Artykuły

/

2024_MPZP

26.07.2021

Siedliszcze,  26 lutego 2024 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA SIEDLISZCZE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Siedliszcze i Majdan Zahorodyński, gmina Siedliszcze   Ogłoszenie kliknij tutaj Projekt uchwały kliknij tutaj Załącznik graficzny nr 1 kliknij tutaj Załacznik graficzny nr 2 kliknij tutaj Załacznik graficzny nr 3 kliknij tutaj Załacznik graficzny nr 4 kliknij tutaj Załacznik graficzny nr 5 kliknij tutaj Załacznik graficzny nr 6 kliknij tutaj Załacznik graficzny nr 7 kliknij tutaj Uzasadnienie do uchwały kliknij tutaj Prognoza oddziaływania na środowisko  kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2021_Boiska

24.06.2021

  8 lipca 2021 - Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj     7 lipca 2021 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj     2 lipca 2021 - Przedłużenie terminu składania ofert kliknij tutaj     2 lipca 2021 - Odpowiedź na pytanie kliknij tutaj       Siedliszcze, 25 czerwca 2021 r. Naprawa nawierzchni sportowych poliuretanowych przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu   Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj   Pliki do pobrania kliknij tutaj   Termin składania ofert: 2021-07-05 godz. 10:00   Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/    6 lipca 2021 r. - Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2021_Budynek_UM

09.06.2021

7 lipca 2021 r. Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj   2 lipca 2021. Informacja z otwarcia ofert: kliknij tutaj   1 lipca 2021. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia:  kliknij tutaj       Uwaga !!! Gmina Siedliszcze jako zamawiający przedłuża termin składnia ofert do 2 lipca 2021 r. do godz. 10:00 kliknij tutaj     ==============================================================================================     W związku ze złożonymi pytaniami o wyjaśnienie treści dokumentacji technicznej Gmina Siedliszcze udziela następujących odpowiedzi:   1 lipca 2021. Odpowiedź nr 12  kliknij tutaj ----------------------------------------------------- 30 czerwca 2021. Odpowiedź nr 11  kliknij tutaj ------------------------------------------------------- 30 czerwca 2021. Odpowiedź nr 10  kliknij tutaj ------------------------------------------------------- 29 czerwca 2021. Odpowiedź nr 9  kliknij tutaj ------------------------------------------------------- 29 czerwca 2021. Odpowiedź nr 8  kliknij tutaj Załączniki do odpowiedzi nr 8 kliknij tutaj ------------------------------------------------------ 28 czerwca 2021. Odpowiedź nr 7  kliknij tutaj Załączniki do odpowiedzi nr 7 kliknij tutaj ----------------------------------------------------- 28 czerwca 2021. Odpowiedź nr 6 kliknij tutaj ---------------------------------------------------- 25 czerwca 2021. Odpowiedź nr 5 kliknij tutaj Załączniki do odpowiedzi nr 5 kliknij tutaj ----------------------------------------------------- 23 czerwca 2021. Odpowiedź nr 4 kliknij tutaj ------------------------------------------------------ 23 czerwca 2021. Odpowiedź nr 3 kliknij tutaj -------------------------------------------------------- 18 czerwca 2021. Odpowiedź nr 2 kliknij tutaj ------------------------------------------------------- 17 czerwca 2021. Odpowiedź nr 1 kliknij tutaj Załączniki do odpowiedzi nr 1 kliknij tutaj     Siedliszcze, 10 czerwca 2021 r.   Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze     Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj Termin składania ofert: 2021-06-25 godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa kliknij tutaj   Projekty budowlane: architektura i konstrukcja kliknij tutaj instalacje sanitarne kliknij tutaj instalacje elektryczne kliknij tutaj   Projekty wykonawcze architektura i konstrukcja kliknij tutaj instalacje sanitarne kliknij tutaj instalacje elektryczne kliknij tutaj   STWiOR  kliknij tutaj   Przedmiary robót kliknij tutaj      

Czytaj dalej
/

2022_Ksiegi

02.06.2021

Pliki do pobrania na dole strony Siedliszcze, 1 czerwca 2022 r. GT.271.PP.KK.USC.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) oraz na podstawie Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych. Zamawiający: Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Siedliszczu: – księgi stanu cywilnego - książki meldunkowe Zakres prac: Konserwacja: - czyszczenie mechaniczne i chemiczne; - sklejanie przedarć; - prostowanie kart; - wklejanie kart; - wzmacnianie struktury papieru; - odkwaszanie Zabezpieczanie: - renowacja dokumentów poprzez konserwację właściwą Prace introligatorskie: - zszycie księgi; - naprawa oprawy; - nowe oprawy (płótno, marmurek itp.) - reparacja grzbietu i bloku księgi Ilość ksiąg: Księgi stanu cywilnego – 19 szt. zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego Książki meldunkowe – 32 szt. zgodnie z ustawą o ewidencji ludności Do konserwacji ksiąg stosować materiały zgodnie z wymaganiami Archiwum Państwowego w Lublinie (papier odpowiedniej kwasowości, gramaturze, itp., odpowiednie nici, przesznurowania, klej itp.). Wszystkie zabiegi konserwatorskie powinny opierać się na odpowiednich metodach przy użyciu profesjonalnych materiałów konserwatorskich. Akta przeznaczone do oprawy są materiałem archiwalnym w związku z tym konieczne jest zapewnienie im należytej ochrony. Wykonawca własnym transportem odbierze i dostarczy materiały przeznaczone do oprawy i konserwacji. Z przekazania ksiąg sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy. II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Od podpisania umowy do 30 listopada 2021 r. III. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do profesjonalnego wykonania przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań Wykonawca przedstawi odpowiednie referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonał przynajmniej jedną pracę o wartości nie mniejszej niż 20.000, zł brutto obejmującą swym zakresem konserwację i naprawę ksiąg zgodnie z wymogami Archiwum Państwowego w Lublinie w okresie ostatnich dwóch lat. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. W celu należytego oszacowania zakresu prac przed złożeniem oferty Zamawiający udostępni do wglądu księgi przeznaczone do konserwacji po telefonicznym uzgodnieniu. IV. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny. Kryterium oceny stanowi cena –100%. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówieniaw przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekraczają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia. V. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 1000 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następująco: Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 14 czerwca 2021 r. godz. 1005 pokój nr 4. VI. Kontakt z Zamawiającym: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Lipczak tel. (82) 569 22 91 VII. Ochrona danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. Załączniki: Formularz ofertowy - kliknij tutaj Projekt umowy - kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2021_Osiedla

01.06.2021

  Na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XVIII/144/20 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Siedliszcze, w rejonie ulic Źródlanej i Kazimierza Mazurczaka, zawiadamiam o udostępnieniu do uzgodnień i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Siedliszcze, w rejonie ulic Źródlanej i Kazimierza Mazurczaka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   Pliki do opiniowania / uzgadniania: Tekst projektu planu kliknij tutaj Rysunek planu, załacznik nr 1 kliknij tutaj Rysunek planu, załącznik nr 2 kliknij tutaj Uzasadnienie projektu ustawy kliknij tutaj Prognoza oddziaływania na środowisko kliknij tutaj  

Czytaj dalej
/

Studium

21.05.2021

Tekst uchwały: kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

MPZP

21.05.2021

  Tekst uchwały: kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2021_Oczyszczalnie_2

06.05.2021

24.05.2021 Unieważnienie postępowania kliknij tutaj 20.05.2021 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj     Proszę o zapoznanie się z instrukcją: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf Siedliszcze, 6 maja 2021 r. Uwaga: pliki do pobrania na dole strony.... Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminySiedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniemniezbędnych uzgodnień i zezwoleń Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00047654/01 Identyfikator na miniPortalu: 3bb44298-618c-4bd0-9666-09b485df477a SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCYRola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającegoNazwa zamawiającego: GMINA SIEDLISZCZEKrajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198008Adres zamawiającegoUlica: ul. Szpitalna 15AMiejscowość: SiedliszczeKod pocztowy: 22-130Województwo: lubelskieKraj: PolskaLokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojskiNumer telefonu: 825692284Numer faksu: 825692202Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedliszcze.plRodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnegoPrzedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWEOgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznegoOgłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: NieNazwa zamówienia albo umowy ramowej:Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleńIdentyfikator postępowania: ocds-148610-c68abcc9-ae5b-11eb-911f-9ad5f74c2a25Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: TakNumer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002035/01/PIdentyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.1 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze (ul. Długa, ul. Sokolec, przydomowe oczyszczalnie ścieków)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: NieCzy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: NieTryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJAAdres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://www.siedliszcze.pl/artykuly/176-2021-oczyszczalnie-2.htmlZamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: NieWykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: TakInformacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.plWymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2.    - format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,- oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,- Mozilla Firefox od wersji 15,- Google Chrome od wersji 20. Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneZamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: NieOferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczyJęzyki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAPrzed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: NieNumer referencyjny: GT.272.4.2021Rodzaj zamówienia: Roboty budowlaneZamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: NieMożliwe jest składanie ofert częściowych: NieZamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: NieInformacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń (zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Chełmie należy do Wykonawcy) liczba oczyszczalni do 4 osób - 28 szt. liczba oczyszczalni do 6 osób - 13 szt. W zakres zamówienia po stronie Wykonawcy wchodzi w szczególności: - przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych - opracowanie projektów technicznych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami- zapewnienie wymaganych prawem wskaźników oczyszczenia ścieków wyprowadzonych z układu rozsączającego - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do rozpoczęcia realizacji - montaż oczyszczalni zgodnie z projektem a materiały i instalacje użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności - inwentaryzacja powykonawcza każdej oczyszczalni - przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników końcowych. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy: - mapy do celów projektowych - aktualne wypisy z rejestru gruntów. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno-użytkowym - załącznik nr 8 do SWZ. Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ściekówDodatkowy kod CPV:45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Zamówienie obejmuje opcje: NieOkres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesięcyZamawiający przewiduje wznowienia: NieZamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie Kryteria oceny ofertSposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:Cena (C) 60 % Okres gwarancji (G) 40 % Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:C = Cb/Cn x 60 gdzie,C- ilość punktów za kryterium cena,Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,Cb - cena oferty badanej.Kryterium „Okresu gwarancji” liczone w okresach miesięcznych:W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesięcy, Wykonawca otrzyma trzydzieści (40) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 48 a 72 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:G = Go/Gmax x 40 gdzie: G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji,Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie.Uwaga:Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 48 miesięcy do 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 48 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 48 do 72 miesięcy). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:O = C + G gdzie: O - łączna ilość punktów oferty ocenianej, C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: PunktowoStosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 1Nazwa kryterium: CenaWaga: 60Kryterium 2Rodzaj kryterium: inne.Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancjiWaga: 40 Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓWZamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: NieWarunki udziału w postępowaniu: Tak Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. Uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków obejmującą co najmniej 5 szt. oczyszczalni wykonanych w ramach jednej umowy, lub - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości minimum 500 mb wykonaną w ramach jednej umowy. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: TakWykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia): wykaz robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczyZamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: NieWykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: nie dotyczy SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIAZamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: NieZamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: NieZamawiający wymaga wadium: Tak Informacje dotyczące wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowaniu w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł) Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Chełmie O/Siedliszcze Nr rachunku: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017 z dopiskiem: „Wadium -przydomowe oczyszczalnie ścieków”. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.97 ust. 7 pkt 2- 4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w tym postępowaniu.Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa wart. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art.128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;- wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.Zasady zwrotu wadium określa art. 98 ustawy Pzp.Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: TakZamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWYZamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: NieZamawiający przewiduje zmiany umowy: TakRodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII - PROCEDURA Termin składania ofert: do 2021-05-21 do godz. 10:00Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl    Identyfikator postępowania: 3bb44298-618c-4bd0-9666-09b485df477a Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 10:00Termin związania ofertą: do 2021-06-17 ------------------------------------------------------------------------------------------- PLIKI DO POBRANIA kliknij tutaj ------------------------------------------------------------------------------------------- PYTANIE I ODPOWIEDŹ DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA kliknij tutaj

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować