RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

2021_P

13.09.2021

kliknij tutaj

Czytaj dalej

2021_MPZP_WK

08.09.2021

   Siedliszcze, 8 września 2021 r.   Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wola Korybutowa Druga wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.     Plki udostępnione do uzgodnień i zaopiniowania: tekst uchwały kliknij tutaj rysunek planu kliknij tutaj prognoza oddziaływania na środowisko kliknij tutaj      

Czytaj dalej

MPZP_tereny

26.07.2021

Siedliszcze, 26 lipca 2021 r.   OGŁOSZENIE BURMISTRZA SIEDLISZCZA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze w zakresie terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Siedliszcze, Brzeziny, Wola Korybutowa – Kolonia i Majdan Zahorodyński   Ogłoszenie kliknij tutaj Uchwała kliknij tutaj    

Czytaj dalej

MPZP_osiedle_Źródlana_Mazurczaka

26.07.2021

Siedliszcze, 26 lipca 2021r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA SIEDLISZCZE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Siedliszcze w rejonie ulic Źródlanej i Kazimierza Mazurczaka   Ogłoszenie kliknij tutaj Projekt uchwały kliknij tutaj Załącznik graficzny nr 1 kliknij tutaj Załacznik graficzny nr 2 kliknij tutaj Uzasadnienie do uchwały kliknij tutaj Prognoza oddziaływania na środowisko  kliknij tutaj

Czytaj dalej

2021_Boiska

24.06.2021

  8 lipca 2021 - Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj     7 lipca 2021 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj     2 lipca 2021 - Przedłużenie terminu składania ofert kliknij tutaj     2 lipca 2021 - Odpowiedź na pytanie kliknij tutaj       Siedliszcze, 25 czerwca 2021 r. Naprawa nawierzchni sportowych poliuretanowych przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu   Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj   Pliki do pobrania kliknij tutaj   Termin składania ofert: 2021-07-05 godz. 10:00   Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/    6 lipca 2021 r. - Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie kliknij tutaj

Czytaj dalej

2021_Budynek_UM

09.06.2021

7 lipca 2021 r. Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj   2 lipca 2021. Informacja z otwarcia ofert: kliknij tutaj   1 lipca 2021. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia:  kliknij tutaj       Uwaga !!! Gmina Siedliszcze jako zamawiający przedłuża termin składnia ofert do 2 lipca 2021 r. do godz. 10:00 kliknij tutaj     ==============================================================================================     W związku ze złożonymi pytaniami o wyjaśnienie treści dokumentacji technicznej Gmina Siedliszcze udziela następujących odpowiedzi:   1 lipca 2021. Odpowiedź nr 12  kliknij tutaj ----------------------------------------------------- 30 czerwca 2021. Odpowiedź nr 11  kliknij tutaj ------------------------------------------------------- 30 czerwca 2021. Odpowiedź nr 10  kliknij tutaj ------------------------------------------------------- 29 czerwca 2021. Odpowiedź nr 9  kliknij tutaj ------------------------------------------------------- 29 czerwca 2021. Odpowiedź nr 8  kliknij tutaj Załączniki do odpowiedzi nr 8 kliknij tutaj ------------------------------------------------------ 28 czerwca 2021. Odpowiedź nr 7  kliknij tutaj Załączniki do odpowiedzi nr 7 kliknij tutaj ----------------------------------------------------- 28 czerwca 2021. Odpowiedź nr 6 kliknij tutaj ---------------------------------------------------- 25 czerwca 2021. Odpowiedź nr 5 kliknij tutaj Załączniki do odpowiedzi nr 5 kliknij tutaj ----------------------------------------------------- 23 czerwca 2021. Odpowiedź nr 4 kliknij tutaj ------------------------------------------------------ 23 czerwca 2021. Odpowiedź nr 3 kliknij tutaj -------------------------------------------------------- 18 czerwca 2021. Odpowiedź nr 2 kliknij tutaj ------------------------------------------------------- 17 czerwca 2021. Odpowiedź nr 1 kliknij tutaj Załączniki do odpowiedzi nr 1 kliknij tutaj     Siedliszcze, 10 czerwca 2021 r.   Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze     Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj Termin składania ofert: 2021-06-25 godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/     Dokumentacja przetargowa kliknij tutaj   Projekty budowlane: architektura i konstrukcja kliknij tutaj instalacje sanitarne kliknij tutaj instalacje elektryczne kliknij tutaj   Projekty wykonawcze architektura i konstrukcja kliknij tutaj instalacje sanitarne kliknij tutaj instalacje elektryczne kliknij tutaj   STWiOR  kliknij tutaj   Przedmiary robót kliknij tutaj      

Czytaj dalej

2021_Ksiegi

02.06.2021

Pliki do pobrania na dole strony Siedliszcze, 20 maja 2021 r. GT.271.PP.KK.USC.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) oraz na podstawie Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych. Zamawiający: Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Siedliszczu: – księgi stanu cywilnego - książki meldunkowe Zakres prac: Konserwacja: - czyszczenie mechaniczne i chemiczne; - sklejanie przedarć; - prostowanie kart; - wklejanie kart; - wzmacnianie struktury papieru; - odkwaszanie Zabezpieczanie: - renowacja dokumentów poprzez konserwację właściwą Prace introligatorskie: - zszycie księgi; - naprawa oprawy; - nowe oprawy (płótno, marmurek itp.) - reparacja grzbietu i bloku księgi Ilość ksiąg: Księgi stanu cywilnego – 23 szt. zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego Książki meldunkowe – 32 szt. zgodnie z ustawą o ewidencji ludności Do konserwacji ksiąg stosować materiały zgodnie z wymaganiami Archiwum Państwowego w Lublinie (papier odpowiedniej kwasowości, gramaturze, itp., odpowiednie nici, przesznurowania, klej itp.). Wszystkie zabiegi konserwatorskie powinny opierać się na odpowiednich metodach przy użyciu profesjonalnych materiałów konserwatorskich. Akta przeznaczone do oprawy są materiałem archiwalnym w związku z tym konieczne jest zapewnienie im należytej ochrony. Wykonawca własnym transportem odbierze i dostarczy materiały przeznaczone do oprawy i konserwacji. Z przekazania ksiąg sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy. II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Od podpisania umowy do 30 listopada 2021 r. III. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawca składając ofertę oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do profesjonalnego wykonania przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań Wykonawca przedstawi odpowiednie referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonał przynajmniej jedną pracę o wartości nie mniejszej niż 20.000, zł brutto obejmującą swym zakresem konserwację i naprawę ksiąg zgodnie z wymogami Archiwum Państwowego w Lublinie w okresie ostatnich dwóch lat. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. W celu należytego oszacowania zakresu prac przed złożeniem oferty Zamawiający udostępni do wglądu księgi przeznaczone do konserwacji po telefonicznym uzgodnieniu. IV. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny. Kryterium oceny stanowi cena –100%. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówieniaw przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekraczają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia. V. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 1000 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następująco: Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 31 maja 2021 r. godz. 1005 pokój nr 4. VI. Kontakt z Zamawiającym: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Lipczak tel. (82) 569 22 91 VII. Ochrona danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. Załączniki: Formularz ofertowy - kliknij tutaj Projekt umowy - kliknij tutaj

Czytaj dalej

2021_Osiedla

01.06.2021

  Na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XVIII/144/20 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Siedliszcze, w rejonie ulic Źródlanej i Kazimierza Mazurczaka, zawiadamiam o udostępnieniu do uzgodnień i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Siedliszcze, w rejonie ulic Źródlanej i Kazimierza Mazurczaka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   Pliki do opiniowania / uzgadniania: Tekst projektu planu kliknij tutaj Rysunek planu, załacznik nr 1 kliknij tutaj Rysunek planu, załącznik nr 2 kliknij tutaj Uzasadnienie projektu ustawy kliknij tutaj Prognoza oddziaływania na środowisko kliknij tutaj  

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować