Artykuły

/

Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów

03.01.2024

Siedliszcze, 03 stycznia 2024 r. GT.271.PP.OO.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych. Zamawiający: Gmina Siedliszczeul. Szpitalna 15a22-130 Siedliszcze I. Postanowienia ogólne: Przedmiotem zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów. II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z kontenerów KP7 oraz SM 1100 będących własnością Zamawiającego i jego jednostek podległych tj. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu. Odpady będą segregowane na pięć frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, zmieszane, BIO. Odbiór odpadów będzie następował na każdorazowe zgłoszenie telefoniczne lub e-mail nie później niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia. Po wyłonieniu Wykonawcy zostaną podpisane osobne umowy z Zamawiającym i jednostkami podległymi. III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Zamówienie należy wykonać do: 31 grudnia 2024 r. IV. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r., poz. 1987) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Na prośbę Zamawiającego Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z n/w kryterium. Kryterium oceny stanowi Cena – 90 % Czas reakcji – 10 % Sposób liczenia punktów w kryterium „Cena” – maksymalna liczba punktów – 90 pkt. Uwaga: Ocenie będzie podlegać oferowana cena brutto. Sposób liczenia punktów w kryterium „Czas reakcji” – maksymalna liczba punktów – 10 pkt. Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium w przypadku skrócenia czasu reakcji Skrócenie czasu reakcji do 1 (jednego) dnia roboczego – 10 pkt. Skrócenie czasu reakcji do 2 (dwóch) dni roboczych – 5 pkt. Przez czas reakcji Zamawiający rozumie opróżnienie kontenera. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia. VI. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zapytania osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 11 stycznia 2024 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco: Oferta Odbiór odpadów Nie otwierać przed dniem 11 stycznia 2024 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 11 stycznia 2024 r. godz. 10:05, pokój nr 1.15 Urzędu Miejskiego w Siedliszczu. VII. Kontakt z Zamawiającym: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Maciej Dudek – inspektor Wydziału Infrastruktury Tel. 82 544 44 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. VIII. Załączniki: Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja PDF) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja edytowalna) Zapytanie ofertowe (wersja PDF)   KLAUZULA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej 130 000 PLN Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza, ul. Szpitalna 15A, 22 -130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 02, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów.” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla gminy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Czytaj dalej
/

Zapytanie ofertowe dostępny samorząd

21.07.2023

  18 sierpnia 2023 r. - Informacja o wyborze oferty 07 sierpnia 2023 r. - Informacja z otwarcia ofert Siedliszcze, 21 lipca 2023 r. GT.271.PP.DKI2.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych. Zamawiający: Gmina Siedliszczeul. Szpitalna 15a22-130 Siedliszcze I. Postanowienia ogólne: Przedmiotem zamówienia jest zakup przedmiotów zapewniających dostępność komunikacyjno-informacyjną Urzędu Miejskiego w Siedliszczu. II. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia ze względu na różnorodność został podzielony przez Zamawiającego na IV części. Część I: Zakup lupy elektronicznej i powiększalnika cyfrowego Lupa elektroniczna – 2 szt.: Kamera o rozdzielczości minimum HD Ekran o przekątnej min. 4 cale Powiększenie min. 10 krotne Bateria wielokrotnego użytku Ładowanie bezprzewodowe i przewodowe za pomocą załączonego zasilacza sieciowego Wbudowane podświetlenie LED Możliwość podłączenie do TV Powiększalnik cyfrowy – 2 szt.: Wyświetlacz min. 10 cali Powiększenie min. 20 krotne Funkcja zamiany tekstu na mowę Możliwość podłączenia do TV, monitora zewnętrznego Akumulator min 6 000 mAh Zasilacz sieciowy do ładowania Część II: Zakup planu tyflograficznego – 1 komplet: Wykonanie projektu graficznego tablic dla osób widzących i niewidomych na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wykonanie tablic tyflograficznych (po akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego). Pod warstwą dotykową należy umieścić kolorowy wydruk z informacją dla osób widzących. Informacje wypukłe wpuszczone w główną warstwę wykonane z kolorowych tworzyw sztucznych lub rozwiązania równoważna posiadająca pozytywną opinię PZN. Opisy w alfabecie Braille’a wykonane w standardzie Marburg Medium. Warstwa główna tablicy powinna być wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego odpornego na warunki zewnętrzne i promieniowanie UV Format planu: min. A3 Ilość: 1 komplet zawierający parter, I piętro, II piętro (rzuty poszczególnych kondygnacji w załączniku) Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru prac, tj. po zrealizowaniu całego przedmiotu umowy. Wzory logotypów, które należy umieścić na planie znajdują się w załączniku. Akcesoria montażowe do powieszenia planu na ścianie. (Zawieszenie planu na ścianie poprzez dystanse wykona Zamawiający) Dostawa do siedziby Zamawiającego. Realizacja umowy oraz wykonanie tablic tyflograficznych powinna nastąpić dopiero po zaakceptowaniu projektu graficznego przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w niniejszym zapytaniu, a niezbędnych do realizacji zamówienia jako całości - należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty. Część III: Oznaczenie początku i końca biegu schodów Taśma do oznaczenia biegu schodów – 2 szt.: Szerokość taśmy: min. 50 mm Długość: min. 16 m w jednej rolce Rodzaj taśmy: gruboziarnista, antypoślizgowa, samoprzylepna Kolor: żółty Przeznaczenie: miejsca użyteczności publicznej, miejsca o dużym natężeniu ruchu Farba do oznaczenia biegu schodów – 2 szt.: Farba jednoskładnikowa – posiadająca wymieszany dodatek antypoślizgowy Pojemność: 5l Przeznaczona do ruchu pieszego Kolor: żółty Odporna na warunki atmosferyczne – do stosowania na zewnątrz Możliwość aplikowania na beton i stare powłoki malarskie Część IV: Zakup pętli indukcyjna dla niedosłyszących – 1 szt. Rodzaj pętli indukcyjnej: mobilna/przenośna Obszar działania: min. 1 m2 od urządzenia Wbudowany mikrofon Wyjścia typu Jack: 1x na mikrofon zewnętrzny, 1x zewnętrze źródło audio Regulacja głośności pętli Zasilanie akumulatorowe Ładowarka sieciowa III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Zamówienie należy wykonać do 11 września 2023 r. IV. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub na wybraną część. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z n/w kryterium. Kryterium oceny stanowi: Cena – 100% Sposób liczenia punktów w kryterium „Cena”, maksymalna liczba punktów – 100 (ocenie będzie podlegała cena brutto) VI. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zapytania osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 07 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco: Oferta Dostępność komunikacyjno - informacyjna Nie otwierać przed dniem 07 sierpnia 2023 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 07 sierpnia 2023 r. godz. 10:05, pokój nr 12 Urzędu Miejskiego w Siedliszczu. VII. Kontakt z Zamawiającym: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Maciej Dudek – podinspektor Wydziału Infrastruktury Tel. 82 544 44 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. VIII. Załączniki: Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Rzuty poszczególnych kondygnacji – załącznik nr 2   KLAUZULA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej 130 000 PLN Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza, ul. Szpitalna 15A, 22 -130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 02, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup przedmiotów zapewniających dostępność komunikacyjno-informacyjną Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla gminy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Czytaj dalej
/

Nowe Chojno

31.12.2020

   Wieś usytuowana na skraju subregionu Pagórów Chełmskich, w pobliżu szosy Chełm-Lublin, odległa 6 km na południowy zachód od Siedliszcza. w 1823 roku Antoni Leopold Węgliński, syn Wojciecha, kasztelana chełmskiego, po wykupieni gruntów od Józefa Podhoryńskiego i innych drobnych posiadaczy szlacheckich, założył tu folwark wchodzący w skład dóbr Sie­dliszcza. W miejscu gdzie obecnie wznosi się dwór, była nieduża zagroda szlachecka Karpińskich. W 1856 roku Wojciech Dominik Węgliński, syn Antoniego Leopolda, sprzedał Chojno Nowe Walerianowi Piotrowskiemu. W drodze kupna majątek ten przeszedł w 1870 roku w ręce Romana Dziewickiego.  Wówczas też, w miejscu gdzie stał dworek szlachecki Karpińskich, wzniesiona została niewielka rezydencja z murowanym dworem otoczonym ogrodem i sadem. W roku 1909 folwark kupił Mieczysław Beduszyński, a po jego śmierci (1942 r.) ostatnimi właścicielami Chojna były jego dzieci: Jerzy, Maria, Mieczysław, Zofia i Antoni. Po rozparcelowaniu folwarku, w 1944 r., dwór był użytkowany przez różne zmieniające się instytucje, by w latach 50-tych stać się filią szpitala psychiatrycznego w Abramowicach. W 1965 roku przeprowadzono generalny remont obiektu. W 1981 roku placówka prze­szła pod zarząd Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie, nie zmieniając jednak swego profilu specjalistycznego.     Budynek dworu z drugiej połowy XIX wieku, klasycystyczny z elementami eklektycznymi, murowany, parterowy, na rzucie prostokąta z dwoma ryzalitami bocznymi. Przykryty czterospadowym dachem pobitym blachą, frontem zwrócony w kierunku wschodnim. Elewacje asymetryczne. Zwraca uwagę umieszczona od frontu murowana, arkadowa pergola, wkomponowana w bryłę obiektu.   Dwór usytuowany jest w niedużym, liczącym 2,5 ha, parku krajobrazowym z sadzawką w pobliżu, po stronie północnej, na terenie zdziczałego sadu. Przed dworem znajduje się duży owalny gazon obrzeżony pozostało­ściami alei kaszta nowych i żywopłotów. Zwraca uwagę asymetrycznie skomponowane założenie przestrzenne, z osią kompozycyjną przesuniętą w stronę północną. W rezultacie teren parku rozciąga się w kierunku zachodnim i południowym do dworu. Drzewostan parku liczy około 400 gatunków reprezento­wanych przez 19 gatunków. Panują tu przede wszystkim lipy drobnolistne (200 egz.), klony pospolite (50 egz.), graby (45 egz.) i jesiony wyniosłe (30 egz.), zachowała się znaczna ilość drzew okazowych i pomnikowych. Szczególnie cennymi są dęby szypułko we, jeden o obwodzie 470 cm i drugi - 320 cm, a także topola biała o obwodzie 520 cm i klon srebrzysty - 350 cm.   Zespól ogrodowo-dworski w Chojnie No­wym tworzy zwarty masyw wysokiej zieleni, ożywiający płaski, pozbawiony lasów, teren. We wsi znajdują się sklepy spożywcze, szkoła podstawowa, przystanek PKS.

Czytaj dalej
/

Atrakcje turystyczne

31.12.2020

Ma on wygląd typowy dla średniowiecznych miast. Z naroży czworobocznego placu rynkowego wybiegają ulice z zabudową z końca XIX wieku i początku XX w. Jedno i dwukondygnacyjną. Na południe od rynku, na sztucznie usypanym wzniesieniu, stoi dawna cerkiew murowana z 1904 r. Pierwotna, unicka cerkiew drewniana, fundowana przez Wojciecha Węglińskiego z 1764 r. spłonęła w 1882 r. w kościele na uwagę zasługuje późnobarokowy XVIII-wieczny pounicki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.      Na wschód od rynku, w odległości 1 km, przy rozwidleniu dróg do Cycowa i Mogielnicy znajduje się, dawny dwór, obecnie szkoła podstawowa. Późnobarokowy dwór jest typowym przykładem rezydencji zamożnej rodziny ziemiańskiej. Zwrócony frontem na północ, drewniany, otynkowany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu. Parterowy, z piętrową częścią środkową na rzucie prostokąta. Wnętrze dwutraktowe o układzie symetrycznym, z sienią i salonem na osi. z sieni prowadzą jednobiegowe schody na piętro. W pokojach bocznych późno-klasyczne dwa kominki: dwa stiukowe i jeden żeliwny. W swej pierwotnej postaci dwór składał się z szesnastu izb i tak przetrwał do pierwszej połowy XIX w., kiedy to w wyniku przebudowy ukształtowała się nowa bryła dworu, a także dyspozycja wnętrza. Następną modernizację obiekt przeszedł w 1920 r. Powiększono wtedy powierzchnię użytkową, wznosząc przybudówkę od strony zachodniej. Drugą przybudówkę od strony wschodniej zbudowano w 1960 r. poszerzono dwa okna w elewacji frontowej, rozebrano czterokolunmowy portyk z tarasem, pozostawiając jedynie murowany podest ze schodami. Drzwi na piętrze, wiodące niegdyś na taras, zamieniono na okno. Kolejny etap przekształcania architektury dworu nastąpił w 1962 r. wtedy to piętrowa przybudówka ostatecznie zniekształciła pierwotną bryłę obiektu. Przebudówka jest optycznie znacznie wyższa i nieproporcjonalna kubaturowo w stosunku do korpusu, w wyniku tych bezmyślnych przekształceń zabytek utracił swe dawne walory architektoniczne. Brama wjazdowa od strony północnej, z szerokim przejazdem i dwoma bocznymi furtkami, powstała znacznie później niż dwór, najprawdopodobniej w drugiej połowie XIX w., jednakże nawiązuje stylowo do dworu. Jest ona murowana z cegły, trój przejezdna, o prostym wystroju architektonicznym. Przed dworem od strony północnej elipsoidalny podjazd z gazonem, W jego środku rośnie rozłożysty dąb. Wokół dworu pozostałości ogromnego ogrodu, założonego w latach 1783-1790, z resztkami sadu. Grupy drzew liściastych zachowały się zwłaszcza po obu stronach bramy wjazdowej tworząc szpaler. Inne wyznaczają dziedziniec podjazdowy o wymiarach 40x60 m.    Do dziś obok dworu zachowały się dwa budynki dla służby, jeden z nich zwany był angielską kuchnia. Zachowały się też podworskie piwnice.   W odległości 100 metrów od zespołu dworskiego, przy starym szlaku handlowym prowadzącym przez Mogielnicę i Bezek do Chełma, na dawnym cmentarzu z wojen szwedzkich znajduje się mogiła powstańców z lat 1863-64. Charakterystyczna jest jej forma i położenie. Jest to duży kopiec otoczony podmokłymi łąkami. Jest niewątpliwie tworem rąk ludzkich. Istnieje tradycja, że to zbiorowa mogiła szwedzka zwana kurhanem. Na tym miejscu pogrzebani zostali polegli w czasie powstania styczniowego patrioci polscy. Wdzięczni mieszkańcy Siedliszcza w manifestacyjnym pochodzie z dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, dnia 11 listopada 1928 r. położyli na szczycie wzgórza pamiątkową 14 płytę.   Wśród rozległych łąk doliny, Mogilanki, które niegdyś były wielkimi mokradłami, tuż za osadą, wznosi się nasyp zwany Zamczyskiem. Od XIV W. Stal tu zamek, o którym legendy przetrwały do naszych czasów. Jedną z nich zamieścił w” swoim zbiorze „Legendy Chełmskie” Longin Jan Okoń. Należy sądzić, że zamek wzniesiony został na miejscu dawnego średniowiecznego grodu (Grodów Czerwieńskich).         Izba pamięci narodowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Siedliszczu zorganizowana została w 1966 r. jako pierwsza w powiecie chełmskim. Zgromadzone zostały w niej materiały z przeszłości osady od czasów najdawniejszych aż po współczesne. Eksponowane są tu narzędzia człowieka pierwotnego, znalezione na tym terenie, fotokopie dokumentów historycznych. Wśród nich jest fotokopia dokumentu lokacyjnego z 1760 roku, pamiątki z powstania styczniowego, z roku 1905 i z lat okupacji. Izba Pamięci znajduje się pod stałą i troskliwą opieką młodzieży szkolnej, która zbiera i gromadzi wszelkie materiały z zamiarem opracowania obszernej monografii Siedliszcza i okolic.  Zobacz także: Siedliskie czwartki Przyroda Chojeniec Chojno Nowe

Czytaj dalej
/

Chojeniec

31.12.2020

    Wieś położona 4 km na zachód od Siedlisz­cza nad małą strugą dopływem Mogilanki, w pobliżu szosy Włodawa-Dorohucza. W drugiej połowie XIX w. Wieś i folwark, zwane też Chojęcin należały, do klucza dóbr Siedliszcza, które go dziedzicem był Wojciech Węgliński, kasztelan chełmski, W roku 1787 właścicielem majętności został jego syn, Antoni Leopold Węgliński, a z kolei, w 1821 r. Chojeniec otrzymał na własność i osiadł tu wraz z żoną jego syn, Wojciech Dominik. W tym samym czasie został tu wzniesiony nie­wielki murowany dwór, który dochował się do czasów” nam współczesnych, Wojciech Dominik zginął w powstaniu 1863 r., a fol­wark Chojeniec przyszedł w” spadku wdowie po nim, Emilii z Radwańskich Węglińskiej. Po jej śmierci 1881 roku mają tek odziedzi­czył Stanisław Moraczewski-Trzecieski, by po kilkunastu latach sprzedać go (1894 r.) Edwardowi Przegalińskiemu. Z kolei w 1911 roku folwark Chojeniec nabył Henryk Pora­ziński, który przeprowadził restaurację dworu. Po pierwszej wojnie światowej majątek został zlicytowany za długi. Na resztówce folwarcznej, aż do roku 1945 siedział Józef Sterpejkowicz-Wersocki. Obecnie w budynku podworskim mieści się szkoła podstawowa.   Zabytkowy, z pierwszej polowy XIX wieku dwór, usytuowany jest na nie­dużym wzgórzu dość stromo opadającym w kierunku północnym, wschodnim i południo­wym; z łagodniejszym zboczem od zachodu. Wokół rozciąga się park krajobrazowy o po­wierzchni 4,2 ha, w tym 0,6 ha zajmują dwie sa­dzawki zasilone przez nieduży strumień. Budy­nek dworu parterowy, murowany, wzniesiony na planie prostokąta, z płytkami ryzalitami bocznymi i bardziej wysuniętymi ryzalitami środkowymi w elewacji frontowej i ogrodowej fasada zwrócona na południe, 9-osiowa, z zachowanymi cechami klasycystycznymi. Na osi środkowej znacznie wysunięty 5-boczny ryzalit z otworem drzwiowym i dwoma prostokątnymi otworami okiennymi. W ryzalitach bocznych po dwa otwory okienne zamknięte półkoliści. Okna korpusu głównego prostokątne z podokiennikami wspartymi na dwóch konsolach.     Elewacja środkowa posiada nieduży cokół i profilowany gzyms łączący (nie w pełni zachowany) oraz gzyms kordonowy ograniczający ścianę kolankowa, w której umieszczone są na osiach po dwa nieduże okienka strychowe. Elewacja ogrodowa niemal analogiczna, z tym jednak, że ryzalit środkowy jest prostokątny. Brak jest podziałów pionowych. Obiekt przykryty niskim dachem czterospadowym, nad ryzalitem frontowym - namiotowy, pobity blachą. Pierwotnie dach niewątpliwie był wyższy, gontowy, co w znacznym stopniu podnosiło walor plastyczny budynku, czyniąc jego bryłę bardziej harmonijną w proporcjach. Większość drzewostanu parkowego pochodzi z początku XX w., niemniej jednak, szczególnie w części północno-wschodniej parku przetrwały drzewa starsze, których wiek sięga stu lat i więcej. Są tu lipy, jesiony i graby. W parku rośnie ogółem około 200 drzew należących do 16 gatunków. Wśród nich szereg egzemplarzy pomnikowych o obwodach pni od 130 do 370 cm. Na szczególną uwagę zasługuje wierzba krucha o obwodzie pnia 450 cm, usytuowana w południowo-zachodnim narożniku parku. Okazałym jest kasztanowiec biały o obwodzie pnia 240 cm, a także pomnikowa topola czarna, rosnąca na zachód nim skraju parku. Parkowo-dworski zespól w Chojeńcu stanowi cenny akcent krajobrazowy. Ulokowany na wzniesieniu, ze skupiskiem większych drzew, w okolicy płaskiej, pozbawionej lasów, wśród pól i łąk, wzbogaca w istotny sposób panoramę okolicy. We wsi znajduje się sklep spożywczy, przystanek PKS.

Czytaj dalej
/

Przyroda

31.12.2020

Walory przyrodnicze Gminy Siedliszcze W 1983 r. południowo-zachodnia część gminy otrzymała status obszaru chronionego krajobrazu, włączając ją tym samym w krajowy system obszarów chronionych. Głównym celem utworzenia Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jest oddzielenie dwóch ośrodków przemysłowych: węglowego na północy i cementowego na południu oraz łagodzenie wpływów wywieranych na środowisko przez przemysł. Najcenniejszym elementem środowiska przyrodniczego Gminy Siedliszcze są niewątpliwie pozostałości dawniej rozległych torfowisk, które zachowały się na niewielkich powierzchniach wśród łąk kośnych. Spełniają one funkcje zbiorników małej retencji, charakteryzują się ponadto dużą różnorodnością przyrodniczą i dzięki temu stanowią jeden z najistotniejszych elementów struktury ekologicznej gminy. Z tego powodu obszary te bezwzględnie powinny być chronione przed zmianą sposobu użytkowania np. poprzez uznanie ich za użytki ekologiczne. Do najciekawszych z nich zaliczyć można następujące torfowiska: o pow. 197 ha, położone wzdłuż Mokrego Rowu, przy południowo-zachodniej granicy gminy, w obrębie Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o pow. 109 ha, tzw. "Bondarówka" położone w rejonie wsi Chojeniec, o pow. 59 ha, tzw. "Dębowce" położone w rejonie wsi Majdan Zahorodyński, o pow. 72 ha tzw. "Mogielniea" o pow. 33 ha, tzw. "Bezek" Na torfowiskach tych stwierdzono występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków, w tym wpisanego do Poleskiej Czerwonej Księgi Zwierząt - błotniaka łąkowego oraz błotniaka stawowego, dziwonie, podróżniczka, rycyka, derkacza. Na łąkach w pobliżu Majdanu Zahorodyńskiego występuje również bocian czarny. Podmokłe torfowiska są również biotopem licznych gatunków płazów i gadów, zwierząt będących sprzymierzeńcami rolników w walce ze szkodnikami upraw polowych. Swoje stanowiska ma tu kolejny zagrożony wyginięciem gatunek - żółw błotny. Na torfowiskach rośnie wiele gatunków roślin objętych ochroną prawną, m.in. grążel żółty, grzybień biały, gniadosz królewski, goryczka wąskolistna i goździk pyszny. Zabytki Elementem krajobrazu kulturowego są między innymi parki podworskie. Na terenie Gminy Siedliszcze jest ich osiem. Najcenniejsze z nich wpisane są do rejestru zabytków. Tak wysoki status ochrony nadano aż pięciu obiektom: zespołowi dworsko-parkowemu z XIX w. w Chojeńcu, zespołowi dworsko-parkowemu z XIX w. w Nowym Chojnie, zespołowi dworsko-parkowemu z XVIII w. w Kuliku, ogrodowi folwarcznemu z XVI w. w Mogielnicy, zespołowi dworsko-parkowemu z XVIII w. w Siedliszczu. Na terenie gminy uznano za pomniki przyrody 13 drzew (10 pojedynczych i jedna grupa drzew), w tym: 6 jesionów wyniosłych o obwodach od 235 do 328 cm, 3 klony zwyczajne o obwodach od 250 do 280 cm, 2 dęby szypułkowe o obwodach 330 i 480 cm, 2 dęby drobnolistne o obwodach 340 i 375 cm. Drzewa te rosną na terenie parków w Kuliku i Nowym Chojnie.

Czytaj dalej
/

Siedliskie czwartki

31.12.2020

Miejskie targowisko w Siedliszczu czynne jest w każdy czwartek, z wyłączeniem dni świątecznych. Dzień targowy w Siedliszczu ma swoją długoletnią tradycję i wiążą się z nim ważne wydarzenia historyczne. Wojciech Józef Węgleński 16 stycznia 1758 roku nabył dobra Siedliskie od Wacława Rzewuskiego, w ich skład weszła także Wola Korybutowa, Janowica, Majdan Zahorodyński. Cały kompleks nabył za kwotę 110 000 tysięcy złotych polskich. W dwa lata po nabyciu dóbr kasztelan chełmski, starosta buski, Wojciech Józef Węgleński otrzymał od króla Augusta III Sasa przywilej na lokacje miasta na prawie magdeburskim na gruntach wsi Siedliszcze. Akt ten został wystawiony 26 marca 1760 roku, rozpoczyna on niedługi okres w historii Siedliszcza, kiedy posiadało ono status miasteczka. Lokacja ta przypada na okres intensywnej odbudowy sieci miejskiej po zniszczeniach wojennych połowy XVII i początkach XVIIII wieku. Można sądzić, że decyzja o lokacji nowego miasteczka miała pewne podstawy ze względu na dość dogodne położenie Siedliszcza na trasie z Chełma do Łęcznej i Lublina, z którym krzyżował się szlak o mniejszym znaczeniu- z Rejowca, przez Pawłów, do Cycowa. Rokowało to nadzieje na rozwinięcie się ośrodka o charakterze rzemieślniczo- handlowym czy rolniczym z możliwością wymiany towarowej o zasięgu lokalnym. Pozwolenie na lokację miasteczka, jak napisane jest w akcie królewskim, otrzymuje Wojciech Węgleński za znaczne zasługi dla Rzeczypospolitej, odważne przeciwstawienie się wrogowi i wierność królowi. Powołanie do życia miasteczka w pobliżu funkcjonującej rezydencji było korzystną zmianą. Szczególnie istotnym było tu ustanowienie jarmarków. Często miasta szlacheckie tym tylko różniły się od wsi, że posiadały przywileje na odbywanie targów i jarmarków. Królewski akt lokacyjny zezwalał dziedzicowi na założenie miasteczka na kształt innych w Koronie miast i zachęcał do sprowadzenia mieszczan, kupców, handlarzy, rzemieślników i wszystkich innych ludzi oraz zezwalał na skład i sprzedawanie wszelakiego rodzaju towarów. W tym celu zostały ustanowione targi tygodniowe mające odbywać się w niedziele oraz cztery jarmarki w ciągu roku. Osiedlający się obywatele mieli być zwolnieni od podatków na rzecz króla przez okres dwudziestu lat. W 1763 roku wystawiony został akt lokacyjny wydany przez właściciela konstytuującego się miasteczka. Jak każdy tego typu dokument stanowi podstawę organizacji nowej jednostki. W akcie tym dość dużo miejsca poświęca się Żydom z wyraźnym celem zachęcenia ich do osiedlenia się w Siedliszczu. Wszyscy osiedlający się obywatele mieli być zwolnieniu na 7 lat od wszelkich podatków na rzecz dworu, dostawali dostęp do wolnego wyrębu w lasach na czas budowy. Po zakończeniu okresu wolnizny każdy z mieszkańców miał opłacać jedynie czynsz od placu i domostwa po 20 groszy, bez żadnych innych powinności. Ponadto w dokumencie zostały określone inne opłaty m. in. od kramu, spustu wódki, piwa, miody, wina itp. Obecnie na rynku w Siedliszczu zaopatrują się nie tylko mieszkańcy gminy, targowisko regularnie odwiedzają wczasowicze przebywający sezonowo w Majdanie Zahorodyńskim i okolicznych miejscowościach, turyści oraz mieszkańcy sąsiednich gmin: Rejowców, Cycowa, Puchaczowa a nawet Chełma. Jarmark czwartkowy stał się nie tylko miejscem zakupu czy sprzedaży towarów. To również miejsce spotkań towarzyskich, wymiany informacji, miejsce specyficzne, zabarwione odwieczną tradycją i niepowtarzalną atmosferą.   Żródło: J. Kus, Dwa dokumenty do dziejów Siedliszcza. Przywilej lokacyjny z 1760 roku i inwentarz z 1782 roku, RCh, t. 1, 1995, s. 335-338. Tamże, s. 335-338.

Czytaj dalej
/

Baza Noclegowa

31.12.2020

Całoroczny domek z banią nad zalewem Naszym gościom oferujemy: fajnie wyposażony domek i działkę do swojej dyspozycji, bez właścicieli, nielimitowane korzystanie z bani w dzień i noc, dom umiejscowiony jest przy lesie, naprawdę na uboczu, jeśli chcesz odpocząć od zgiełku, hałasu i ludzi to u nas, blisko jest zalew z plażą do kąpieli (w sezonie z ratownikiem), 3 oddzielne sypialnie z 4 dużymi łóżkami, dodatkowo kanapa w salonie, duża przestrzeń wspólna w salonie z kuchnią, dzięki czemu można spędzać czas wspólnie, komfortowe ogrzewanie podłogowe, fajne wyposażenie: zmywarka (wiem, jak ważna jest przy dużych grupach:), ekspres, lodówka, prysznic, płyta indukcyjna, wyposażenie kuchni, czajnik, mikrofala, pościel, grill, meble ogrodowe, piłkarzyki, zestaw do speedball, hamak, na tarasie biokominek, dla dzieci przygotowaliśmy huśtawkę, zjeżdżalnię, piaskownice i dużą działkę do wybiegania się i oczywiście bania. Wyobraź sobie, że otwierasz okno i czujesz: świeże powietrze, zapach lasu, bliskość przyrody. Odzyskujesz spokój, rytm, harmonię. W nocy, gwiaździste niebo, a Ty prowadzisz niekończące się rozmowy z przyjaciółmi w gorącej bani. O poranku pijesz aromatyczna kawę na tarasie. kontakt telefoniczny: 512 196 258 Szczegóły oferty na stronie: https://www.olx.pl/d/oferta/caloroczny-dom-domek-z-bania-nad-zalewem-8-osobowy-CID-IDxsSmx.html?reason=extended_search_no_results_distance   {galeria}{/galeria}     Zaścianek Zahorodyński Siedlisko to kompleks stuletnich drewnianych budynków położonych w przepięknej spokojnej okolicy nieopodal zalewu. To miejsce zjazdów rodzinnych, spotkań, ostoja spokoju dla rodzin czy grup zorganizowanych. Ośrodek dysponuje domkiem do 12 miejsc, z salonem, sypialnią, samodzielną w pełni wyposażoną kuchnią, dwoma łazienkami i dostępem do wi-fi.  Do dyspozycji Gości jest bezpłatny ogrodzony parking, ogromna altana z murowanym grillem oraz miejsce na ognisko i plac zabaw. Możliwa płatność bonem turystycznym. Dane kontaktowe:ZAŚCIANEK ZAHORODYŃSKIEwa LaskowskaMajdan Zahorodyński 1922-130 Siedliczszetel. 699 713 745 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.zascianekzahorodynski.pl   {galeria} {/galeria}   Gospodarstwo Agroturystyczne "Kraina Jeleni" Oddajemy do Państwa dyspozycji 2 całoroczne apartamenty. Nasza oferta skierowana jest do małżeństw z dziećmi oraz ludzi uciekających od miejskiego zgiełku. Kraina Jeleni znajduje się 500 metrów od zalewu rekreacyjnego. Dane adresowe: Agroturystyka Kraina JeleniMajdan Zahorodyński 1422-130 Siedliszcze tel. 513 689 611, 509 222 380 {galeria}{/galeria}   Świetlica w Majdanie Zahorodyńskim Oferujemy Państwu 3 pokoje 2-osobowe z łazienkami i pełnym dostępem do kuchni (gaz, lodówka, naczynia) oraz możliwością bezpłatnego parkowania auta. Ceny noclegów do negocjacji. Świetlica mieści się w malowniczej miejscowości Majdan Zahorodyński w sąsiedztwie dużego zbiornika wodnego oraz pięknej przyrody – obszary Natura 2000. tel. 785 333 450 {galeria} {/galeria}

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować