2023_MPZP


Siedliszcze, 9 listopada 2023 r.

 

GT.6721.MPZP.OU.2023

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVII/322/22 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Siedliszcze i Majdan Zahorodyński, gmina Siedliszcze, zawiadamiam o udostępnieniu do uzgodnień i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Siedliszcze i Majdan Zahorodyński, gmina Siedliszcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uzgodnienie/zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, winno nastąpić w terminie do 21 dni od dnia jego udostępnienia (otrzymania niniejszego zawiadomienia) i przesłane w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, lub elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie stanowiska lub warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2, uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu.

 

Pliki do uzgodnień:

1. Projekt uchwały kliknij tutaj

2. Uzasadnienie do uchwały kliknij tutaj

3. Załącznik graficzny nr 1 (Majdan Zahorodyński 1) - kliknij tutaj

4. Załącznik graficzny nr 2 (Siedliszcze 1) - kliknij tutaj

5. Załącznik graficzny nr 3 (Siedliszcze 2) - kliknij tutaj

6. Załącznik graficzny nr 4 (Majdan Zahorodyński 2) - kliknij tutaj

7. Załącznik graficzny nr 5 (Siedliszcze 3) - kliknij tutaj

8. Załącznik graficzny nr 6 (Majdan Zahorodyński 3) - kliknij tutaj

9. Załącznik graficzny nr 7 (Siedliszcze 4) - kliknij tutaj

10. Prognoza oddziaływania na środowisko - klknij tutaj


 

Może Ciebie zainteresować