Artykuły

/

2023_Droga_Anusin

08.02.2023

  17.03.2023 - Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj 09.03.2023 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj   Siedliszcze, 23 lutego 2023 r. Przebudowa drogi gminnej nr 104564L relacji Anusin-Lipówki od km 0+000 do km 0+380      Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj         Termin składania ofert: do  9 marca 2023 r. do godz. 8:00 Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efdbe65e-b343-11ed-b8d9-2a18c1f2976f         Pliki do pobrania: Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj Przedmiar robót kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę   Formularze oświadczeń do złożenia oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy - jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje do wydrukowania otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym   Wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy zł 00/100).Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdzielczy w Chełmie O/SiedliszczeNr rachunku: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017 z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: GT.272.4.2023”.     Instrukcja dla wykonawców, którzy po raz pierwszy składają ofertę przez stronę e-Zamówienia kliknij      08.03.2023 r. - Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj    

Czytaj dalej
/

2023_Dostawa_kruszyw (2)

08.02.2023

  16.03.2023 r. Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj 08.03.2023 r. Informacja z otwarcia ofert  - kliknij tutaj   Siedliszcze, 1 marca 2023 r.   Dostawa kruszyw (2)    Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj       Termin składania ofert: do 8 marca 2023 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4fdd34f6-b7f9-11ed-9236-36fed59ea7dd        Pliki do pobrania: Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj  ____________________________________________________________________ do przeglądania plików pdf służy otwarte, bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę     Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto jako wartość zamówienia: wartość do wpisania = oferowana cena brutto za jedną tonę X ilość ton wg każdej części zamówienia osobno       Instrukcja dla wykonawców, którzy po raz pierwszy składają ofertę przez stronę e-Zamówienia kliknij     01.03.2023 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj    

Czytaj dalej
/

2023_Droga_1808L (2)

08.02.2023

  19.05.2023 r. - Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj 20.04.2023 r. - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj Siedliszcze, 5 kwietnia 2023 r.   Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga - Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze (2)        Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj       Termin składania ofert: do 20 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59348233-ce12-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b         Pliki do pobrania:   Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj Program funkcjonalno-użytkowy kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę     Formularze do oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym     Instrukcja dla wykonawców, którzy po raz pierwszy składają ofertę przez stronę e-Zamówienia kliknij     19.04.2023 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj      

Czytaj dalej
/

2023_Brzeziny

08.02.2023

19.05. 2023 - Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj 15.05.2023 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj 08.05.2023 - Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów SWZ (3) - odpowiedź kliknij tutaj szkic zbiornika kliknij tutaj 24.04.2023 - Pytanie i odpowiedź na pytanie dotyczące zapisów SWZ (2) kliknij tutaj 24.04.2023 - Przedłużenie terminu składania ofert kliknij tutaj 21.04.2023 - Pytanie i odpowiedź na pytanie dotyczące zapisów SWZ (1) kliknij tutaj Siedliszcze, 18 kwietnia 2023 r. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastruktura towarzyszącą w Brzezinach      Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj   Termin składania ofert: do 15 maja 2023 r. do godz. 10:00 Termin składania ofert: do 10 maja 2023 r. do godz. 10:00 Termin składania ofert: do 5 maja 2023 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2553cb1e-daa9-11ed-9355-06954b8c6cb9         Pliki do pobrania:   Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj Program funkcjonalno-użytkowy kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę     Formularze do oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym     Instrukcja dla wykonawców, którzy po raz pierwszy składają ofertę przez stronę e-Zamówienia kliknij     19.04.2023 Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj    

Czytaj dalej
/

2023_Droga_Chojno

08.02.2023

17.03.2023 - Informacja o wyborze oferty kliknij tutaj 09.03.2023 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj 20.07.2023 - Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj 11.07.2023 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj   Siedliszcze, 27 czerwca 2023 r.   Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Chojno Nowe Pierwsze        Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj         Termin składania ofert do: 11 lipca 2023, godz 10:00 Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bfeb39c3-14c9-11ee-9aa3-96d3b4440790         Pliki do pobrania: Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę   Formularze oświadczeń do złożenia oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy - jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje do wydrukowania otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym   Wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy zł 00/100).Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdzielczy w Chełmie O/SiedliszczeNr rachunku: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017 z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: GT.272.8.2023”.     Instrukcja dla wykonawców, którzy po raz pierwszy składają ofertę przez stronę e-Zamówienia kliknij      27.06.2023 r. - Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj  

Czytaj dalej
/

2023_Remont dróg

08.02.2023

8.11.2023 - Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj 3.11.2023 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj   Siedliszcze, 19 października 2023 r.  GT.272.10.2023 Remont dróg w Siedliszczu i Majdanie Zahorodyńskim oraz utwardzenie placu manewrowego        Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj         Termin składania ofert do: 3 listopada 2023, godz 10:00 Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-86237ade-6e38-11ee-9aa3-96d3b4440790         Pliki do pobrania: Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę   Formularze oświadczeń do złożenia oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy - jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje do wydrukowania otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznym     Wadium nie wymagane     Instrukcja dla wykonawców, którzy po raz pierwszy składają ofertę przez stronę e-Zamówienia kliknij      19.10.2023 r. - Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj  

Czytaj dalej
/

2023_Odbiór_odpadów_2024

08.02.2023

  14.12.2023 - Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj 16.11.2023 - Informacja z otwarcia ofert kliknij tutaj     Siedliszcze, 7 listopada2023 r.  GT.272.11.2023 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze na rok 2024       Ogłoszenie o przetargu kliknij tutaj     Termin składania ofert do: 16 listopada 2023, godz 10:00   Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-86237ade-6e38-11ee-9aa3-96d3b4440790    Wadium: 10.000 zł (dziesięć tysięcy)     Pliki do pobrania: Specyfikacja Warunków Zamówienia kliknij tutaj   do przeglądania plików pdf służy otwarte bezpłatne oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader DC https://get.adobe.com/pl/reader/ lub Foxit Reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ lub inne preferowane przez Wykonawcę   Formularze oświadczeń do złożenia oferty w formie edytowalnej Word kliknij tutaj uwaga: zamieszczone tutaj formularze mają charakter pomocniczy - jeśli Wykonawca nie posiada pakietu MS Word wykorzystuje do wydrukowania otwarty pakiet formatu pdf i wypełnia formularze pismem maszynowym lub odręcznymi opatrza je podpisem elektronicznym     Instrukcja dla wykonawców, którzy po raz pierwszy składają ofertę przez stronę e-Zamówienia kliknij      14.11.2023 r. - Informacja o finansowaniu zamówienia kliknij tutaj  

Czytaj dalej
/

2023_Le

13.01.2023

MPZP 2023 Uchwała Nr XXXVI/314/22 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kopalin położonych w obrębie ewidencyjnym Lechówka, gmina Siedliszcze kliknij tutaj    

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować