RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.

02.11.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Siedliszcza działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Siedliszcze pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa, na okres 29 lat, nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze, składających się z działek nr: 53/5 o pow. 2,08 ha 53/23 o pow. 8,90 ha,o łącznej powierzchni 10,98 ha,położone w Brzezinach, gm. Siedliszcze, z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej. Dla nieruchomości tych VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzi księgę wieczystą KW LU1C/00036927/7. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze uchwalonego Uchwałą Rady Gminy nr XIII/69/04 z dnia 25 lutego 2004 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 69 poz. 1240 z dnia 15 kwietnia 2004 r.  działki mają następujące przeznaczenie:- działka nr 53/5 znajduje się w terenach „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, południowo-zachodni skraj tej działki znajduje się w terenie „R” – teren upraw rolnych- działka nr 53/23 znajduje się w terenach: w części zachodniej teren „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, w części wschodniej teren „R” – teren upraw rolnych Na podstawie uchwały Nr XX/164/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 25 lutego 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Na podstawie uchwały Nr XXI/175/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 8 kwietnia 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 11 000 zł za 1 ha + podatek VAT (23%) Wysokość postąpienia w przetargu ustnym ustalą jego uczestniczy, przy czym nie może być ono niższe niż 110 zł. Czynsz ustalony w drodze przetargu płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem pkt. 7 Od chwili zawarcia umowy dzierżawy do otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 10% ceny netto osiągniętej w przetargu za 1ha + należny podatek VAT.Dzierżawca zobowiązuje się, że okres powyższy nie będzie dłuższy niż 2 lata od dnia podpisania umowy. Czynsz będzie waloryzowany co roku, zgodnie z opublikowanym na początku roku przez Prezesa GUS Komunikatem w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za IV kwartał poprzedniego roku. Waloryzacji nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacyjny, będzie miał wartość ujemną bądź równą 0. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Siedliszczu:WBS CHEŁM/O.SIEDLISZCZE, NR:  13 8187 0004 2007 0150 0048 0017, w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. z tytułem wpłaty „Przetarg – dzierżawa nieruchomości 53/5 i 53/23 położonych w Brzezinach”Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 7 grudnia 2021 r. była ona na koncie Urzędu. Osoby, których wadium wpłynie na konto po tej dacie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 1030. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zakwalifikowaną jako Dzierżawca, zostanie zaliczone jej na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Z warunkami przetargu oraz projektem umowy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, pok. 6, tel. 82 569 22 01, przed otwarciem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się: na stronie www gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu w dniu 2 listopada 2021 r.  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.   dokument podpisał: BURMISTRZ SIEDLISZCZAmgr inż. Hieronim Zonik /podpisano elektronicznie/ DO POBRANIA: mapa poglądowa wzór umowy dzierżawy klauzula RODO treść ogłoszenia w wersji PDF      

Czytaj dalej

Przetargi

31.12.2020

  Klauzula Informacyjna     Nowe rok 2022:   Przetargi inwestycyjne aktualne:   Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (montaż okien) kliknij tutaj     Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (baszta 2) kliknij tutaj      Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych (II przetarg) kliknij tutaj     Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto Zapytanie ofertowe usuwanie odpadów z folii rolniczych,siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG (III przetarg) Kliknij tutaj       Przetargi na nieruchomości: Informacja o wyniku przetargu ze skutkiem negatywnym na zbycie nieruchomości (Chojno Nowe Pierwsze) (pub. 03.06.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu ze skutkiem negatywnym na zbycie nieruchomości (Chojno Nowe Pierwsze - Szkoła) (pub. 03.06.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu ze skutkiem negatywnym na dzierżawę nieruchomości (działki rolne) (pub. 20.05.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (działki rolne) (pub. 20.05.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (Majdan Zahorodyński) (pub. 20.05.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze - dz. budowlana) (publ. 16.05.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Majdan Zahorodyński - dz. letniskowa; Bezek - dz. budowlana)(publ.16.05.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojno Nowe Pierwsze - Szkoła)(publ.02.05.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.13.04.2022) <<więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. letniskowa w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.13.04.2022) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojno Nowe Pierwsze - Szkoła)(publ.21.03.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (nieruchomość zabudowana w Woli Korybutowej-Kolonii) (pub. 18.03.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu) (publ. 04.03.2022) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. letniskowa)(publ.28.02.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. rolne)(publ.28.02.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość zabudowana w Woli Korybutowej-Kolonii)(publ.14.02.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.31.01.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości dot. farmy fotowoltaicznej (publ. 21.01.2022) <<więcej Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego zbycie nieruchomości (dz. usługowa w Majdanie Zah.) (publ. 04.01.2022) <<więcej Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego zbycie nieruchomości (dz. budowlano-letniskowe w Majdanie Zah.) (publ. 04.01.2022) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość zabudowana w Woli Korybutowej-Kolonii)(publ.03.01.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wynajmu (pomieszczenia magazynowe w hali warsztatowej)(publ.20.12.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.20.12.2021) << więcej Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 20.12.2021) <<więcej ODWOŁANIE PRZETARGU na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 07.12.2021) <<więcej     ARCHIWALNE - ROK 2022 Przetargi inwestycyjne: Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (baszta - unieważniony) kliknij tutaj Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych kliknij tutaj Cyfrowa Gmina kliknij tutaj Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (stan surowy otwarty) kliknij tutaj  Przebudowa dróg w Gminie Siedliszcze kliknij tutaj Dostawa samochodu asenizacyjnego kliknij tutaj Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze kliknij tutaj     Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto: Zapytanie ofertowe usuwanie odpadów z folii rolniczych,siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG (II przetarg) kliknij tutaj Przetarg nieograniczony na sprzedaż: przyczepka lekka SAM, koparko – ładowarki CASE, ciągnika rolniczego Bialorus kliknij tutaj Dostawa sprzętu komputerowego dla rodzin dzieci i wnuków byłych pracowników PGR kliknij tutaj III przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego KIA VENGA Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Ford Transit   ARCHIWALNE - ROK 2021 Przetargi inwestycyjne: Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Zakup paliw (unieważniony) kliknij tutaj Dostawa kruszyw kliknij tutaj Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2022-2023 kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Naprawa nawierzchni sportowych poliuretanowych przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu kliknij tutaj Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców gminy Siedliszcze 2021 (kolektory słoneczne)  kliknij tutaj Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień  i zezwoleń kliknij tutaj Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń kliknij tutaj INNE: II przeterg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego KIA VENGA Przetargi na nieruchomości: Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. budowlano-letniskowe w Majdanie Zah.)(publ.29.11.2021) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. usługowa w Majdanie Zah.)(publ.29.11.2021) << więcej Informacja o wyniku przetaru nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (budowlane: Kulik-Kolonia) (publ. 05.11.2021) <<więcej Informacja o wyniku przetaru ograniczonego na sprzedaż nieruchomości (rolne: Siedliszcze) (publ. 05.11.2021) <<więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlana w Romanówce)(publ.02.11.2021) << więcej Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 02.11.2021) <<więcej Unieważnienie przetargu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłoszonego dnia 01 października 2021 r. w części dot. zbycia nieruchomości nr 2 << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (przy Zalewie w Majdanie Zah.)(publ.18.10.2021) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości (budowlane w Siedliszczu) (publ. 15.10.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (rolne: Siedliszcze)(publ.01.10.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane: Kulik-Kolonia, Romanówka)(publ.01.10.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.13.09.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 29 lat pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.(publ.13.09.2021) << więcej Informacja o wyniku przetaru na sprzedaż nieruchomości (budowlane w Siedliszczu) (publ. 27.08.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane: Romanówka, Kulik-Kolonia)(publ.16.08.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Siedliszczu)(publ.16.08.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.02.08.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Siedliszczu)(publ.26.07.2021) << więcej Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 18.06.2021r.(Majdan Zahorodyński)(publ.18.06.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 11.06.2021r.(budowlane w Siedliszczu) (publ. 11.06.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.07.06.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.24.05.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Majdanie Zahorodyńskim)(publ.12.05.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Siedliszczu)(publ.04.05.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 09.04.2021r.(budowlana w Majdanie Zah.) (publ.09.04.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 09.04.2021r.(przemysłowe w Siedliszczu) (publ.09.04.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 02.04.2021r.(pozytywne) (publ.02.04.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ. 22.03.2021) << więcej II Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlana w Majdanie Zah.)(publ.08.03.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (przemysłowe w Siedliszczu)(publ.08.03.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Siedliszczu)(publ.02.03.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.01.03.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane z Majdanie Zah.) (publ.01.03.2021) << więcej Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 05.02.2021r.(negatywny) (publ.05.02.2021) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 05.02.2021r.(pozytywne) (publ.05.02.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. przemysłowe w Siedliszczu) (publ.18.01.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolne w Siedliszczu) (publ.18.01.2021) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. letniskowe w Majdanie Zah.)(publ.05.01.2021) << więcej Przetarg sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Majdanie Zah.)(publ.05.01.2021) << więcej     ARCHIWALNE - ROK 2020 Przetargi inwestycyjne: Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2020/2021 kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedliszcze 2020 kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze – edycja 2020 kliknij tutaj Inne: Przetarg na sprzedaż przyczepy ciężarowej IFA HW80.11 << kliknij tutaj Sprzedaż samochodu osobowego VOLKSWAGEN TRANSPORTER oraz ciągnika rolniczego URSUS C-385 - kliknij tutaj Zapytania o cenę: GT. 271.7.2020 - "Dostawa autobudu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej" Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutajZawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj GT. 271.5.2020 - "Dostawa ciągnika rolniczego" Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutajZawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj GT. 271.4.2020 - "Dostawa i montaż instalacji PV o mocy do 50 kWp Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj Przetargi na nieruchomości: II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Maryninie i Romanówce) (publ.17.12.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.23.11.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. letniskowe w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.23.11.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 06.11.2020r.(POZYTYWNE) (publ.06.11.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 23.10.2020r.(NEGATYWNE) (publ.23.10.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.05.10.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.05.10.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.05.10.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 25.09.2020r.(POZYTYWNE) (publ.25.09.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 25.09.2020r.(NEGATYWNE) (publ.25.09.2020) << więcej II Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ.21.09.2020) << więcej II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Budynek po byłej szkole w Chojnie Nowym Pierwszym)(publ.21.09.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ.24.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (wydobycie piasku) (publ.24.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (p. ograniczony) (publ.24.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu) (publ.24.08.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. rolna w Zabitku) (publ.20.08.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane) (publ.20.08.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 07.08.2020r. (publ.07.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Plac Handlowo-Rekreacyjny w Majdanie Zah.) (publ.03.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.03.08.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 31.07.2020r. (publ.31.07.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 11.07.2020r. (publ.17.07.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na najem nieruchomości w dniu 10.07.2020r. (publ.10.07.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Tereny Produkcyjno-Usługowe w Chojnie Nowym Pierwszym)(publ.06.07.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Bezek, Chojno Nowe Pierwsze/Drugie)(publ.24.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.24.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Majdan Zahorodyński)(publ.24.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Budynek po byłej szkole w Chojnie Nowym Pierwszym)(publ.15.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Działki Budowlane)(publ.08.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Działka rolna w Zabitku)(publ.08.06.2020) << więcej Przetarg na wynajem nieruchomości (Hale Warsztatowo-Magazynowe w Siedliszczu, pom. 12, 14) (publ.08.06.2020) << więcej Przetarg na wynajem nieruchomości (Hale Warsztatowo-Magazynowe w Siedliszczu, pom. 1, 2, 3) (publ.08.06.2020)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Była Szkoła w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Rekreacyjne w Majdanie Zah.) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Bezek, Chojno Nowe Pierwsze/Drugie) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Dz. budowlane w Siedliszczu) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu (Hale Warsztatowo-Magazynowe w Siedliszczu) (publ.27.04.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w dniu 28.04.2020r. (publ.28.04.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości w dniu 28.04.2020r. (publ.28.04.2020)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Budynek po byłej szkole w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ.27.04.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na dierżawę nieruchomości w dniu 27.03.2020r. ze skutkiem NEGATYWNYM (publ.27.03.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na dierżawę nieruchomości w dniu 27.03.2020r. (publ.27.03.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości w dniu 27.03.2020r. (publ.27.03.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Chojeniec-Kolonia dz. zagrodowa)(publ.24.03.2020) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działka rolna w Maryninie) (publ.24.03.2020) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działki rolne) (publ.19.02.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze dz. budowlane) (publ.19.02.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Marynin, działki rolne) (publ.10.02.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojeniec - Kolonia) (publ.10.02.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.07.01.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.07.01.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata (Siedliszcze, teren 12m x 12m) (publ.07.01.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze. budowlane) (publ.07.01.2020) << więcej   ARCHIWALNE - ROK 2019 PRZETARGI INWESTYCYJNE ARCHIWALNE Budowa kanalizacji przy ulicy Mazurczaka w m. Siedliszcze kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2019/2020 kliknij tutaj Budowa sieci wodociągowej w m. Lechówka - Kamionka - Brzeziny kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych 2019 kliknij tutaj Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2020-2021 kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze – edycja 2019 kliknij tutaj Dostawa kruszyw 2019 kliknij tutaj   Archiwalne Przetargi na nieruchomości: Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 29.11.2019r. (publ.29.11.2019) << więcej Informacje o wynikach przetargów na wydzierżawienie nieruchomości odbytych w dniu 29.11.2019r. (publ.29.11.2019) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działki rolne) (publ. 28.10.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlana) (publ. 28.10.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlana) (publ. 10.10.2019) << więcej Informacja o wynikach przetargów na wydzierżawienie nieruchomości odbytych w dniu 27 września 2019r. (publ.27.09.2019) << więcej Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 27 września 2019r. (publ.27.09.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.16.09.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze. budowlana) (publ.16.09.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Bezek, dz. 50) (publ. 26.08.2019) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działki rolne) (publ. 26.08.2019) << więcej Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 26 lipca 2019r. (publ.26.07.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.15.07.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.15.07.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Bezek-dz. budowlana) (publ.15.07.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze, Krowica, Chojno Stare) (publ. 24.06.2019) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 31 maja 2019r. (publ.31.05.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze, Krowica, Chojno Stare) (publ.13.05.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlane 278/2) (publ. 25.04.2019) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 23 kwietnia 2019r. (publ.23.04.2019) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 5 kwietnia 2019r. (publ.05.04.2019) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 22 marca 2019r. (publ.22.03.2019) << więcej II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ. 18.03.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze, dz. 287/2) (publ.11.03.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Kulik - dz. budowlane) (publ. 04.03.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Marynin - dz. budowlane) (publ. 18.02.2019)<< więcej Informacje o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości odbytych w dniu 01 lutego 2019 r. (publ.01.02.2019) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 01 lutego 2019 r. (publ.01.02.2019) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 25 stycznia 2019 r. (publ.25.01.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kulik - Kolonia - dz. budowlane) (publ.21.01.2019)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Marynin - dz. budowlane) (publ.07.01.2019) << więcej   ARCHIWALNE - ROK 2018: PRZETARGI INWESTYCYJNE ARCHIWALNE:   Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2018/2019 kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców gminy Siedliszcze - drugi przetarg kliknij tutaj Dokończenie przebudowy ujęcia wody w Siedliszczu - zbiornik wody kliknij tutaj Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze Wyposażenie pracowni ICT kliknij tutaj Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Siedliszcze kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców gminy Siedliszcze kliknij tutaj Dokończenie przebudowy ujęcia wody w Siedliszczu kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych kliknij tutaj Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 104572L oraz 104576L relacji Siedliszcze – Majdan Zahorodyński kliknij tutaj Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze - drugi przetarg - kliknij tutaj Przetargi na nieruchomości: Przetarg na dzierżawę nieruchomości (działki rolne) (publ. 31.12.2018) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ. 31.12.2018) << więcej II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Rekreacyjne w Majdanie Zah.) (publ. 24.12.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Lokal Mieszkalny) (publ.10.12.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ.19.11.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.19.11.2018) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 9 listopada 2018r. (publ.09.11.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Dobromyśl) (publ. 17.09.2018) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 21 września 2018r. (publ.21.09.2018) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych najmu (Lokal w Brzezinach) (publ.17.09.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych najmu (Lokal w Siedliszczu) (publ.20.08.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Lokal w Brzezinach) (publ.20.08.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ.20.08.2018) << więcej II Przetarg na zbycie nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ. 17.08.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Dobromyśl) (publ.06.08.2018) << więcej Informacje o negatywnych wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 27 lipca 2018r. (publ27.07.2018) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 27 lipca 2018r. (publ.27.07.2018) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 13 lipca 2018r. (publ.13.07.2018) << więcej II Przetarg na zbycie nieruchomości (Chojno Nowe Drugie) (publ. 25.06.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Majdan Zahorodyński) (publ. 25.06.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 25.06.2018) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (dz. rolne) (publ. 05.06.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu) (publ. 05.06.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Wola Korybutowa Kolonia) (publ. 05.06.2018) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 4 czerwca 2018r. (publ.04.06.2018) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 18 maja 2018r. (publ.18.05.2018) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Siedliszcze) (publ.14.05.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (Lokal w Brzezinach) (publ.14.05.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (Majdan Zahorodyński) (publ.14.05.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Majdan Zahorodyński) (publ.14.05.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Wola Korybutowa Kolonia) (publ.23.04.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Wola Korybutowa Druga) (publ. 23.04.2018)<< więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Marynin) (publ. 23.04.2018)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (budowlane w Siedliszczu) (publ.23.04.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.23.04.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Siedliszcze, Chojno Nowe Drugie) (publ. 16.04.2018)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Marynin, Wola Korybutowa: II, Kolonia) (publ.12.03.2018) << Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.05.03.2018) << Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Siedliszcze, Chojno Nowe Drugie) (publ.05.03.2018) << Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 19 stycznia 2018r. (publ.19.01.2018) - Czytaj całość       ARCHIWALNE - ROK 2017: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze kliknij tutaj Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2018-2019 kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2017/2018 - kliknij tutaj Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Malinowej w Siedliszczu - kliknij tutaj Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (drugi przetarg) - kliknij tutaj Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (unieważniony) - kliknij tutaj Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Malinowej w m. Siedliszcze - II przetarg - (unieważniony) kliknij tutaj Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Malinowej w m. Siedliszcze (unieważniony)kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze - III przetarg - (unieważniony)kliknij tutaj Budowa przedszkola w m. Siedliszcze kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze II przetarg - (unieważniony) - kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze - (unieważniony) - kliknij tutaj Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu 3 - kliknij tutaj Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu 2 - (unieważniony) - kliknij tutaj Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu - (unieważniony) - kliknj tutaj Przebudowa drogi gminnej nr 104564L w m. Anusin - Lipówki kliknij tutaj Zawiadomienie o wyborze oferty (dostawa kruszyw) kliknij tutaj Informacja z otwarcia ofert (dostawa kruszyw) kliknij tutaj Zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj   Przetargi na nieruchomości: Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu) (publ. 12.12.2017) - Czytaj całość Przetarg na zbycie nieruchomości (Majdan Zahorodyński) (publ. 11.12.2017) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 17 listopada 2017 r. (publ. 17.11.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (budowlane w Siedliszcze) (publ.30.10.2017r.) - Czytaj całość Informacja o wyniku III przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 27 października 2017 r. (publ. 27.10.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Majdan Zahorodyński) (publ. 23.10.2017r.) - Czytaj całość Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ. 11.10.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Kulik - Kolonia) (publ. 02.10.2017r.) - Czytaj całość III Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Nieruchomość zabudowana w Majdanie Zahorodyńskim) (publ. 25.09.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Brzeziny, Siedliszcze) (publ. 28.08.2017r.) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości odbytych w dniu 22 sierpnia 2017 r. (publ. 22.08.2017) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 22 sierpnia 2017 r. (publ. 22.08.2017) - Czytaj całość Informacje o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 25 lipca 2017 r. (publ. 25.07.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu (Lokal Socjalny w Mogilnicy) (publ. 17.07.2017r.) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Majdan Zahorodyński) (publ. 17.07.2017r.) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działki rolne) (publ. 17.07.2017) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Jankowice, Chojno Nowe Drugie) (publ. 17.07.2017) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (działka w Siedliszczu) (publ. 22.06.2017) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 20 czerwca 2017 r. (publ. 20.06.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznacznonych do wydzierżawienia (Nier. zabudowana w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ. 19.06.2017r.) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznacznonych do ponownego wydzierżawienia (Plac przeznaczony poddziałalność handlowo-gastronomiczną w Majdanie Zahorodyńskim) (publ. 05.06.2017r.) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ. 05.06.2017r.) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Jankowice, Chojno Nowe II) (publ. 05.06.2017r.) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ. 05.06.2017r.) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ. 15.05.2017) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Nieruchomość zabudowana w Majdanie Zahorodyńskim) (publ. 15.05.2017) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości odbytych w dniu 9 maja 2017 r. (publ. 09.05.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 18.04.2017) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Chojno Nowe Pierwsze) (publ. 06.04.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 03.04.2017) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości odbytych w dniu 17 marca 2017 r. (publ. 17.03.2017) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości odbytych w dniu 3 marca 2017 r. (publ. 03.03.2017) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Działki Rolne) (publ. 30.01.2017) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Chojno Stare) (publ. 30.01.2017) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Majdan Zahorodyński) (publ. 30.01.2017) - Czytaj całość   ARCHIWALNE - ROK 2016: Zakup energii elektrycznej kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2016/2017 kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych - Etap IVkliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych - Etap III kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych - Etap II kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych kliknij tutaj Naprawa dachu zabytkowego dworu w Siedliszczu kliknij tutaj   Przetargi na nieruchomości:   Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 30 grudnia 2016r. (publ. 30.12.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Lechówka) (publ. 28.11.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Majdan Zahorodyński) (publ. 21.11.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Majdan Zahorodyński) (publ. 21.11.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Stare Chojno) (publ. 21.11.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ. 17.10.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Lechówka) (publ. 17.10.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 20 września 2016r. (publ. 20.09.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 18.08.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 16.08.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 8 lipca 2016r. (publ. 08.07.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Działki budowlane w Siedliszczu) (publ. 04.07.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 14 czerwca 2016r. (publ. 14.06.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Wola Korybutowa Kolonia, Bezek, Siedliszcze) (publ. 06.06.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Chojno Nowe Pierwsze, Siedliszcze) (publ. 06.06.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach odbytych przetargów (2204, 2205 w Siedliszczu). (publ. 30.05.2016) - Czytaj całość   II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (publ. 12.05.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 10 maja 2016r. (publ. 10.05.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 27.04.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojno Nowe Pierwsze, Siedliszcze) (publ. 18.04.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Bezek , Siedliszczu, Wola Korybutowa Kolonia) (publ. 18.04.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze, Kulik, Majdan Zah.) (publ. 06.04.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 22.03.2016r. (Wola Korybutowa II) (publ. 22.03.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze, Majdan Zahorodyński, Kulik)   (publ. 22.02.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Działki rolne w Woli Korybutowej Drugiej) (publ. 18.02.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 16.02.2016r. (Dzierżawy) (publ. 16.02.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Usługi lub przemysł w Siedliszczu) (publ. 25.01.2016) - Czytaj całość   Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Działki Rolne) (publ. 14.01.2016) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Wola Korybutowa Kolonia) (publ. 14.01.2016) - Czytaj całość   Archiwalne - rok 2016: Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj Archiwalne - rok 2015: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze w latach 2016/2017 (odbył się) kliknij tutaj Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze w latach 2016/2017 (unieważniony) kliknij tutaj Dostawa oleju opałowego - zapytanie o cenę - zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj Solary dla gm. Siedliszcze kliknij tutaj Przebudowa i modernizacja dróg - Gmina Siedliszcze kliknij tutaj Dostawa materiału do naprawy dróg kliknij tutaj   Przetargi na nieruchomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Wola Korybutowa Druga) (publ. 08.12.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Działki Rolne) (publ. 08.12.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Ośrodek Zdrowia w Siedliszczu) (publ. 08.12.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Wola Korybutowa) (publ.02.11.2015) - Czytaj całość UNIEWAŻNIENIE III Przetargu na sprzedaż nieruchomości (Lokal w Brzezinach) (publ. 09.10.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 18.08.2015r. (Lokal w Brzezinach) (publ. 18.08.2015) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 03.08.2015r. (Działki 827/4, 827/5 w Siedliszczu) (publ. 03.08.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 17.07.2015r. (Dzierżawa w Wojciechowie, Romanówce) (publ. 17.07.2015) - Czytaj całość III Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Lokal w Brzezinach) (publ. 17.07.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 14.07.2015r. - (publ.14.07.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Działki Rolne) (publ. 13.07.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Stanowiska handlowe na placu targowym) (publ. 13.07.2015) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze: 827/4, 827/5) (publ. 01.07.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 23.06.2015r. (Lokal w Chojnie Nowym I) (publ. 23.06.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 23.06.2015r. (Lokal w Brzezinach) (publ.23.06.2015) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Wojciechów, Romanówka) (publ. 15.06.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Działki Budowlane w Siedliszczu) (publ. 15.06.2015) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Adolfin 50/1, Siedliszcze: 1714/15, 827/7) (publ. 12.06.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 09.06.2015r. (Dzierżawa w Siedliszczu: dz. nr 1127/29 i 1704/3) (publ.09.06.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 08.05.2015r. (Lokal w Chojnie Nowym I) (publ.08.05.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 08.05.2015r. (Lokal w Brzezinach) (publ.08.05.2015) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 06.05.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 05.05.2015r. (220, Wojciechów) (publ.05.05.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Wojciechów, Romanówka) (publ. 27.04.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze i Adaolfin) (publ. 07.04.2015) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Lokale Mieszkalne) (publ. 07.04.2015) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Wojciechów: 220) (publ. 31.03.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Siedliszcze: 1127/29,1704/3) (publ. 23.03.2015) - Czytaj całość Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (publ. 16.02.2015): Lokal w Brzezinach, Lokal w Chojnie Nowym Pierwszym Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Wojciechów) (publ. 19.01.2015) - Czytaj całość Archiwalne - rok 2014: Zakup paliw dla Urzędu Gminy Siedliszcze i jednostek podległych kliknij tutaj Systemowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Siedliszcze czytaj całość Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2015 - zawiadomienie o wyborze oferty Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim (drugi przetarg) czytaj całość Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim - unieważniony - czytaj całość Przebudowa dróg na terenie gminy Siedliszcze kliknij tutaj Budowa oświetlenia ulicy Lubelskiej w Siedliszczu czytaj całość Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze kliknij tutaj Przebudowa drogi w m. Chojno Nowe Pierwsze kliknij tutaj Modernizacja drogi w m. Chojeniec kliknij tutaj Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Siedliszcze kliknij tutaj   Przetargi na nieruchomości: Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 30.12.2014r. (118, Bezek) (publ.30.12.2014) - Czytaj całość Wykaz na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze: 827/4, 827/5) (publ. 22.12.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Bezek) (publ. 26.11.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 10.10.2014r. (Siedliszcze) (publ.10.10.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Bezek) (publ. 15.09.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 08.09.2014r. (publ.08.09.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 08.09.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 05.08.2014r. (publ.08.08.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze, Dobromyśl) (publ. 06.08.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 21.07.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 02.07.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Majdan Zahorodyński) (publ. 16.06.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Dobromyśl) (publ. 16.06.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 09.06.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 26.05.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 09.05.2014r. - (publ.09.05.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 28.04.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Lechówka) (publ. 07.04.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 07.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie grutnów (gm. Siedliszcze) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Targowica) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (maszt w Anusinie) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Krowica, Wojciechów, Chojno Nowe Drugie, Brzeziny) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ. 17.02.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (maszt w Anusinie) (publ. 17.02.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (gm. Siedliszcze) (publ. 17.02.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 17.02.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 14.02.2014 r. (publ. 14.02.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Targowica) (publ.20.01.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Krowica, Wojciechów, Chojno Nowe Drugie, Brzeziny) (publ.20.01.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Chojno Nowe I, Siedliszcze, Lipówki) (publ.13.01.2014) - Czytaj całość II Przetarg na sprzedaż nieruchomości - LOKALE MIESZKALNE (publ.13.01.2014) - Czytaj całość Rok 2013: Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 23.12.2013r (publ. 23.12.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Lokal w Maryninie (publ.30.09.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Brzeziny, Chojno Nowe I, Siedliszcze, Lipówki)(publ.25.11.2013) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (publ.21.11.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Majdan Zahorodyński (publ.30.09.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - SIEDLISZCZE (publ.16.09.2013) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 30.08.2013r. - LOKALE MIESZKALNE (publ.30.08.2013) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 30.08.2013r. - LECHÓWKA (publ.30.08.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - LECHÓWKA (publ.29.07.2013) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - LOKALE MIESZKALNE (publ.29.07.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia - LIPÓWKI (publ.29.07.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - LOKALE MIESZKALNE (publ. 12.06.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia - gm. Siedliszcze (publ.12.06.2013) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 08.03.2013r. (publ. 15.03.2013r.) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu12.02.2013r. - Zbiornik w Majdanie Zah. (publ. 13.02.2013r.) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (publ.04.02.2013) - Czytaj całość II Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości: "Zbiornik Wodny Retencyjny w Majdanie Zahorodyńskim" (publ.10.01.2013) - Czytaj całość Zakup energii elektrycznej do 31 grudnia 2016r. czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa oleju opałowego kliknij tutaj Remont budynku Urzędu Gminy Siedliszcze kliknij tutaj Udzielenie Gminie Siedliszcze długoterminowego kredytu w kwocie 1.610.000,00 zł na okres 8 lat czytaj całość Docieplenie budynku Urzędu Gminy Siedliszcze kliknij tutaj Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze - wybór najkorzystniejszej oferty (publ. 31.05.2013) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze kliknij tutaj Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bezku czytaj całość Dostawa 2000 szt. pojemników na śmieci SM-110 czytaj całość Budowa boisk wielofunkcyjnych w Bezku czytaj całość Przebudowa rynku w Siedliszczu czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty "Dostawa materiału do naprawy dróg gminnych" czytaj całość Modernizacja drogi gminnej Nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze czytaj całość Rok 2012: Zakup paliw dla Urzędu Gminy Siedliszcze i jednostek podległych czytaj dalej Odśnieżanie dróg gminnych - zawiadomienie o wyborze oferty czytaj dalej Remont drogi gminnej Nr 104558L w m. Chojeniec czytaj dalej Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013 czytaj całość Remont drogi gminnej nr 1095L w m. Kamionka czytaj całość Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 533 000,00 zł na okres 7 lat. czytaj całość Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze czytaj całość Informacja o odbytych przetargach w dniu 15.05.2012 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (publ.17.12.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ.17.12.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (publ.17.12.2012) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 04.12.2012r. "Zbiornik Wodny Retencyjny w Majdanie Zahorodyńskim" (publ. 05.12.2012r.) - więcej Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości: "Zbiornik Wodny Retencyjny w Majdanie Zahorodyńskim" (publ.02.11.2012) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 23.10.2012r. ("Ośrodek Zdrowia" w Siedliszczu) - Czytaj całość Przetarg na dzierżawę nieruchomości: "Ośrodek Zdrowia" w Siedliszczu (publ.20.09.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Zbiornik Wodny Retencyjny w Majdanie Zahorodyńskim (publ. 17.09.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - mieszkania socjalne (publ. 17.09.2012) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 31.08.2012r. (Dz. nr 238/2, 333/1, 1708/22) (publ. 07.09.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (publ.06.08.2012) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości; dz. nr 238/2, 1708/22 w Siedliszczu oraz dz. nr 333/1 w Chojeńcu Kolonii (publ.31.07.2012) - Czytaj całość Informacje o wynikach II przetargu odbytego w dniu 13.07.2012r. (Dz. nr 1704/3, 1704/4, 1127/24) (publ. 20.07.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 16.07.2012) - Czytaj całość Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (publ. 16.07.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: „Ośrodek Zdrowia w Siedliszczu” (publ. 16.07.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 13/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 12/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 11/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 10/2012 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 9/2012 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 8/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 7/2012 - Czytaj całość Przetarg na dzierżawę nieruchomości - maszt w Anusinie - 6/2012 - Czytaj całość Unieważnienie przetargu na dzierżawę placu - 5/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 4/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 3/2012 - Czytaj całość Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Anusin 2/2012 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1/2012 - Czytaj całość Rok 2011: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 17/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 16/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 15/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości 14/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości 13/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomiości 12/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11/2011 - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Targowica) 10/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości 8/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości 7/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownej dzierżawy 6/2001 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 3/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownej dzierżawy 2/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu 1/2011 - Czytaj całość Modernizacja drogi gminnej w m. Bezek Kolonia czytaj całość Doposażenie bazy dydaktycznej szkół na terenie Gminy Siedliszcze czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - odśnieżanie dróg gminnych 2011/2012 czytaj całość Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - Inwestycja realizowana w ramach projektu: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedliszcze w miejscowościach Kol. Bezek, Julianów, Jankowice, Lechówka, Bezek Dębiński, Adolfin, Romanówka, Mogilnica, Kamionka oraz Siedliszcze czytaj całość Remont drogi gminnej nr 104570L polegający na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej czytaj całość Zaprojektowanie i budowa 112 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedliszcze czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Usługi naprawy dróg gminnnych czytaj całość Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Siedliszcze czytaj całość Remont drogi gminnej Nr 104571L w m. Kulik Czytaj całość Remont drogi gminnej Nr 104597L w m. Jankowice, Adolfin Czytaj całość Remont świetlicy w Nowym Chojnie II Czytaj całość Rok 2010: Przetargi na nieruchomości: Informacja o wynikach przetargu - działki nr 778/8 i 36 - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr 26 - Czytaj całość Ogłoszenie o wynikach przetargu - działka nr 53/19 - Czytaj całość Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych do ponownej dzierżawy - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Chojeńcu - Czytaj całość Informacja o wynikach przetargu na nieruchomość - działka nr 376/4 - Czytaj całość Przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Remont drogi gminnej w m. Kulik - Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa oleju opałowego w sezonie 2010/2011 - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Modernizacja drogi gminnej - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Budowa Domu Kultury- Czytaj całośćCzytaj całość Informacja o wynikach przetargu na nieruchomość - działka nr 1708/8 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Czytaj całość Informacja o wynikach przetargu na nieruchomość - działka nr 1708/11 - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Czytaj całość Ogłoszenie o zamówieniu - Wsparcie Społeczeństwa Informacyjnego i zwiększenie dostępności E-usług - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu - Zakup paliw - Czytaj całość Archiwalne - rok 2009: Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Budowa sieci wodociągowej - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Budowa stacji wodociągowej - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Utworzenie połaczenia drogi krajowej i drogi powiatowej - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu jako mieszkanie socjalne - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu jako mieszkanie socjalne - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Siedliszcze - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na ponowną dzierżawę nieruchomości - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Siedliszcze - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Siedliszcze - Czytaj całość Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości - Mogilnica Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży #08/09 Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Wola Korybutowa I Czytaj całość Przetarg II nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #05/09 Czytaj całość Odwołanie przetargu na sprzedaz nieruchomości - Bezek Kolonia Czytaj całość Ogłoszenie - odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 03/09 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #03/09 Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - budowa drogi w m. Chojno Nowe #11/09- Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - przebudowa świetlicy wiejskiej #10/09- Czytaj całość Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont dróg Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej #09/09 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - przydomowe oczyszczalnie ścieków Czytaj całość Ogłoszenie o zam. publ. - modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze #07/09 Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - budowa mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków #06/09 Czytaj całość Ogłoszenie - zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków #05/09 Czytaj całość Ogłoszenie - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliszczu #04/09 Czytaj całość Zawiadomienie o wyb. oferty - modernizacja dróg gminnych na terenie gm. Siedliszcze Czytaj całość Ogłoszenie - modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze #2/09 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czytaj całość Ogłoszenie - budowa wodociągu w m. Majdan Zahorodyński i Romanówka #1/09 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #26/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #25/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #24/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #23/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #22/08 Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czytaj całość Odwołanie przetargu na sprzedaż działki nr... Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #21/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #20/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #19/08 Czytaj całość Budowa kanalizacji sanitarnej ...Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #18/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #16/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #15/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #10/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #11/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #12/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #13/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #14/08 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty:GT 340/3/08 "Zaprojektowanie i wybudowanie 71 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków ..." Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty:GT 340/1/08 „Dokończenie budowy kompleksu boisk ...” Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty: GT 340/4/08 „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych..." Czytaj całość Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Czytaj całość Modernizacja nawierzchni dróg gminnych.. Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Czytaj całość Adaptacja części obiektu w dworze w Siedliszczu. Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #3/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #2/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #1/08 Czytaj całość „Dokończenie budowy kompleksu boisk rekreacyjnych ...” #2 Czytaj całość Unieważnienie postępowania.. Czytaj całość „Dokończenie budowy kompleksu boisk rekreacyjnych ...” Czytaj całość (unieważniono) II Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego... Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #9/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #8/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #7/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #6/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #5/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #4/07 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Mogilnica... Czytaj całość.. Spółdzielnia Usług Rolniczych - oferta sprzedaży... Czytaj całość.. Zawiadomienie o wyborze oferty- „Naprawa nawierzchni dróg.." Czytaj całość.. Przetarg nieograniczony - Adaptacja budynku na mieszkania... Czytaj całość.. Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego... Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - "Zakup paliwa.." Czytaj całość.. Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych.. Czytaj całość Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości #3/07 Czytaj całość Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości #2/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #1/li07 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup paliwa do pojazdów.. Czytaj całość OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM.. „Naprawa nawierzchni dróg ..." Czytaj całość.. Zawiadomienie o wyborze oferty - Zaprojektowanie i wybudowanie 79 szt. przydomowych oczyszczani ścieków... Czytaj całość.. Zamówienie publiczne na zakup paliwa do pojazdów... Czytaj całość.. Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych w miejscowości Siedliszcze. Czytaj całość.. Zaprojektowanie i wybudowanie 79 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków... Czytaj całość.. Zawiadomienie o wyborze oferty - "Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych..." Czytaj całość.. Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych (etap I - Budowa kortu tenisowego) Czytaj całość.. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #1 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #2 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty Czytaj całość... Zawiadomienie o wyborze oferty Czytaj całość... Zakup autobusu do przewozu osób Czytaj całość... Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #1 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #2 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #3 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #4 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #5 Czytaj całość Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego Czytaj całość... Ogłoszenie o wyborze oferty Czytaj całość.. Zakup samochodu asenizacyjnego i urządzenia... Czytaj całość... Zawiadomienie o wyborze oferty (Wykonanie nawierzchni asfalt. na drodze gminnej w m. Chojeniec Czytaj całość... Budowa drogi gminnej w m. Marynin, etap II - wykonanie nawierzchni asfaltowej. Czytaj całość... Archiwalne - Rok 2008: Pozostałe treści archiwalne można uzyskać po kontakcie z administratorem.   Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 13 lipca 2018r. (publ.13.07.2018) << więcej

Czytaj dalej

Nowe Chojno

31.12.2020

   Wieś usytuowana na skraju subregionu Pagórów Chełmskich, w pobliżu szosy Chełm-Lublin, odległa 6 km na południowy zachód od Siedliszcza. w 1823 roku Antoni Leopold Węgliński, syn Wojciecha, kasztelana chełmskiego, po wykupieni gruntów od Józefa Podhoryńskiego i innych drobnych posiadaczy szlacheckich, założył tu folwark wchodzący w skład dóbr Sie­dliszcza. W miejscu gdzie obecnie wznosi się dwór, była nieduża zagroda szlachecka Karpińskich. W 1856 roku Wojciech Dominik Węgliński, syn Antoniego Leopolda, sprzedał Chojno Nowe Walerianowi Piotrowskiemu. W drodze kupna majątek ten przeszedł w 1870 roku w ręce Romana Dziewickiego.  Wówczas też, w miejscu gdzie stał dworek szlachecki Karpińskich, wzniesiona została niewielka rezydencja z murowanym dworem otoczonym ogrodem i sadem. W roku 1909 folwark kupił Mieczysław Beduszyński, a po jego śmierci (1942 r.) ostatnimi właścicielami Chojna były jego dzieci: Jerzy, Maria, Mieczysław, Zofia i Antoni. Po rozparcelowaniu folwarku, w 1944 r., dwór był użytkowany przez różne zmieniające się instytucje, by w latach 50-tych stać się filią szpitala psychiatrycznego w Abramowicach. W 1965 roku przeprowadzono generalny remont obiektu. W 1981 roku placówka prze­szła pod zarząd Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie, nie zmieniając jednak swego profilu specjalistycznego.     Budynek dworu z drugiej połowy XIX wieku, klasycystyczny z elementami eklektycznymi, murowany, parterowy, na rzucie prostokąta z dwoma ryzalitami bocznymi. Przykryty czterospadowym dachem pobitym blachą, frontem zwrócony w kierunku wschodnim. Elewacje asymetryczne. Zwraca uwagę umieszczona od frontu murowana, arkadowa pergola, wkomponowana w bryłę obiektu.   Dwór usytuowany jest w niedużym, liczącym 2,5 ha, parku krajobrazowym z sadzawką w pobliżu, po stronie północnej, na terenie zdziczałego sadu. Przed dworem znajduje się duży owalny gazon obrzeżony pozostało­ściami alei kaszta nowych i żywopłotów. Zwraca uwagę asymetrycznie skomponowane założenie przestrzenne, z osią kompozycyjną przesuniętą w stronę północną. W rezultacie teren parku rozciąga się w kierunku zachodnim i południowym do dworu. Drzewostan parku liczy około 400 gatunków reprezento­wanych przez 19 gatunków. Panują tu przede wszystkim lipy drobnolistne (200 egz.), klony pospolite (50 egz.), graby (45 egz.) i jesiony wyniosłe (30 egz.), zachowała się znaczna ilość drzew okazowych i pomnikowych. Szczególnie cennymi są dęby szypułko we, jeden o obwodzie 470 cm i drugi - 320 cm, a także topola biała o obwodzie 520 cm i klon srebrzysty - 350 cm.   Zespól ogrodowo-dworski w Chojnie No­wym tworzy zwarty masyw wysokiej zieleni, ożywiający płaski, pozbawiony lasów, teren. We wsi znajdują się sklepy spożywcze, szkoła podstawowa, przystanek PKS.

Czytaj dalej

Atrakcje turystyczne

31.12.2020

Ma on wygląd typowy dla średniowiecznych miast. Z naroży czworobocznego placu rynkowego wybiegają ulice z zabudową z końca XIX wieku i początku XX w. Jedno i dwukondygnacyjną. Na południe od rynku, na sztucznie usypanym wzniesieniu, stoi dawna cerkiew murowana z 1904 r. Pierwotna, unicka cerkiew drewniana, fundowana przez Wojciecha Węglińskiego z 1764 r. spłonęła w 1882 r. w kościele na uwagę zasługuje późnobarokowy XVIII-wieczny pounicki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.      Na wschód od rynku, w odległości 1 km, przy rozwidleniu dróg do Cycowa i Mogielnicy znajduje się, dawny dwór, obecnie szkoła podstawowa. Późnobarokowy dwór jest typowym przykładem rezydencji zamożnej rodziny ziemiańskiej. Zwrócony frontem na północ, drewniany, otynkowany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu. Parterowy, z piętrową częścią środkową na rzucie prostokąta. Wnętrze dwutraktowe o układzie symetrycznym, z sienią i salonem na osi. z sieni prowadzą jednobiegowe schody na piętro. W pokojach bocznych późno-klasyczne dwa kominki: dwa stiukowe i jeden żeliwny. W swej pierwotnej postaci dwór składał się z szesnastu izb i tak przetrwał do pierwszej połowy XIX w., kiedy to w wyniku przebudowy ukształtowała się nowa bryła dworu, a także dyspozycja wnętrza. Następną modernizację obiekt przeszedł w 1920 r. Powiększono wtedy powierzchnię użytkową, wznosząc przybudówkę od strony zachodniej. Drugą przybudówkę od strony wschodniej zbudowano w 1960 r. poszerzono dwa okna w elewacji frontowej, rozebrano czterokolunmowy portyk z tarasem, pozostawiając jedynie murowany podest ze schodami. Drzwi na piętrze, wiodące niegdyś na taras, zamieniono na okno. Kolejny etap przekształcania architektury dworu nastąpił w 1962 r. wtedy to piętrowa przybudówka ostatecznie zniekształciła pierwotną bryłę obiektu. Przebudówka jest optycznie znacznie wyższa i nieproporcjonalna kubaturowo w stosunku do korpusu, w wyniku tych bezmyślnych przekształceń zabytek utracił swe dawne walory architektoniczne. Brama wjazdowa od strony północnej, z szerokim przejazdem i dwoma bocznymi furtkami, powstała znacznie później niż dwór, najprawdopodobniej w drugiej połowie XIX w., jednakże nawiązuje stylowo do dworu. Jest ona murowana z cegły, trój przejezdna, o prostym wystroju architektonicznym. Przed dworem od strony północnej elipsoidalny podjazd z gazonem, W jego środku rośnie rozłożysty dąb. Wokół dworu pozostałości ogromnego ogrodu, założonego w latach 1783-1790, z resztkami sadu. Grupy drzew liściastych zachowały się zwłaszcza po obu stronach bramy wjazdowej tworząc szpaler. Inne wyznaczają dziedziniec podjazdowy o wymiarach 40x60 m.    Do dziś obok dworu zachowały się dwa budynki dla służby, jeden z nich zwany był angielską kuchnia. Zachowały się też podworskie piwnice.   W odległości 100 metrów od zespołu dworskiego, przy starym szlaku handlowym prowadzącym przez Mogielnicę i Bezek do Chełma, na dawnym cmentarzu z wojen szwedzkich znajduje się mogiła powstańców z lat 1863-64. Charakterystyczna jest jej forma i położenie. Jest to duży kopiec otoczony podmokłymi łąkami. Jest niewątpliwie tworem rąk ludzkich. Istnieje tradycja, że to zbiorowa mogiła szwedzka zwana kurhanem. Na tym miejscu pogrzebani zostali polegli w czasie powstania styczniowego patrioci polscy. Wdzięczni mieszkańcy Siedliszcza w manifestacyjnym pochodzie z dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, dnia 11 listopada 1928 r. położyli na szczycie wzgórza pamiątkową 14 płytę.   Wśród rozległych łąk doliny, Mogilanki, które niegdyś były wielkimi mokradłami, tuż za osadą, wznosi się nasyp zwany Zamczyskiem. Od XIV W. Stal tu zamek, o którym legendy przetrwały do naszych czasów. Jedną z nich zamieścił w” swoim zbiorze „Legendy Chełmskie” Longin Jan Okoń. Należy sądzić, że zamek wzniesiony został na miejscu dawnego średniowiecznego grodu (Grodów Czerwieńskich).         Izba pamięci narodowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Siedliszczu zorganizowana została w 1966 r. jako pierwsza w powiecie chełmskim. Zgromadzone zostały w niej materiały z przeszłości osady od czasów najdawniejszych aż po współczesne. Eksponowane są tu narzędzia człowieka pierwotnego, znalezione na tym terenie, fotokopie dokumentów historycznych. Wśród nich jest fotokopia dokumentu lokacyjnego z 1760 roku, pamiątki z powstania styczniowego, z roku 1905 i z lat okupacji. Izba Pamięci znajduje się pod stałą i troskliwą opieką młodzieży szkolnej, która zbiera i gromadzi wszelkie materiały z zamiarem opracowania obszernej monografii Siedliszcza i okolic.  Zobacz także: Siedliskie czwartki Przyroda Chojeniec Chojno Nowe

Czytaj dalej

Chojeniec

31.12.2020

    Wieś położona 4 km na zachód od Siedlisz­cza nad małą strugą dopływem Mogilanki, w pobliżu szosy Włodawa-Dorohucza. W drugiej połowie XIX w. Wieś i folwark, zwane też Chojęcin należały, do klucza dóbr Siedliszcza, które go dziedzicem był Wojciech Węgliński, kasztelan chełmski, W roku 1787 właścicielem majętności został jego syn, Antoni Leopold Węgliński, a z kolei, w 1821 r. Chojeniec otrzymał na własność i osiadł tu wraz z żoną jego syn, Wojciech Dominik. W tym samym czasie został tu wzniesiony nie­wielki murowany dwór, który dochował się do czasów” nam współczesnych, Wojciech Dominik zginął w powstaniu 1863 r., a fol­wark Chojeniec przyszedł w” spadku wdowie po nim, Emilii z Radwańskich Węglińskiej. Po jej śmierci 1881 roku mają tek odziedzi­czył Stanisław Moraczewski-Trzecieski, by po kilkunastu latach sprzedać go (1894 r.) Edwardowi Przegalińskiemu. Z kolei w 1911 roku folwark Chojeniec nabył Henryk Pora­ziński, który przeprowadził restaurację dworu. Po pierwszej wojnie światowej majątek został zlicytowany za długi. Na resztówce folwarcznej, aż do roku 1945 siedział Józef Sterpejkowicz-Wersocki. Obecnie w budynku podworskim mieści się szkoła podstawowa.   Zabytkowy, z pierwszej polowy XIX wieku dwór, usytuowany jest na nie­dużym wzgórzu dość stromo opadającym w kierunku północnym, wschodnim i południo­wym; z łagodniejszym zboczem od zachodu. Wokół rozciąga się park krajobrazowy o po­wierzchni 4,2 ha, w tym 0,6 ha zajmują dwie sa­dzawki zasilone przez nieduży strumień. Budy­nek dworu parterowy, murowany, wzniesiony na planie prostokąta, z płytkami ryzalitami bocznymi i bardziej wysuniętymi ryzalitami środkowymi w elewacji frontowej i ogrodowej fasada zwrócona na południe, 9-osiowa, z zachowanymi cechami klasycystycznymi. Na osi środkowej znacznie wysunięty 5-boczny ryzalit z otworem drzwiowym i dwoma prostokątnymi otworami okiennymi. W ryzalitach bocznych po dwa otwory okienne zamknięte półkoliści. Okna korpusu głównego prostokątne z podokiennikami wspartymi na dwóch konsolach.     Elewacja środkowa posiada nieduży cokół i profilowany gzyms łączący (nie w pełni zachowany) oraz gzyms kordonowy ograniczający ścianę kolankowa, w której umieszczone są na osiach po dwa nieduże okienka strychowe. Elewacja ogrodowa niemal analogiczna, z tym jednak, że ryzalit środkowy jest prostokątny. Brak jest podziałów pionowych. Obiekt przykryty niskim dachem czterospadowym, nad ryzalitem frontowym - namiotowy, pobity blachą. Pierwotnie dach niewątpliwie był wyższy, gontowy, co w znacznym stopniu podnosiło walor plastyczny budynku, czyniąc jego bryłę bardziej harmonijną w proporcjach. Większość drzewostanu parkowego pochodzi z początku XX w., niemniej jednak, szczególnie w części północno-wschodniej parku przetrwały drzewa starsze, których wiek sięga stu lat i więcej. Są tu lipy, jesiony i graby. W parku rośnie ogółem około 200 drzew należących do 16 gatunków. Wśród nich szereg egzemplarzy pomnikowych o obwodach pni od 130 do 370 cm. Na szczególną uwagę zasługuje wierzba krucha o obwodzie pnia 450 cm, usytuowana w południowo-zachodnim narożniku parku. Okazałym jest kasztanowiec biały o obwodzie pnia 240 cm, a także pomnikowa topola czarna, rosnąca na zachód nim skraju parku. Parkowo-dworski zespól w Chojeńcu stanowi cenny akcent krajobrazowy. Ulokowany na wzniesieniu, ze skupiskiem większych drzew, w okolicy płaskiej, pozbawionej lasów, wśród pól i łąk, wzbogaca w istotny sposób panoramę okolicy. We wsi znajduje się sklep spożywczy, przystanek PKS.

Czytaj dalej

Przyroda

31.12.2020

Walory przyrodnicze Gminy Siedliszcze W 1983 r. południowo-zachodnia część gminy otrzymała status obszaru chronionego krajobrazu, włączając ją tym samym w krajowy system obszarów chronionych. Głównym celem utworzenia Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jest oddzielenie dwóch ośrodków przemysłowych: węglowego na północy i cementowego na południu oraz łagodzenie wpływów wywieranych na środowisko przez przemysł. Najcenniejszym elementem środowiska przyrodniczego Gminy Siedliszcze są niewątpliwie pozostałości dawniej rozległych torfowisk, które zachowały się na niewielkich powierzchniach wśród łąk kośnych. Spełniają one funkcje zbiorników małej retencji, charakteryzują się ponadto dużą różnorodnością przyrodniczą i dzięki temu stanowią jeden z najistotniejszych elementów struktury ekologicznej gminy. Z tego powodu obszary te bezwzględnie powinny być chronione przed zmianą sposobu użytkowania np. poprzez uznanie ich za użytki ekologiczne. Do najciekawszych z nich zaliczyć można następujące torfowiska: o pow. 197 ha, położone wzdłuż Mokrego Rowu, przy południowo-zachodniej granicy gminy, w obrębie Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o pow. 109 ha, tzw. "Bondarówka" położone w rejonie wsi Chojeniec, o pow. 59 ha, tzw. "Dębowce" położone w rejonie wsi Majdan Zahorodyński, o pow. 72 ha tzw. "Mogielniea" o pow. 33 ha, tzw. "Bezek" Na torfowiskach tych stwierdzono występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków, w tym wpisanego do Poleskiej Czerwonej Księgi Zwierząt - błotniaka łąkowego oraz błotniaka stawowego, dziwonie, podróżniczka, rycyka, derkacza. Na łąkach w pobliżu Majdanu Zahorodyńskiego występuje również bocian czarny. Podmokłe torfowiska są również biotopem licznych gatunków płazów i gadów, zwierząt będących sprzymierzeńcami rolników w walce ze szkodnikami upraw polowych. Swoje stanowiska ma tu kolejny zagrożony wyginięciem gatunek - żółw błotny. Na torfowiskach rośnie wiele gatunków roślin objętych ochroną prawną, m.in. grążel żółty, grzybień biały, gniadosz królewski, goryczka wąskolistna i goździk pyszny. Zabytki Elementem krajobrazu kulturowego są między innymi parki podworskie. Na terenie Gminy Siedliszcze jest ich osiem. Najcenniejsze z nich wpisane są do rejestru zabytków. Tak wysoki status ochrony nadano aż pięciu obiektom: zespołowi dworsko-parkowemu z XIX w. w Chojeńcu, zespołowi dworsko-parkowemu z XIX w. w Nowym Chojnie, zespołowi dworsko-parkowemu z XVIII w. w Kuliku, ogrodowi folwarcznemu z XVI w. w Mogielnicy, zespołowi dworsko-parkowemu z XVIII w. w Siedliszczu. Na terenie gminy uznano za pomniki przyrody 13 drzew (10 pojedynczych i jedna grupa drzew), w tym: 6 jesionów wyniosłych o obwodach od 235 do 328 cm, 3 klony zwyczajne o obwodach od 250 do 280 cm, 2 dęby szypułkowe o obwodach 330 i 480 cm, 2 dęby drobnolistne o obwodach 340 i 375 cm. Drzewa te rosną na terenie parków w Kuliku i Nowym Chojnie.

Czytaj dalej

Siedliskie czwartki

31.12.2020

Miejskie targowisko w Siedliszczu czynne jest w każdy czwartek, z wyłączeniem dni świątecznych. Dzień targowy w Siedliszczu ma swoją długoletnią tradycję i wiążą się z nim ważne wydarzenia historyczne. Wojciech Józef Węgleński 16 stycznia 1758 roku nabył dobra Siedliskie od Wacława Rzewuskiego, w ich skład weszła także Wola Korybutowa, Janowica, Majdan Zahorodyński. Cały kompleks nabył za kwotę 110 000 tysięcy złotych polskich. W dwa lata po nabyciu dóbr kasztelan chełmski, starosta buski, Wojciech Józef Węgleński otrzymał od króla Augusta III Sasa przywilej na lokacje miasta na prawie magdeburskim na gruntach wsi Siedliszcze. Akt ten został wystawiony 26 marca 1760 roku, rozpoczyna on niedługi okres w historii Siedliszcza, kiedy posiadało ono status miasteczka. Lokacja ta przypada na okres intensywnej odbudowy sieci miejskiej po zniszczeniach wojennych połowy XVII i początkach XVIIII wieku. Można sądzić, że decyzja o lokacji nowego miasteczka miała pewne podstawy ze względu na dość dogodne położenie Siedliszcza na trasie z Chełma do Łęcznej i Lublina, z którym krzyżował się szlak o mniejszym znaczeniu- z Rejowca, przez Pawłów, do Cycowa. Rokowało to nadzieje na rozwinięcie się ośrodka o charakterze rzemieślniczo- handlowym czy rolniczym z możliwością wymiany towarowej o zasięgu lokalnym. Pozwolenie na lokację miasteczka, jak napisane jest w akcie królewskim, otrzymuje Wojciech Węgleński za znaczne zasługi dla Rzeczypospolitej, odważne przeciwstawienie się wrogowi i wierność królowi. Powołanie do życia miasteczka w pobliżu funkcjonującej rezydencji było korzystną zmianą. Szczególnie istotnym było tu ustanowienie jarmarków. Często miasta szlacheckie tym tylko różniły się od wsi, że posiadały przywileje na odbywanie targów i jarmarków. Królewski akt lokacyjny zezwalał dziedzicowi na założenie miasteczka na kształt innych w Koronie miast i zachęcał do sprowadzenia mieszczan, kupców, handlarzy, rzemieślników i wszystkich innych ludzi oraz zezwalał na skład i sprzedawanie wszelakiego rodzaju towarów. W tym celu zostały ustanowione targi tygodniowe mające odbywać się w niedziele oraz cztery jarmarki w ciągu roku. Osiedlający się obywatele mieli być zwolnieni od podatków na rzecz króla przez okres dwudziestu lat. W 1763 roku wystawiony został akt lokacyjny wydany przez właściciela konstytuującego się miasteczka. Jak każdy tego typu dokument stanowi podstawę organizacji nowej jednostki. W akcie tym dość dużo miejsca poświęca się Żydom z wyraźnym celem zachęcenia ich do osiedlenia się w Siedliszczu. Wszyscy osiedlający się obywatele mieli być zwolnieniu na 7 lat od wszelkich podatków na rzecz dworu, dostawali dostęp do wolnego wyrębu w lasach na czas budowy. Po zakończeniu okresu wolnizny każdy z mieszkańców miał opłacać jedynie czynsz od placu i domostwa po 20 groszy, bez żadnych innych powinności. Ponadto w dokumencie zostały określone inne opłaty m. in. od kramu, spustu wódki, piwa, miody, wina itp. Obecnie na rynku w Siedliszczu zaopatrują się nie tylko mieszkańcy gminy, targowisko regularnie odwiedzają wczasowicze przebywający sezonowo w Majdanie Zahorodyńskim i okolicznych miejscowościach, turyści oraz mieszkańcy sąsiednich gmin: Rejowców, Cycowa, Puchaczowa a nawet Chełma. Jarmark czwartkowy stał się nie tylko miejscem zakupu czy sprzedaży towarów. To również miejsce spotkań towarzyskich, wymiany informacji, miejsce specyficzne, zabarwione odwieczną tradycją i niepowtarzalną atmosferą.   Żródło: J. Kus, Dwa dokumenty do dziejów Siedliszcza. Przywilej lokacyjny z 1760 roku i inwentarz z 1782 roku, RCh, t. 1, 1995, s. 335-338. Tamże, s. 335-338.

Czytaj dalej

Baza Noclegowa

31.12.2020

Całoroczny domek z banią nad zalewem Naszym gościom oferujemy: fajnie wyposażony domek i działkę do swojej dyspozycji, bez właścicieli, nielimitowane korzystanie z bani w dzień i noc, dom umiejscowiony jest przy lesie, naprawdę na uboczu, jeśli chcesz odpocząć od zgiełku, hałasu i ludzi to u nas, blisko jest zalew z plażą do kąpieli (w sezonie z ratownikiem), 3 oddzielne sypialnie z 4 dużymi łóżkami, dodatkowo kanapa w salonie, duża przestrzeń wspólna w salonie z kuchnią, dzięki czemu można spędzać czas wspólnie, komfortowe ogrzewanie podłogowe, fajne wyposażenie: zmywarka (wiem, jak ważna jest przy dużych grupach:), ekspres, lodówka, prysznic, płyta indukcyjna, wyposażenie kuchni, czajnik, mikrofala, pościel, grill, meble ogrodowe, piłkarzyki, zestaw do speedball, hamak, na tarasie biokominek, dla dzieci przygotowaliśmy huśtawkę, zjeżdżalnię, piaskownice i dużą działkę do wybiegania się i oczywiście bania. Wyobraź sobie, że otwierasz okno i czujesz: świeże powietrze, zapach lasu, bliskość przyrody. Odzyskujesz spokój, rytm, harmonię. W nocy, gwiaździste niebo, a Ty prowadzisz niekończące się rozmowy z przyjaciółmi w gorącej bani. O poranku pijesz aromatyczna kawę na tarasie. kontakt telefoniczny: 512 196 258 Szczegóły oferty na stronie: https://www.olx.pl/d/oferta/caloroczny-dom-domek-z-bania-nad-zalewem-8-osobowy-CID-IDxsSmx.html?reason=extended_search_no_results_distance   {galeria}{/galeria}     Zaścianek Zahorodyński Siedlisko to kompleks stuletnich drewnianych budynków położonych w przepięknej spokojnej okolicy nieopodal zalewu. To miejsce zjazdów rodzinnych, spotkań, ostoja spokoju dla rodzin czy grup zorganizowanych. Ośrodek dysponuje domkiem do 12 miejsc, z salonem, sypialnią, samodzielną w pełni wyposażoną kuchnią, dwoma łazienkami i dostępem do wi-fi.  Do dyspozycji Gości jest bezpłatny ogrodzony parking, ogromna altana z murowanym grillem oraz miejsce na ognisko i plac zabaw. Możliwa płatność bonem turystycznym. Dane kontaktowe:ZAŚCIANEK ZAHORODYŃSKIEwa LaskowskaMajdan Zahorodyński 1922-130 Siedliczszetel. 699 713 745 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.zascianekzahorodynski.pl   {galeria} {/galeria}   Gospodarstwo Agroturystyczne "Kraina Jeleni" Oddajemy do Państwa dyspozycji 2 całoroczne apartamenty. Nasza oferta skierowana jest do małżeństw z dziećmi oraz ludzi uciekających od miejskiego zgiełku. Kraina Jeleni znajduje się 500 metrów od zalewu rekreacyjnego. Dane adresowe: Agroturystyka Kraina JeleniMajdan Zahorodyński 1422-130 Siedliszcze tel. 513 689 611, 509 222 380 {galeria}{/galeria}   Świetlica w Majdanie Zahorodyńskim Oferujemy Państwu 3 pokoje 2-osobowe z łazienkami i pełnym dostępem do kuchni (gaz, lodówka, naczynia) oraz możliwością bezpłatnego parkowania auta. Ceny noclegów do negocjacji. Świetlica mieści się w malowniczej miejscowości Majdan Zahorodyński w sąsiedztwie dużego zbiornika wodnego oraz pięknej przyrody – obszary Natura 2000. tel. 785 333 450 {galeria} {/galeria}

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować