RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

Wydział Infrastruktury

31.12.2020

mgr WOJCIECH DOMAŃSKI Stanowisko: Kierownik Wydziału Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 84 (wew. 40) ZADANIA: Koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zbieranie uwag, podawanie do publicznej wiadomości. Wydawanie wypisów i zaświadczeń zgodnych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminy, organizacja oraz przygotowywanie przetargów na wykonanie inwestycji. Nadzór nad procedurami zamówień publicznych organizowanych w referacie. Nadzór nad przebiegiem pracy bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, łącznie ze szkoleniem bhp wymaganym na danym stanowisku. Nadzór nad dokumentacją związaną z nieodpłatnymi dozorowanymi pracami społecznie użytecznymi. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin pospolitych. Opiniowanie tras i rozkładów jazdy linii komunikacyjnych. Uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego i planach społeczno-gospodarczego rozwoju gminy. Uwzględnianie wymagań ochrony środowiska przy ustalaniu i opiniowaniu lokalizacji inwestycji oraz w ramach sprawowanego nadzoru urbanistyczno-budowlanego. Zgłaszanie wniosków i postulatów w zakresie podejmowania decyzji zmierzających do racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych środowiska i krajobrazu. Kontrola jednostek gospodarczych w zakresie spełniania wymogów ochrony środowiska. Nadzór i kontrola funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej pod kątem właściwego ich wykorzystania. Nadzór nad remontem, modernizacją i adaptacją istniejących budynków komunalnych. Nadzór nad utrzymaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej (organizacja remontów, modernizacji.) Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy, miejsc pamięci narodowej. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Siedliszcze. Nadzór nad oświetleniem ulicznym oraz oświetleniem obiektów komunalnych. Realizacja zadań w zakresie budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczalni ścieków. Nadzór nad budową i remontami dróg gminnych. Współpraca w prowadzeniu prac mających na celu przygotowanie systemu obronnego do funkcjonowania w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w oparciu o odrębne przepisy. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do wszystkich dostępnych europejskich programów pomocowych. Monitoring przygotowywanych do realizacji oraz realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE i innych środków pomocowych. Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji wymaganej przez instytucje zarządzające poszczególnymi środkami pomocowymi. Bieżące raportowanie z określonymi wytycznymi. Zbieranie danych o programach pomocowych oraz dystrybucja uzyskanych informacji m.in. poprzez opracowywanie materiałów do prezentacji internetowych. Współpraca z referatami i jednostkami w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych, zwłaszcza funduszy strukturalnych UE. Współpraca z odpowiednimi referatami przy przygotowywaniu budżetu i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. inż. TOMASZ DYSZEWSKI Stanowisko: Inspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 84 (wew. 18) ZADANIA: Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do wszystkich dostępnych europejskich programów pomocowych. Monitoring przygotowywanych do realizacji oraz realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE i innych środków pomocowych. Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji wymaganej przez instytucje zarządzające poszczególnymi środkami pomocowymi. Bieżące raportowanie z określonymi wytycznymi. Zbieranie danych o programach pomocowych oraz dystrybucja uzyskanych informacji m.in. poprzez opracowywanie materiałów do prezentacji internetowych. Współpraca z referatami i jednostkami w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych, zwłaszcza funduszy strukturalnych UE. Współpraca z odpowiednimi referatami przy przygotowywaniu budżetu i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. Współpraca w przygotowywaniu studiów wykonalności, harmonogramów, projektów, raportów środowiskowych. Wydawanie decyzji środowiskowych. Prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zbieranie uwag, podawanie do publicznej wiadomości. Wydawanie wypisów i zaświadczeń zgodnych z Planem Zagospodarowania przestrzennego Gminy. Prowadzenie inwestycji gminy, organizacja oraz przygotowywanie przetargów na wykonanie inwestycji. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin pospolitych. Opiniowanie tras i rozkładów jazdy linii komunikacyjnych. Uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego i planach społeczno-gospodarczego rozwoju gminy. Uwzględnianie wymagań ochrony środowiska przy ustalaniu i opiniowaniu lokalizacji inwestycji oraz w ramach sprawowanego nadzoru urbanistyczno-budowlanego. Zgłaszanie wniosków i postulatów w zakresie podejmowania decyzji zmierzających do racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych środowiska i krajobrazu. Organizacja funkcjonowania oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej pod kątem właściwego ich wykorzystania, oraz wydawanie warunków włączania się do tych sieci. Koordynowanie remontów, modernizacja i adaptacja istniejących budynków komunalnych. Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej (organizacja remontów, modernizacji.) Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy. Koordynowanie i inicjowanie prac związanych utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Siedliszcze. Nadzór nad oświetleniem ulicznym oraz oświetleniem obiektów komunalnych. Realizacja zadań w zakresie budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczalni ścieków. Koordynowanie i inicjowanie prac związanych z budową i remontami dróg gminnych. Współpraca w prowadzeniu prac mających na celu przygotowanie systemu obronnego do funkcjonowania w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w oparciu o odrębne przepisy. mgr RAFAŁ PRZYBYLSKI Stanowisko: Podinspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 21 84 (wew. 21) ZADANIA: Elektroniczny przekaz sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego. Prowadzenie książki obiektu mienia komunalnego Gminy Siedliszcze – mieszkań socjalnych. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siedliszcze. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń, odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem, zbieraniem i transportem odpadów. Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz sprawozdawczość w tym zakresie. Rozliczenia zużycia paliwa i oleju opałowego. Rozliczanie zużycia energii elektrycznej . Prowadzenie archiwum zakładowego w zakresie zadań merytorycznych Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Wydziału Finansowego, Wydziału Infrastruktury, Stanowiska ds. rady gminy i stanowiska do spraw kadrowych. Współpraca w realizacji projektów UE. W przypadku nieobecności pracownika sekretariatu Pani Magdalena Pawłowska zastępowanie w zakresie wprowadzania korespondencji przychodzącej do elektronicznego obiegu dokumentów, odbieranie służbowej poczty elektronicznej oraz obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej E-PUAP. W przypadku nieobecności pracownika Macieja Dudka, zastępowanie go na stanowisku pracy. mgr MACIEJ DUDEK Stanowisko: Podinspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 21 84 (wew. 21) ZADANIA: Przyjmowanie, weryfikacja oraz przekazywanie drogą elektroniczną w ustawowym terminie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków zarejestrowanie działalności gospodarczej, dokonywanie zmian we wpisie, wykreślenie wpisu, wpis o zawieszeniu i wznowieniu działalności (w ramach działalności gospodarczej wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej -0,8 etatu) Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie postępowań administracyjnych. Współpraca z komisją d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych. Organizacja oraz prowadzenie gminnych targowisk oraz rozliczanie inkasenta z opłaty targowej. Ochrona i zabezpieczenie danych osobowych w urzędzie. Planowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury, określanie zadań i sposobu ich realizacji. Współorganizowanie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury okolicznościowych imprez kulturalnych. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań. Współpraca w realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych w tym sporządzanie sprawozdań. Organizowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z nieodpłatnymi dozorowanymi pracami społecznie użytecznymi oraz współpraca z kuratorską służbą sądową. Prowadzenie prac i dokumentacji związanej z usuwaniem azbestu. Dokonywanie inwentaryzacji w urzędzie. W przypadku nieobecności pracownika Rafała Przybylskiego zastępowanie go na stanowisku pracy.

Czytaj dalej

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

31.12.2020

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 02 (wew. 12) Zadania: Organizowanie i nadzorowanie pracy Wydziału. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką etatami i sprawozdawczości w tym zakresie. Prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych. Ogłaszanie i prowadzenie naborów na wolne stanowiska pracy. Dokonywanie czynności związanych z przyjmowaniem do pracy nowych pracowników, stażystów, pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych. Sporządzanie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu. Sporządzanie zakresów czynności. Sporządzanie dokumentacji do okresowych ocen kwalifikacyjnych. Sporządzanie dokumentacji ze służby przygotowawczej pracowników. Prowadzenie rejestru oraz ewidencjonowanie skarg, wniosków i petycji. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Urząd z usługodawcami. Przyjmowanie i ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej oraz kierowników jst. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Urzędu. Opracowywanie projektów i ewidencjonowanie Zarządzeń Burmistrza. Kompletowanie, ewidencjonowanie i właściwe przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum akt i dokumentów własnych zgodnie z instrukcja kancelaryjną i archiwalną. Współorganizowanie i udział w pracach Komisji ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych. mgr MAGDALENA PAWŁOWSKA Stanowisko: Podinspektor ds. organizacyjnych Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 02 (wew. 12) Zadania: Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu. Przyjmowanie , przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji. Udostępnianie dokumentacji zdeponowanej w archiwum zakładowym. Występowanie o zgodę do archiwum państwowego na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych przez pracowników w zakresie doboru klas z rzeczowego wykazu akt, właściwego zakładania spraw i ich prowadzenia. Sporządzanie raportów z działalności archiwum zgodnie z terminami i zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką drukami, materiałami biurowymi, prenumerata czasopism, środków czystości i bhp, spraw socjalnych, Prowadzenie E-obiegu spraw i wniosków wpływających do Urzędu . Przygotowywanie urzędowej korespondencji do wysłania. Prowadzenie pracowniczej ewidencji czasu pracy i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie. Prowadzenie efektywnej i adekwatnej kontroli zarządczej oraz dokumentacji w tym zakresie. mgr JOANNA LIPCZAK Stanowisko: Inspektor ds. Obywatelskich i USC Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 91 (wew. 26) Zadania: Przyjmowanie oświadczeń o: - wstąpieniu w związek małżeński, - braku okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa, Wydawanie zaświadczeń na podstawie art.4 zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego, Stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do Sadu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa, Wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z tego małżeństwa, Wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, Powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, Uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego oraz transkrypcji aktów zagranicznych, Nanoszenie w księgach wzmianek i przypisków, Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaswiadczeń, Prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg małżeństwa urodzeń i zgonów, Prowadzenie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego, Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w sprawach urodzeń, małżeństw, zgonów, Sporządzanie skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego, Współpraca z innymi organami w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg, Przekazywanie ksiąg 100 letnich do Państwowego Archiwum, Dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym. BARBARA RZUCIDŁO Stanowisko: Inspektor ds. Obywatelskich Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 91 (wew. 19) Zadania: Prowadzenie dokumentacji i ewidencji ludności, nadzorowanie, przestrzeganie obowiązków określonych w przepisach o ewidencji ludności, Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, Wydawanie dokumentow stwierdzających tożsamość, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, Przygotowywanie projektow decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa porządku publicznego, - Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki w Lublinie i Departamentem Rozwoju Informatyki w Warszawie, - Wykonywanie zadań zwiazanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Gminy i Prezydentów, KRZYSZTOF KRUKOWSKI Stanowisko: Inspektor ds. Obywatelskich Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 91 (wew. 19) Zadania: Z zakresu spraw o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawie o powszechnym obowiązku. Organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji. Czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi. Przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych, udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzenie, przygotowywanie wniosków w sprawie konieczności sprawowania przez żołnierzy wykonujących zastępczą służbę wojskową bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz o uznanie ich za jedynych żywicieli rodzin i o przedterminowym zwolnieniu ze służby wojskowej. Czynności związane z zakresu spraw obrony cywilnej: -opracowanie rocznych planów OC gminy przy współudziale Wojewódzkiego Inspektoratu OC i zakładów pracy z terenu gminy, -uzgadnianie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Chełmie osób podlegających powszechnemu obowiązkowi służby w OC, -prowadzenie ewidencji członków samodzielnych pododdziałów służb OC, -organizacja szkoleń formacji OC oraz szkolenia masowego ludności nie zatrudnionej w gospodarce uspołecznionej, opracowywanie planów tych szkoleń, prowadzenie ewidencji osób przeszkolonych, -utrzymywanie kontaktu i udzielanie pomocy instruktorom OC prowadzącym szkolenia OC, współpraca z zakładami pracy w zakresie szkolenia na terenie gminy, -organizowanie i upowszechnianie różnych form informacji o tematyce OC tj. haseł, plansz wolnostojących, gablot, -opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych Szefa OC Gminy w zakresie realizacji zadań OC, sprawozdań i meldunków. przedsięwzięć OC, -przygotowywanie materiałów dla Szefa OC do prowadzenia odpraw i narad koordynacyjnych, -przestrzeganie zasad prowadzenia dokumentacji materiałowej OC, opracowywanie zestawień należności na sprzęt i materiały, opracowywanie dla gminy zbiorowej tabeli należności sprzętu i materiałów OC, -prowadzenie raz na pół roku kontroli przechowywania, eksploatacji, konserwacji i ewidencji sprzętu i materiałów OC w podległych jednostkach i przedkładanie wniosków Szefów OC, -ponoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie sprzętem i materiałami OC znajdującymi się w magazynie gminy, -organizowanie i nadzorowanie konserwacji, -prowadzenie kontroli i nadzorowanie wykonawstwa przętu OC co najmniej dwa razy w roku, -dbanie o należyty stan techniczny i gotowość eksploatacyjną sprzętu OC, -prowadzenie zestawień zastępczych budowli ochronnych dla ludności i załóg w zakładach pracy, -przestrzeganie dyscypliny realizacji limitów finansowych przewidzianych do wykorzystania na obszar gminy, -opracowywanie planu rozwinięcia punktów urządzeń specjalnych uwzględniając potrzeby gminy oraz pięcioletnich planów konserwacji syren alarmowych, -prowadzenie dokumentacji z zakresu zabezpieczenia funkcjonowania sprzętu w DMP, -wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa OC Gminy oraz zarządzeń wyższego szczebla dotyczących OC Gminy. W zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej: -organizowanie ochotniczych straży pożarnych oraz ich rejestracja i nadzorowanie działalności, wnioskowanie do Wójta Gminy o powołanie wart przeciwpożarowych, jak również załatwianie spraw związanych z powołaniem i zwalnianiem osób wyznaczonych do pełnienia tych wart oraz kontrolowanie ich pełnienia, -załatwianie spraw związanych z organizacją przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego dokonywanych przez ochotnicze straże pożarne, dostarczenie dokumentacji i materiałów związanych z przeglądami oraz egzekwowanie usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie przeglądów, załatwianie spraw związanych z zapewnieniem strażom pożarnym środków alarmowania i łączności, pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania, -przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wyznaczania właścicieli, użytkowników i zarządzających do dostarczania środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń, -sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w stosunku do ich jednostek organizacyjnych, -przygotowywanie materiałów, projektów uchwał, decyzji dla Rady Gminy i Wójta, współdziałanie z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych w sprawach związanych z nadzorem nad działalnością OSP w zakresie walki z pożarami i przeglądem stanu bezpieczeństwa, wart pożarowych oraz zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych związanych z pożarami i powodzią, -prowadzenie działalności informacyjno-ostrzegawczej oraz współpraca na tym odcinku z zainteresowanymi instytucjami organizacjami, współdziałanie z organami policji w sprawach dotyczących przeglądu bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych związanych z pożarami i powodzią, -prowadzenie dokumentacji Zarządu Gminnego OSP, -prowadzenie rejestru terenowych ochotniczych straży pożarnych oraz zakładowych ochotniczych straży pożarnych, -prowadzenie działań w celu zapewnienia na terenie gminy wody do gaszenia pożarów. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych. Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności P. Barbary Rzucidło w przypadku nieobecności jej. W przypadku dokonywania zakupów dla potrzeb zakładu pracy należy stosować się do przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych (tj. Dz.U. z 1998r Nr 119, poz z poźn. zm.).

Czytaj dalej

Wydział finansowy

31.12.2020

TERESA KOCOT Stanowisko: Skarbnik Gminy Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 23) Zadania: Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym: Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, w tym: dokumentację przyjętych zasad rachunkowości zawierającej zakładowy, plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu ochrony danych, instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję kasową Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz budżetu gminy Okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Opracowanie sprawozdań statystycznych oraz zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych Przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych, itp.; Koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją; Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników referatu księgowości Nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy; Przekazanie informacji z uchwalonego budżetu pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy; Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonanie budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO Analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych, będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie budżetu gminy i jego zmian; Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jego zmian; Planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń i innych opłat); Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych; Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi i Radzie; Nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy; Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji bankowych, itp.; Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych; Prowadzenie polityki personalnej referatu, w tym:- ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników- ocena okresowa pracowników referatu Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza; ALINA JÓŹWIAK Stanowisko: Zastępca Skarbnika Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 14) Zadania: Dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych Prowadzenie księgowości gminy w techniką komputerową w programie finansowo księgowym „Vendis”- księgowanie dochodów i wydatków Sporządzanie list płac techniką komputerową w programie płace „Vendis” dla pracowników urzędu Prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym, Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, Prowadzenie ewidencji świadczeń ZUS i ich rozliczanie oraz obsługa programu „Płatnik” Sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania Zastępstwo kasjera w czasie jego nieobecności Podpisywanie pism, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników, informacji oraz dokumentów finansowych pod względem merytorycznym, za wyjątkiem umów finansowych związanych z inwestycjami. W przypadku nieobecności skarbnika wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności skarbnika. mgr ANNA GOŁĘBIOWSKA Stanowisko: Inspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 14) Zadania: Dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych Prowadzenie księgowości gminy techniką komputerową w programie finansowo księgowym „Vendis", - księgowanie dochodów i wydatków Sporządzanie list plac techniką komputerową w programie place „ Vendis" dla pracowników urzędu Prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym, Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, Prowadzenie ewidencji świadczeń ZUS i ich rozliczanie oraz obsługa programu „Płatnik" Sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów księgowych Zastępstwo kasjera w czasie jego nieobecności W przypadku nieobecności kasjera wykonywanie zadań wynikających z zakresu jego czynności MONIKA POLISZUK Stanowisko: Podinspektor Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 14) Zadania: Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miejskiego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Osrodka Kultury. Prowadzenie księgowości opłaty od środków transportowych, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w tym zakresie. Prowadzenie ewidencji- księga główna- wydatków budżetowych i poza budżetowych zapewniającej rejestrowanie wszystkich operacji finansowo-gospodarczych.

Czytaj dalej

Wydziały

31.12.2020

Wydział Finansowy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Wydział Infrastruktury Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej

Czytaj dalej

Sekretarz Gminy

31.12.2020

mgr TOMASZ SZCZEPANIAK Stanowisko: Sekretarz Gminy Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 02 (wew. 28) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ZADANIA: Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu. Opracowywanie projektów statutu i regulaminów organizacyjnych oraz obowiązujących instrukcji. Sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz przepisów ogólnie obowiązujących. Nadzór nad przygotowywaniem uchwał rady i zarządzeń Burmistrza. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu. Organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy ( sołectwa) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Zapewnienie obsługi techniczno- biurowej organów gminy i Burmistrza. Organizowanie wykonania uchwał rady oraz zadań wynikających z aktów prawnych organów nadrzędnych. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa. Nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej. Organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników. Nadzór nad publikacją prawa miejscowego i obwieszczeń. Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych. Podejmowanie decyzji w sprawach określonych przez Burmistrza oraz podpisywanie korespondencji w tym zakresie. Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków. W przypadku dokonywania zakupów dla potrzeb zakładu pracy stosowanie przepisów ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych Dz.U. z 1998r,. Nr 119, poz.773 z późn. zmian. Promocja gminy, organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych i festynów. Udostępnianie informacji publicznej. Prowadzenie spraw z zakresu funduszy strukturalnych. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości. Organizacja i nadzór robót publicznych i interwencyjnych oraz staży organizowanych przez PUP w Chełmie. Współdziałanie z dyrektorami szkółw: Opracowywaniu rocznych planów rozwoju oświaty, sieci placówek oraz wyposażenia szkół i przedszkoli Organizowaniu udziału podmiotów gospodarczych, fundacji, instytucji i organizacji w poprawie warunków materialnych szkół i w działalności wychowawczej Utrzymaniu i remontach obiektów szkół i przedszkoli Koordynacja działalności różnych typów szkół na terenie gminy. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian w sieci szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych. Organizowanie i prowadzenie konkursu na dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę.

Czytaj dalej

Zastępca Burmistrza

31.12.2020

mgr inż. GRZEGORZ JĘDRUSZAK Stanowisko: Zastępca Burmistrza Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 01 (wew. 13) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ZADANIA: Zawieranie umów dzierżawnych na grunty mienia komunalnego i naliczanie czynszu dzierżawnego. Przyjmowanie wniosków od rolników i wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i zadrzewień. Sporządzanie wykazów rolników ubiegających się o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wydawanie decyzji na niszczenie chwastów. Zawieranie umów dzierżawnych do spraw emerytalno - rentowych. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o „zapobieganiu narkomanii”. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stażu pracy w rolnictwie. Udział w komisji przetargowej na sprzedaż gruntów mienia komunalnego. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zadań objętych zakresem czynności. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu ochrony roślin i Inspekcji Weterynaryjnej. Prowadzenie rejestru wydawania zezwoleń na psy uznawane za agresywne. Zamawianie i prowadzenie rejestru wydanych kolczyków dla zwierząt. Zgłaszanie szkód łowieckich. Wydawanie zaświadczeń rolnikom do biznesplanu.

Czytaj dalej

Burmistrz Siedliszcza

28.12.2020

mgr inż HIERONIM ZONIK Stanowisko: Burmistrz Siedliszcza Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 15 (wew. 16) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zadania: Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie Urzędem Gminy, Reprezentowanie gminy i jej urzędu na zewnątrz, Przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał, Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, Podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy w obowiązującym trybie, Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu, Prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy, Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Upoważnienie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji, o których mowa w pkt. 4, Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu, Dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników w oparciu o wyniki ich pracy oraz dokumenty znajdujące się w ich aktach osobowych, Podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady Miejskiej w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, Ogłaszanie uchwał rady gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu, Reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz organizowanie wykonywania zadań wynikających z zawartych porozumień, Załatwianie wniosków i interpelacji posłów , senatorów oraz radnych, Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi urzędu, Ustalanie regulaminu pracy urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania (regulamin kontroli wewnętrznej, instrukcje obowiązujące na podstawie przepisów prawa), Przedkładanie wojewodzie i izbie obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej w terminie 7 dni od daty podjęcia, Przyjmowanie oświadczeń woli (testamenty allograficzne), Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej, Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof, Składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu.

Czytaj dalej

Dane Urzędu

28.12.2020

Nazwa (dotyczy płatności) Gmina Siedliszcze Miejscowość: Siedliszcze Ulica: Szpitalna 15a Kod: 22-130 Telefon: 082 569 22 02 Fax: 082 569 22 02 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /gminasiedliszcze/SkrytkaESP Adres www: http://www.siedliszcze.pl NIP: 563-21-60-545 REGON: 000550108-9091156159-2-914-11561 Nr konta: BS CHEŁM / ODDZIAŁ SIEDLISZCZE należności z tytułu podatków, opłaty za zużycie wody, opłaty skarbowej  i pozostałych opłat:NR:  57 8187 0004 2007 0150 0048 0001 należności z tytułu opłaty za odpady komunalne: NR: 71 8187 0004 2007 0150 0048 1398 Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować