, ogromna altana z murowanym grillem oraz miejsce na ognisko i plac zabaw. Możliwa płatność bonem turystycznym. Dane kontaktowe:ZAŚCIANEK ZAHORODYŃSKIEwa LaskowskaMajdan Zahorodyński 1922-130 Siedliczszetel. 699 713 745 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.zascianekzahorodynski.pl   {galeria} {/galeria}   Gospodarstwo Agroturystyczne "Kraina Jeleni" Oddajemy do Państwa dyspozycji 2 całoroczne apartamenty. Nasza oferta skierowana jest do małżeństw z dziećmi oraz ludzi uciekających od miejskiego zgiełku. Kraina Jeleni znajduje się 500 metrów od zalewu rekreacyjnego. Dane adresowe: Agroturystyka Kraina JeleniMajdan Zahorodyński 1422-130 Siedliszcze tel. 513 689 611, 509 222 380 {galeria}{/galeria}   Świetlica w Majdanie Zahorodyńskim Oferujemy Państwu 3 pokoje 2-osobowe z łazienkami i pełnym dostępem do kuchni (gaz, lodówka, naczynia) oraz możliwością bezpłatnego parkowania auta. Ceny noclegów do negocjacji. Świetlica mieści się w malowniczej miejscowości Majdan Zahorodyński w sąsiedztwie dużego zbiornika wodnego oraz pięknej przyrody – obszary Natura 2000. tel. 785 333 450 {galeria} {/galeria}

Czytaj dalej

Głos Siedliszcza

31.12.2020

Zespół redakcyjny zaprasza do zapoznania się z kolejnymi egzemplarzami "Głosu Siedliszcza": Głos Siedliszcza nr 2 (85) - październik 2021 r. (plik PDF 13,5 MB) Egzemplarze archiwalne: Głos Siedliszcza nr 1 (84) - kwiecień 2021 r. (plik PDF 6,71 MB) Głos Siedliszcza nr 1 (83) - kwiecień 2020 r. - (plik pdf 27,2 MB) Głos Siedliszcza nr 3 (82) - grudzień 2019 r. 2019 r. - (plik pdf 106 MB) Głos Siedliszcza nr 2 (81) - październik 2019 r. - (plik pdf 57,8 MB) Głos Siedliszcza nr 1 (80) - kwiecień 2019 r. - (plik pdf 49,1 MB) Głos Siedliszcza nr 3 (79) - grudzień 2018 r. - (plik pdf 44,3 MB) Głos Siedliszcza nr 2 (78) - październik 2018 r. - (plik pdf 84,8 MB) Głos Siedliszcza nr 1 (77) - marzec 2018 r. - (plik pdf 26 MB) Głos Siedliszcza nr 3 (76) - grudzień 2017 r. - (plik pdf 26 MB) Głos Siedliszcza nr 2 (75) - październik 2017 r. - (plik pdf 27 MB) Głos Siedliszcza nr 1 (74) - kwiecień 2017 r. - (plik pdf 37 MB) Głos Siedliszcza nr 3 (73) - grudzień 2016 r. - (plik pdf 26 MB) Głos Siedliszcza nr 2 (72) - sierpień 2016 r. - (plik pdf 49 MB) Głos Siedliszcza nr 1 (71) - marzec 2016 r. - (plik pdf 56 MB) Głos Siedliszcza nr 3 (70) - grudzień 2015 r. - (plik pdf 34 MB) Głos Siedliszcza nr 2 (69) - pażdziernik 2015 r. - (plik pdf 35 MB) Głos Siedliszcza nr 1 (68) - kwiecień 2015 r. - (plik pdf 53,9 MB) Głos Siedliszcza nr 3 (67) - grudzień 2014 r. - (plik pdf 20 MB) Głos Siedliszcza nr 2 (66) listopad 2014 - (plik PDF 25 MB) Głos Siedliszcza nr 1 (65) czerwiec 2014 - (plik PDF 22,1 MB) Głos Siedliszcza nr 4 (64) Grudzień 2013 - (plik ok 24 MB) Głos Siedliszcza nr 2 (62) lipiec 2013 - (plik pdf ok 34 MB) Głos Siedliszcza nr 61 - (plik pdf 33 MB) Głos Siedliszcza nr 3/2012 - (plik pdf 32 MB) Głos Siedliszcza nr 2/2012 - (plik pdf 28 MB) Głos Siedliszcza nr 1/2012 - (plik pdf 25 MB)     * w przypadku brania udziału w konkursach "Głosu Siedliszcza", prosimy zapoznać się z ich REGULAMINEM

Czytaj dalej

Deklaracja dostępności serwisu internetowego UM Siedliszcze

08.01.2021

Urząd Miejski w Siedliszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Siedliszczu. Data publikacji strony internetowej: 2013-11-06 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-31 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre treści otrzymujemy od podmiotów zewnętrznych i nie mamy możliwości dostosowania ich do wymogów dostępności (np. skanowane pliki pdf). Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-22 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Przybylski. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon: 825692184 Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Burmistrz Siedliszcza Adres: ul. Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon: 825692202 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne od strony ulicy Szpitalnej oraz dwa wejścia boczne: wschodnie od parkingu głównego i zachodnie od drogi wewnętrznej. Urząd Miejski znajduje się na parterze i pierwszym piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla pierwszego pietra oraz Biblioteki Gminnej która znajduje się na parterze, wejście zachodnie od drogi wewnętrznej. Budynek nie posiada windy. Przy schodach zamontowane są barierki. Brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Osoby mające problemy w poruszaniu się, chcące załatwić sprawę na piętrze budynku powinny telefonicznie pod numerem 825692202 zgłosić potrzebę obsługi przed budynkiem. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Urząd Miejski w Siedliszczu jest na etapie przebudowy budynku – dostosowania pomieszczeń oraz budowy windy zewnętrznej, która pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na pełny dostęp do biur urzędu. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Gospodarka odpadami

08.01.2021

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować