Artykuły

/

2023_L_uzgodnienia

13.01.2023

Siedliszcze, 8 sierpnia 2023 r.   Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kopalin położonych w obrębie ewidencyjnym Lechówka, gmina Siedliszcze udostępniony do uzgodnień i opiniowania   Tekst planu kliknij tutaj Rysunek planu kliknij tutaj Uzasadnienie uchwały kliknij tutaj        

Czytaj dalej
/

2023_L_wylozenie

13.01.2023

Siedliszcze, 18 września 2023 r.   Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kopalin położonych w obrębie ewidencyjnym Lechówka, gmina Siedliszcze udostępniony do publicznego wglądu   Tekst planu kliknij tutaj Rysunek planu kliknij tutaj Uzasadnienie uchwały kliknij tutaj        

Czytaj dalej
/

2023_Studium

13.01.2023

  Studium 2023 Uchwała Nr XXXVII/321/2022 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze wraz z załącznikami do uchwały i uzasadnieniem   kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2023_Wody_Polskie

12.01.2023

      Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   kliknij tutaj     Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   kliknij tutaj NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:   Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących na rzece w km 1+890, 5+640, 6+510, 7+620, 23+096, 23+556, 23+729, 24+107, 29+150, 29+240 Program kształtowania zasobów wodnych   WNIOSKODAWCA: Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia  kliknij tutaj Uzupełnienie kliknij tutaj pełne wersje dokumentów wraz z mapami dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu

Czytaj dalej
/

2023_droga

02.01.2023

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi”,  które jest dofinansowane ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.     26.01.2023 r. - Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj 19.01.2023 r. - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj 19.01.2023 r. - Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kliknij tutaj 18.01.2023 r. - Odpowiedzi na pytania 3 kliknij tutaj 17.01.2023 r. - Odpowiedzi na pytania 2 kliknij tutaj 16.01.2023 r. - Odpowiedzi na pytania kliknij tutaj    UWAGA zmiana terminu składania ofert nowy termin składania ofert: 19 stycznia 2023 r. godz. 12:00 Siedliszcze, 3 stycznia 2023 r.   Przebudowa drogi powiatowej nr 1809Lwraz z przyległymi drogami gminnymi     Ogłoszenie o przetargu - wersja jednolita: kliknij tutaj     Ogłoszenie o przetargu - wersja pierwotna kliknij tutaj Ogłoszenie o przetargu - zmiana ogłoszenia kliknij tutaj Ogłoszenie o przetargu - zmiana ogłoszenia 2 kliknij tutaj   Termin składania ofert: do 18 stycznia 2023 r. godz. 10:00   do 19 stycznia 2023 r. godz. 12:00 Miejsce składania ofert:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea565d74-8a87-11ed-b4ea-f64d350121d2       Dokumentacja techniczna: Program Funkcjonalno-Użytkowy kliknij tutaj Założenia do stałej organizacji ruchu kliknij tutaj Część informacyjna kliknij tutaj Geologia kliknij tutaj w celu pobrania plików należy zapisać je na dysku     Formularze przetargowe: kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę     Formularze do oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu) Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP  Identyfikator postępowania BZP:   ocds-148610-ea565d74-8a87-11ed-b4ea-f64d350121d2 Nr ogłoszenia BZP 2023/BZP 00005075/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP 28.12.2022 -  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kliknij tutaj          

Czytaj dalej
/

2023_paliwa

27.12.2022

2 stycznia 2024 r. - Infomacja o wyborze ofert kliknij tutaj 27 grudnia 2023 r. - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj Siedliszcze, 14 grudnia 2023 r.   Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych     Ogłoszenie o przetargu    kliknij tutaj     Termin składania ofert: do 22 grudnia 2023 r. do godz. 14:00   Miejsce składania ofert: platforma EZamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dbf5a7d4-9a73-11ee-ba3b-4e891c384685       Pliki do pobrania: SWZ wraz z załącznikami kliknij tutaj           14.12.2023 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2024_Kruszywa

27.12.2022

01.03.2024 r. - Infomacja o wyborze ofert   kliknij tutaj 23.02.2024 r. - Informacja z otwarcia ofert    kliknij tutaj Siedliszcze, 15 lutego 2024 r.   Dostawa kruszyw     Ogłoszenie o przetargu    kliknij tutaj     Termin składania ofert: do 23 lutego 2024 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: platforma EZamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-af0bc1c9-cbe0-11ee-a84d-d63fc4d19e65       Pliki do pobrania: SWZ wraz z załącznikami kliknij tutaj Wzór formularza oferty, który należy wypełnić elektronicznie na stronie EZamówienia kliknij tutaj Formularze edytowalne oświadczeń kliknij tutaj        Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj   14.12.2023 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej
/

2022_Winda

13.12.2022

  Zamawiający informuje, iż zamówienie jest finansowane w ramach wniosku DSG/0469, złożonego w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu w projekcie pt.„Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychw ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz z budżetu gminy Siedliszcze.   26.01.2023 Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj 29.12.2022 Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj     Siedliszcze, 15 grudnia 2022 r. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowejo urządzenie dźwigowe – winda i pochylnia dla osób niepełnosprawnych   Ogłoszenie o przetargu: kliknij tutaj     Termin składania ofert: do 29 grudnia 2022 r. godz. 10:00   Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/       Dokumentacja techniczna: kliknij tutaj Przedmiar robót:  kliknij tutaj Formularze przetargowe: kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę     Formularze do złożenia oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym Uwaga: zalecane jest przy składaniu ofert aby używać skrzynki podawczej na Gminę Siedliszcze (nie Urząd Miejski w Siedliszczu) Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP  Mini Portal ID identyfikator postępowania: f49f7d97-476f-4880-bf99-f8a1d562f809 Nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00497794/01 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /Gmina_Siedliszcze/SkrytkaESP 28.12.2022 -  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kliknij tutaj

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować