Artykuły

/

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

31.12.2020

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 02 (wew. 12) Zadania: Marta Szaruga Prowadzenie spraw związanych z gospodarką etatami i sprawozdawczości w tym zakresie. Prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych. Ogłaszanie i prowadzenie naborów na wolne stanowiska pracy. Dokonywanie czynności związanych z przyjmowaniem do pracy nowych pracowników, stażystów, pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. Sporządzanie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu. Sporządzanie zakresów czynności. Sporządzanie dokumentacji do okresowych ocen kwalifikacyjnych. Sporządzanie dokumentacji ze służby przygotowawczej pracowników. Prowadzenie rejestru oraz ewidencjonowanie skarg, wniosków i petycji. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Urząd z usługodawcami. Przyjmowanie i ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej oraz kierowników jst. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Urzędu. Opracowywanie projektów i ewidencjonowanie Zarządzeń Burmistrza. Kompletowanie, ewidencjonowanie i właściwe przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum akt i dokumentów własnych zgodnie z instrukcja kancelaryjną i archiwalną. Współorganizowanie i udział w pracach Komisji ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych. mgr MAGDALENA PAWŁOWSKA Stanowisko: Podinspektor ds. organizacyjnych Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 02 (wew. 12) Zadania: Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu. Przyjmowanie , przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji. Udostępnianie dokumentacji zdeponowanej w archiwum zakładowym. Występowanie o zgodę do archiwum państwowego na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych przez pracowników w zakresie doboru klas z rzeczowego wykazu akt, właściwego zakładania spraw i ich prowadzenia. Sporządzanie raportów z działalności archiwum zgodnie z terminami i zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką drukami, materiałami biurowymi, prenumerata czasopism, środków czystości i bhp, spraw socjalnych, Prowadzenie E-obiegu spraw i wniosków wpływających do Urzędu . Przygotowywanie urzędowej korespondencji do wysłania. Prowadzenie pracowniczej ewidencji czasu pracy i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie. Prowadzenie efektywnej i adekwatnej kontroli zarządczej oraz dokumentacji w tym zakresie. mgr JOANNA LIPCZAK Stanowisko: Inspektor ds. Obywatelskich i USC Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 91 (wew. 26) Zadania: Przyjmowanie oświadczeń o: - wstąpieniu w związek małżeński, - braku okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa, Wydawanie zaświadczeń na podstawie art.4 zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego, Stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do Sadu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa, Wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z tego małżeństwa, Wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, Powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, Uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego oraz transkrypcji aktów zagranicznych, Nanoszenie w księgach wzmianek i przypisków, Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaswiadczeń, Prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg małżeństwa urodzeń i zgonów, Prowadzenie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego, Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w sprawach urodzeń, małżeństw, zgonów, Sporządzanie skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego, Współpraca z innymi organami w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg, Przekazywanie ksiąg 100 letnich do Państwowego Archiwum, Dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym. BARBARA RZUCIDŁO Stanowisko: Inspektor ds. Obywatelskich Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 91 (wew. 19) Zadania: Prowadzenie dokumentacji i ewidencji ludności, nadzorowanie, przestrzeganie obowiązków określonych w przepisach o ewidencji ludności, Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, Wydawanie dokumentow stwierdzających tożsamość, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, Przygotowywanie projektow decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa porządku publicznego, - Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki w Lublinie i Departamentem Rozwoju Informatyki w Warszawie, - Wykonywanie zadań zwiazanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Gminy i Prezydentów,

Czytaj dalej
/

Wydział finansowy

31.12.2020

TERESA KOCOT Stanowisko: Skarbnik Gminy Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 23) Zadania: Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym: Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, w tym: dokumentację przyjętych zasad rachunkowości zawierającej zakładowy, plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu ochrony danych, instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję kasową Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz budżetu gminy Okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Opracowanie sprawozdań statystycznych oraz zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych Przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych, itp.; Koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją; Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników referatu księgowości Nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy; Przekazanie informacji z uchwalonego budżetu pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy; Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonanie budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO Analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych, będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie budżetu gminy i jego zmian; Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jego zmian; Planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń i innych opłat); Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych; Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi i Radzie; Nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy; Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji bankowych, itp.; Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych; Prowadzenie polityki personalnej referatu, w tym:- ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników- ocena okresowa pracowników referatu Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza; ALINA JÓŹWIAK Stanowisko: Zastępca Skarbnika Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 14) Zadania: Dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych Prowadzenie księgowości gminy w techniką komputerową w programie finansowo księgowym „Vendis”- księgowanie dochodów i wydatków Sporządzanie list płac techniką komputerową w programie płace „Vendis” dla pracowników urzędu Prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym, Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, Prowadzenie ewidencji świadczeń ZUS i ich rozliczanie oraz obsługa programu „Płatnik” Sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania Zastępstwo kasjera w czasie jego nieobecności Podpisywanie pism, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników, informacji oraz dokumentów finansowych pod względem merytorycznym, za wyjątkiem umów finansowych związanych z inwestycjami. W przypadku nieobecności skarbnika wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności skarbnika. mgr ANNA GOŁĘBIOWSKA Stanowisko: Inspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 14) Zadania: Dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych Prowadzenie księgowości gminy techniką komputerową w programie finansowo księgowym „Vendis", - księgowanie dochodów i wydatków Sporządzanie list plac techniką komputerową w programie place „ Vendis" dla pracowników urzędu Prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym, Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, Prowadzenie ewidencji świadczeń ZUS i ich rozliczanie oraz obsługa programu „Płatnik" Sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów księgowych Zastępstwo kasjera w czasie jego nieobecności W przypadku nieobecności kasjera wykonywanie zadań wynikających z zakresu jego czynności MONIKA POLISZUK Stanowisko: Inspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 14) Zadania: Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miejskiego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Osrodka Kultury. Prowadzenie księgowości opłaty od środków transportowych, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w tym zakresie. Prowadzenie ewidencji- księga główna- wydatków budżetowych i poza budżetowych zapewniającej rejestrowanie wszystkich operacji finansowo-gospodarczych.

Czytaj dalej
/

Wydziały

31.12.2020

Wydział Finansowy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Wydział Infrastruktury Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej

Czytaj dalej
/

Sekretarz Gminy

31.12.2020

mgr TOMASZ SZCZEPANIAK Stanowisko: Sekretarz Gminy Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 02 (wew. 28) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ZADANIA: Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu. Opracowywanie projektów statutu i regulaminów organizacyjnych oraz obowiązujących instrukcji. Sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz przepisów ogólnie obowiązujących. Nadzór nad przygotowywaniem uchwał rady i zarządzeń Burmistrza. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu. Organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy ( sołectwa) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Zapewnienie obsługi techniczno- biurowej organów gminy i Burmistrza. Organizowanie wykonania uchwał rady oraz zadań wynikających z aktów prawnych organów nadrzędnych. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa. Nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej. Organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników. Nadzór nad publikacją prawa miejscowego i obwieszczeń. Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych. Podejmowanie decyzji w sprawach określonych przez Burmistrza oraz podpisywanie korespondencji w tym zakresie. Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków. W przypadku dokonywania zakupów dla potrzeb zakładu pracy stosowanie przepisów ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych Dz.U. z 1998r,. Nr 119, poz.773 z późn. zmian. Promocja gminy, organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych i festynów. Udostępnianie informacji publicznej. Prowadzenie spraw z zakresu funduszy strukturalnych. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości. Organizacja i nadzór robót publicznych i interwencyjnych oraz staży organizowanych przez PUP w Chełmie. Współdziałanie z dyrektorami szkółw: Opracowywaniu rocznych planów rozwoju oświaty, sieci placówek oraz wyposażenia szkół i przedszkoli Organizowaniu udziału podmiotów gospodarczych, fundacji, instytucji i organizacji w poprawie warunków materialnych szkół i w działalności wychowawczej Utrzymaniu i remontach obiektów szkół i przedszkoli Koordynacja działalności różnych typów szkół na terenie gminy. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian w sieci szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych. Organizowanie i prowadzenie konkursu na dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę.

Czytaj dalej
/

Zastępca Burmistrza

31.12.2020

mgr inż. GRZEGORZ JĘDRUSZAK Stanowisko: Zastępca Burmistrza Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ZADANIA: Zawieranie umów dzierżawnych na grunty mienia komunalnego i naliczanie czynszu dzierżawnego. Przyjmowanie wniosków od rolników i wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i zadrzewień. Sporządzanie wykazów rolników ubiegających się o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wydawanie decyzji na niszczenie chwastów. Zawieranie umów dzierżawnych do spraw emerytalno - rentowych. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o „zapobieganiu narkomanii”. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stażu pracy w rolnictwie. Udział w komisji przetargowej na sprzedaż gruntów mienia komunalnego. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zadań objętych zakresem czynności. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu ochrony roślin i Inspekcji Weterynaryjnej. Prowadzenie rejestru wydawania zezwoleń na psy uznawane za agresywne. Zamawianie i prowadzenie rejestru wydanych kolczyków dla zwierząt. Zgłaszanie szkód łowieckich. Wydawanie zaświadczeń rolnikom do biznesplanu.

Czytaj dalej
/

Burmistrz Siedliszcza

28.12.2020

mgr inż HIERONIM ZONIK Stanowisko: Burmistrz Siedliszcza Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 15 (wew. 16) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zadania: Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie Urzędem Gminy, Reprezentowanie gminy i jej urzędu na zewnątrz, Przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał, Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, Podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy w obowiązującym trybie, Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu, Prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy, Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Upoważnienie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji, o których mowa w pkt. 4, Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu, Dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników w oparciu o wyniki ich pracy oraz dokumenty znajdujące się w ich aktach osobowych, Podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady Miejskiej w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, Ogłaszanie uchwał rady gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu, Reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz organizowanie wykonywania zadań wynikających z zawartych porozumień, Załatwianie wniosków i interpelacji posłów , senatorów oraz radnych, Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi urzędu, Ustalanie regulaminu pracy urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania (regulamin kontroli wewnętrznej, instrukcje obowiązujące na podstawie przepisów prawa), Przedkładanie wojewodzie i izbie obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej w terminie 7 dni od daty podjęcia, Przyjmowanie oświadczeń woli (testamenty allograficzne), Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej, Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof, Składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu.

Czytaj dalej
/

Dane Urzędu

28.12.2020

Nazwa (dotyczy płatności) Gmina Siedliszcze Miejscowość: Siedliszcze Ulica: Szpitalna 15a Kod: 22-130 Telefon: 082 569 22 02 Fax: 082 569 22 02 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /gminasiedliszcze/SkrytkaESP Adres www: http://www.siedliszcze.pl NIP: 563-21-60-545 REGON: 000550108-9091156159-2-914-11561 Nr konta: BS CHEŁM / ODDZIAŁ SIEDLISZCZE należności z tytułu podatków, opłaty za zużycie wody, opłaty skarbowej  i pozostałych opłat:NR:  57 8187 0004 2007 0150 0048 0001 należności z tytułu opłaty za odpady komunalne: NR: 71 8187 0004 2007 0150 0048 1398 Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Czytaj dalej
/

Dane kontaktowe

28.12.2020

SKARGI I WNIOSKI Burmistrz Siedliszcza lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu pok. Nr 2.2 w każdym dniu pracy urzędu od godz. 8:00 do 10:00 oraz we wtorki po godzinach pracy urzędu tj. od 15:00-16:00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. (data aktualizacji: 26 września 2023 r.) Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form: e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. faxem na nr 82 544 44 59 listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd) telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 82 569 22 02 WYKAZ TELEFONÓW Urząd Miejski w Siedliszczu Sekretariat (82) 569 22 02(82) 544 44 12fax. 82 544 44 59e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.EPUAP: www.epuap.gov.pl Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik (82) 569 22 15(82) 544 44 16e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zastępca Burmistrza Grzegorz Jędruszak (82) 569 22 01(82) 544 44 13e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Sekretarz Gminy Tomasz Szczepaniak (82) 544 44 28e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Skarbnik Gminy Teresa Kocot (82) 544 44 23e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntae-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Grzegorz Jędruszak, ( Kierownik Wydziału)Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Joanna DziewulskaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Monika Proskura( Stypendia )Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (82) 569 22 01(82) 544 44 13 Wydział Finansowye-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Teresa Kocot ( Kierownik Wydziału )Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (82) 544 44 23 Alina JóźwiakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Anna GołębiowskaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Monika PoliszukTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (82) 569 22 03(82) 544 44 14 KASA: (82) 544 44 29 Wydział Podatków i Opłat Lokalnyche-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Bożena Iskierka ( Kierownik Wydziału,Obsługa Rada Gminy )Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Beata DyszewskaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Brygida ZasadaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Marta Gumieniuk( Woda )Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Iwona Kruczyńska( Gospodarka Odpadami )Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Podatki:(82) 569 22 68(82) 544 44 24(82) 544 44 17 Woda, gospodarka odpadami:(82) 544 44 25 Wydział Infrastrukturye-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wojciech Domański( Kierownik Wydziału )Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tomasz DyszewskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Rafał PrzybylskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Maciej DudekTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (82) 544 44  40 (82) 569 22 84(82) 544 44 18 (82) 569 21 84(82) 544 44  21 Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskiche-mail w sprawach obywatelskich Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. e-mail w sprawach organizacyjnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Joanna LipczakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Barbara RzucidłoTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Marta SzarugaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Edyta Poliszuk-KocTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (82) 569 22 91(82) 544 44 26 (82) 544 44  19 (82) 569 22 02(82) 544 44 12 Ośrodek Pomocy Społeczneje-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Anna Żybura( Kierownik OPS )Pracownicy socjalniZasiłki rodzinne (82) 569 22 10 (82) 545 97 67 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Siedliszczue-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dorota Orysz( Kierownik GOKiR ) (82) 569 21 13(82) 544 44 31 Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczue-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dyrektor – Aneta Dudek Tel.: (82) 569 22 13 Fax: (82) 569 25 00 Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu – Zespół Szkół im. R. Trauguttae-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Dyrektor – Wiesław Prażnowski (82) 569 22 70 Przedszkole w Siedliszczu Kierownik – Ewa Adach (82) 569 21 49 WTZ w Majdanie Zahorodyńskim Małgorzata Szczepaniak( Kierownik WTZ ) (82) 569 22 53 Dom Dziecka w Siedliszczue-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kierownik – Paweł Janiak tel: (82) 569 25 63Fax: (82)545 15 40 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS Kierownik – Urszula Gomółka (82) 569 22 66 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B.D.M. UNI-MED Spółka Jawna   (82) 566 12 22781 153 999 Medica Poland – Centrum Rehabilitacjie-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Prezes– Anna Misiurek – Szeklicka (82) 569 20 15 Apteki Apteka Rodzinna, (82) 569 20 90 Apteka – Liszcz sp.j, Lecznica Weterynaryjna   (82) 569 25 18 Posterunek Policji w Siedliszczu Kierownik Posterunku: aspirant Mariusz Młynarski tel: 47 813 55 50fax:47 811 15 89 Urząd Pocztowy w Siedliszczu   (82) 569 25 08 Bank Spółdzielczy w Siedliszczu   (82) 569 22 65 Stacja Paliw   (82) 569 23 93    

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować