RSS

Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                                Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.                                               Witamy na nowej stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Artykuły

Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne z dnia 20.12.2021 r.

20.12.2021

UWAGA: Sprostowanie treści ogłoszenia dotyczącego przetargu, Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu   OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Siedliszcza działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Siedliszcze pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa, na okres 29 lat, nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze, oznaczonych jako działki nr- 53/5 o pow. 2,08 ha- 53/23 o pow. 8,90 ha,o łącznej powierzchni 10,98 ha, położone w Brzezinach, gm. Siedliszcze, z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej. Dla nieruchomości tych VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzi księgę wieczystą KW LU1C/00036927/7. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze uchwalonego Uchwałą Rady Gminy nr XIII/69/04 z dnia 25 lutego 2004 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 69 poz. 1240 z dnia 15 kwietnia 2004 r.  działki mają następujące przeznaczenie:- działka nr 53/5 znajduje się w terenach „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, południowo-zachodni skraj tej działki znajduje się w terenie „R” – teren upraw rolnych- działka nr 53/23 znajduje się w terenach: w części zachodniej teren „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, w części wschodniej teren „R” – teren upraw rolnychNa podstawie uchwały Nr XX/164/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 25 lutego 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.Na podstawie uchwały Nr XXI/175/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 8 kwietnia 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 11 000 zł za 1 ha + podatek VAT (23%) Wysokość postąpienia w przetargu ustnym ustalą jego uczestniczy, przy czym nie może być ono niższe niż 110 zł. Czynsz ustalony w drodze przetargu płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem pkt. 7 Od chwili zawarcia umowy dzierżawy do otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 10% ceny netto osiągniętej w przetargu za 1ha + należny podatek VAT.Dzierżawca zobowiązuje się, że okres powyższy nie będzie dłuższy niż 2 lata od dnia podpisania umowy. Czynsz będzie waloryzowany co roku, zgodnie z opublikowanym na początku roku przez Prezesa GUS Komunikatem w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za IV kwartał poprzedniego roku. Waloryzacji nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacyjny, będzie miał wartość ujemną bądź równą 0. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Siedliszczu WBS CHEŁM/O.SIEDLISZCZE NR:  13 8187 0004 2007 0150 0048 0017, w terminie do dnia 18 stycznia 2022 r. z tytułem wpłaty „Przetarg – dzierżawa nieruchomości 53/5 i 53/23 położonych w Brzezinach”Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 18 stycznia 2022 r. była ona na koncie Urzędu. Osoby, których wadium wpłynie na konto po tej dacie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 10.30. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zakwalifikowaną jako Dzierżawca, zostanie zaliczone jej na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.            W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Z warunkami przetargu oraz projektem umowy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, pok. 6, tel. 82 569 22 01, przed otwarciem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się: na stronie www gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu w dniu 20 grudnia 2021 r. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn i podając informację.   BURMISTRZ SIEDLISZCZA mgr inż. Hieronim Zonik /podpisano elektronicznie/    DO POBRANIA: treść ogłoszenia klauzula informacyjna treść umowy dzierżawy mapa nieruchomości    

Czytaj dalej

Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.

02.11.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Siedliszcza działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Siedliszcze pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa, na okres 29 lat, nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze, składających się z działek nr: 53/5 o pow. 2,08 ha 53/23 o pow. 8,90 ha,o łącznej powierzchni 10,98 ha,położone w Brzezinach, gm. Siedliszcze, z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej. Dla nieruchomości tych VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzi księgę wieczystą KW LU1C/00036927/7. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze uchwalonego Uchwałą Rady Gminy nr XIII/69/04 z dnia 25 lutego 2004 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 69 poz. 1240 z dnia 15 kwietnia 2004 r.  działki mają następujące przeznaczenie:- działka nr 53/5 znajduje się w terenach „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, południowo-zachodni skraj tej działki znajduje się w terenie „R” – teren upraw rolnych- działka nr 53/23 znajduje się w terenach: w części zachodniej teren „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, w części wschodniej teren „R” – teren upraw rolnych Na podstawie uchwały Nr XX/164/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 25 lutego 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Na podstawie uchwały Nr XXI/175/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 8 kwietnia 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 11 000 zł za 1 ha + podatek VAT (23%) Wysokość postąpienia w przetargu ustnym ustalą jego uczestniczy, przy czym nie może być ono niższe niż 110 zł. Czynsz ustalony w drodze przetargu płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem pkt. 7 Od chwili zawarcia umowy dzierżawy do otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 10% ceny netto osiągniętej w przetargu za 1ha + należny podatek VAT.Dzierżawca zobowiązuje się, że okres powyższy nie będzie dłuższy niż 2 lata od dnia podpisania umowy. Czynsz będzie waloryzowany co roku, zgodnie z opublikowanym na początku roku przez Prezesa GUS Komunikatem w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za IV kwartał poprzedniego roku. Waloryzacji nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacyjny, będzie miał wartość ujemną bądź równą 0. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Siedliszczu:WBS CHEŁM/O.SIEDLISZCZE, NR:  13 8187 0004 2007 0150 0048 0017, w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. z tytułem wpłaty „Przetarg – dzierżawa nieruchomości 53/5 i 53/23 położonych w Brzezinach”Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 7 grudnia 2021 r. była ona na koncie Urzędu. Osoby, których wadium wpłynie na konto po tej dacie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 1030. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zakwalifikowaną jako Dzierżawca, zostanie zaliczone jej na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Z warunkami przetargu oraz projektem umowy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, pok. 6, tel. 82 569 22 01, przed otwarciem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się: na stronie www gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu w dniu 2 listopada 2021 r.  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.   dokument podpisał: BURMISTRZ SIEDLISZCZAmgr inż. Hieronim Zonik /podpisano elektronicznie/ DO POBRANIA: mapa poglądowa wzór umowy dzierżawy klauzula RODO treść ogłoszenia w wersji PDF      

Czytaj dalej

Przetargi

31.12.2020

  Klauzula Informacyjna     Nowe rok 2022:     Przetargi inwestycyjne aktualne:     Cyfrowa Gmina Siedliszcze kliknij tutaj     Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze (stan surowy otwarty) kliknij tutaj       Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto Zapytanie ofertowe usuwanie odpadów z folii rolniczych,siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG (III przetarg) Kliknij tutaj       Przetargi na nieruchomości: Informacja o wyniku przetargu ze skutkiem negatywnym na dzierżawę nieruchomości (działki rolne) (pub. 20.05.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości (działki rolne) (pub. 20.05.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (Majdan Zahorodyński) (pub. 20.05.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze - dz. budowlana) (publ. 16.05.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Majdan Zahorodyński - dz. letniskowa; Bezek - dz. budowlana)(publ.16.05.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojno Nowe Pierwsze - Szkoła)(publ.02.05.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.13.04.2022) <<więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. letniskowa w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.13.04.2022) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojno Nowe Pierwsze - Szkoła)(publ.21.03.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (nieruchomość zabudowana w Woli Korybutowej-Kolonii) (pub. 18.03.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu) (publ. 04.03.2022) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. letniskowa)(publ.28.02.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. rolne)(publ.28.02.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość zabudowana w Woli Korybutowej-Kolonii)(publ.14.02.2022) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.31.01.2022) << więcej Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości dot. farmy fotowoltaicznej (publ. 21.01.2022) <<więcej Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego zbycie nieruchomości (dz. usługowa w Majdanie Zah.) (publ. 04.01.2022) <<więcej Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego zbycie nieruchomości (dz. budowlano-letniskowe w Majdanie Zah.) (publ. 04.01.2022) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość zabudowana w Woli Korybutowej-Kolonii)(publ.03.01.2022) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wynajmu (pomieszczenia magazynowe w hali warsztatowej)(publ.20.12.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.20.12.2021) << więcej Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 20.12.2021) <<więcej ODWOŁANIE PRZETARGU na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 07.12.2021) <<więcej     ARCHIWALNE - ROK 2022 Przetargi inwestycyjne: Przebudowa dróg w Gminie Siedliszcze kliknij tutaj Dostawa samochodu asenizacyjnego kliknij tutaj Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze kliknij tutaj     Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto: Zapytanie ofertowe usuwanie odpadów z folii rolniczych,siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG (II przetarg) kliknij tutaj Przetarg nieograniczony na sprzedaż: przyczepka lekka SAM, koparko – ładowarki CASE, ciągnika rolniczego Bialorus kliknij tutaj Dostawa sprzętu komputerowego dla rodzin dzieci i wnuków byłych pracowników PGR kliknij tutaj III przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego KIA VENGA Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Ford Transit   ARCHIWALNE - ROK 2021 Przetargi inwestycyjne: Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Zakup paliw (unieważniony) kliknij tutaj Dostawa kruszyw kliknij tutaj Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2022-2023 kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Naprawa nawierzchni sportowych poliuretanowych przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu kliknij tutaj Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców gminy Siedliszcze 2021 (kolektory słoneczne)  kliknij tutaj Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień  i zezwoleń kliknij tutaj Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń kliknij tutaj INNE: II przeterg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego KIA VENGA Przetargi na nieruchomości: Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. budowlano-letniskowe w Majdanie Zah.)(publ.29.11.2021) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. usługowa w Majdanie Zah.)(publ.29.11.2021) << więcej Informacja o wyniku przetaru nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (budowlane: Kulik-Kolonia) (publ. 05.11.2021) <<więcej Informacja o wyniku przetaru ograniczonego na sprzedaż nieruchomości (rolne: Siedliszcze) (publ. 05.11.2021) <<więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlana w Romanówce)(publ.02.11.2021) << więcej Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej (publ. 02.11.2021) <<więcej Unieważnienie przetargu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłoszonego dnia 01 października 2021 r. w części dot. zbycia nieruchomości nr 2 << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (przy Zalewie w Majdanie Zah.)(publ.18.10.2021) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości (budowlane w Siedliszczu) (publ. 15.10.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (rolne: Siedliszcze)(publ.01.10.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane: Kulik-Kolonia, Romanówka)(publ.01.10.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.13.09.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 29 lat pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.(publ.13.09.2021) << więcej Informacja o wyniku przetaru na sprzedaż nieruchomości (budowlane w Siedliszczu) (publ. 27.08.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane: Romanówka, Kulik-Kolonia)(publ.16.08.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Siedliszczu)(publ.16.08.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.02.08.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Siedliszczu)(publ.26.07.2021) << więcej Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 18.06.2021r.(Majdan Zahorodyński)(publ.18.06.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 11.06.2021r.(budowlane w Siedliszczu) (publ. 11.06.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.07.06.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.24.05.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Majdanie Zahorodyńskim)(publ.12.05.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlane w Siedliszczu)(publ.04.05.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 09.04.2021r.(budowlana w Majdanie Zah.) (publ.09.04.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 09.04.2021r.(przemysłowe w Siedliszczu) (publ.09.04.2021) << więcej Informacja o wynikach przetaru na sprzedaż nieruchomości w dniu 02.04.2021r.(pozytywne) (publ.02.04.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ. 22.03.2021) << więcej II Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (budowlana w Majdanie Zah.)(publ.08.03.2021) << więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (przemysłowe w Siedliszczu)(publ.08.03.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Siedliszczu)(publ.02.03.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (dz. rolne) (publ.01.03.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane z Majdanie Zah.) (publ.01.03.2021) << więcej Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 05.02.2021r.(negatywny) (publ.05.02.2021) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 05.02.2021r.(pozytywne) (publ.05.02.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. przemysłowe w Siedliszczu) (publ.18.01.2021) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolne w Siedliszczu) (publ.18.01.2021) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. letniskowe w Majdanie Zah.)(publ.05.01.2021) << więcej Przetarg sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Majdanie Zah.)(publ.05.01.2021) << więcej     ARCHIWALNE - ROK 2020 Przetargi inwestycyjne: Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2020/2021 kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedliszcze 2020 kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze – edycja 2020 kliknij tutaj Inne: Przetarg na sprzedaż przyczepy ciężarowej IFA HW80.11 << kliknij tutaj Sprzedaż samochodu osobowego VOLKSWAGEN TRANSPORTER oraz ciągnika rolniczego URSUS C-385 - kliknij tutaj Zapytania o cenę: GT. 271.7.2020 - "Dostawa autobudu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej" Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutajZawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj GT. 271.5.2020 - "Dostawa ciągnika rolniczego" Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutajZawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj GT. 271.4.2020 - "Dostawa i montaż instalacji PV o mocy do 50 kWp Informacja z otwarcia ofert - kliknij tutaj Zawiadomienie o wyborze oferty - kliknij tutaj Przetargi na nieruchomości: II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Maryninie i Romanówce) (publ.17.12.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.23.11.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. letniskowe w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.23.11.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 06.11.2020r.(POZYTYWNE) (publ.06.11.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 23.10.2020r.(NEGATYWNE) (publ.23.10.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.05.10.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlana w Siedliszczu)(publ.05.10.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.05.10.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 25.09.2020r.(POZYTYWNE) (publ.25.09.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 25.09.2020r.(NEGATYWNE) (publ.25.09.2020) << więcej II Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolna w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ.21.09.2020) << więcej II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Budynek po byłej szkole w Chojnie Nowym Pierwszym)(publ.21.09.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ.24.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (wydobycie piasku) (publ.24.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (p. ograniczony) (publ.24.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane w Siedliszczu) (publ.24.08.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. rolna w Zabitku) (publ.20.08.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane) (publ.20.08.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 07.08.2020r. (publ.07.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Plac Handlowo-Rekreacyjny w Majdanie Zah.) (publ.03.08.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.03.08.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości w dniu 31.07.2020r. (publ.31.07.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 11.07.2020r. (publ.17.07.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na najem nieruchomości w dniu 10.07.2020r. (publ.10.07.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Tereny Produkcyjno-Usługowe w Chojnie Nowym Pierwszym)(publ.06.07.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Bezek, Chojno Nowe Pierwsze/Drugie)(publ.24.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu)(publ.24.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Majdan Zahorodyński)(publ.24.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Budynek po byłej szkole w Chojnie Nowym Pierwszym)(publ.15.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Działki Budowlane)(publ.08.06.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Działka rolna w Zabitku)(publ.08.06.2020) << więcej Przetarg na wynajem nieruchomości (Hale Warsztatowo-Magazynowe w Siedliszczu, pom. 12, 14) (publ.08.06.2020) << więcej Przetarg na wynajem nieruchomości (Hale Warsztatowo-Magazynowe w Siedliszczu, pom. 1, 2, 3) (publ.08.06.2020)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Była Szkoła w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Rekreacyjne w Majdanie Zah.) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Bezek, Chojno Nowe Pierwsze/Drugie) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Dz. budowlane w Siedliszczu) (publ.11.05.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu (Hale Warsztatowo-Magazynowe w Siedliszczu) (publ.27.04.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w dniu 28.04.2020r. (publ.28.04.2020) << więcej Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości w dniu 28.04.2020r. (publ.28.04.2020)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Budynek po byłej szkole w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ.27.04.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na dierżawę nieruchomości w dniu 27.03.2020r. ze skutkiem NEGATYWNYM (publ.27.03.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na dierżawę nieruchomości w dniu 27.03.2020r. (publ.27.03.2020) << więcej Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości w dniu 27.03.2020r. (publ.27.03.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Chojeniec-Kolonia dz. zagrodowa)(publ.24.03.2020) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działka rolna w Maryninie) (publ.24.03.2020) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działki rolne) (publ.19.02.2020) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze dz. budowlane) (publ.19.02.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Marynin, działki rolne) (publ.10.02.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojeniec - Kolonia) (publ.10.02.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.07.01.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.07.01.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata (Siedliszcze, teren 12m x 12m) (publ.07.01.2020) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze. budowlane) (publ.07.01.2020) << więcej   ARCHIWALNE - ROK 2019 PRZETARGI INWESTYCYJNE ARCHIWALNE Budowa kanalizacji przy ulicy Mazurczaka w m. Siedliszcze kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2019/2020 kliknij tutaj Budowa sieci wodociągowej w m. Lechówka - Kamionka - Brzeziny kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych 2019 kliknij tutaj Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2020-2021 kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze – edycja 2019 kliknij tutaj Dostawa kruszyw 2019 kliknij tutaj   Archiwalne Przetargi na nieruchomości: Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 29.11.2019r. (publ.29.11.2019) << więcej Informacje o wynikach przetargów na wydzierżawienie nieruchomości odbytych w dniu 29.11.2019r. (publ.29.11.2019) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działki rolne) (publ. 28.10.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlana) (publ. 28.10.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlana) (publ. 10.10.2019) << więcej Informacja o wynikach przetargów na wydzierżawienie nieruchomości odbytych w dniu 27 września 2019r. (publ.27.09.2019) << więcej Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 27 września 2019r. (publ.27.09.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.16.09.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze. budowlana) (publ.16.09.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Bezek, dz. 50) (publ. 26.08.2019) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działki rolne) (publ. 26.08.2019) << więcej Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 26 lipca 2019r. (publ.26.07.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.15.07.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.15.07.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Bezek-dz. budowlana) (publ.15.07.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze, Krowica, Chojno Stare) (publ. 24.06.2019) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 31 maja 2019r. (publ.31.05.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze, Krowica, Chojno Stare) (publ.13.05.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlane 278/2) (publ. 25.04.2019) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 23 kwietnia 2019r. (publ.23.04.2019) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 5 kwietnia 2019r. (publ.05.04.2019) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 22 marca 2019r. (publ.22.03.2019) << więcej II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ. 18.03.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze, dz. 287/2) (publ.11.03.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Kulik - dz. budowlane) (publ. 04.03.2019) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Marynin - dz. budowlane) (publ. 18.02.2019)<< więcej Informacje o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości odbytych w dniu 01 lutego 2019 r. (publ.01.02.2019) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 01 lutego 2019 r. (publ.01.02.2019) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 25 stycznia 2019 r. (publ.25.01.2019) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kulik - Kolonia - dz. budowlane) (publ.21.01.2019)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Marynin - dz. budowlane) (publ.07.01.2019) << więcej   ARCHIWALNE - ROK 2018: PRZETARGI INWESTYCYJNE ARCHIWALNE:   Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2018/2019 kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców gminy Siedliszcze - drugi przetarg kliknij tutaj Dokończenie przebudowy ujęcia wody w Siedliszczu - zbiornik wody kliknij tutaj Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze Wyposażenie pracowni ICT kliknij tutaj Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Siedliszcze kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców gminy Siedliszcze kliknij tutaj Dokończenie przebudowy ujęcia wody w Siedliszczu kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych kliknij tutaj Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 104572L oraz 104576L relacji Siedliszcze – Majdan Zahorodyński kliknij tutaj Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze - drugi przetarg - kliknij tutaj Przetargi na nieruchomości: Przetarg na dzierżawę nieruchomości (działki rolne) (publ. 31.12.2018) << więcej Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ. 31.12.2018) << więcej II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Rekreacyjne w Majdanie Zah.) (publ. 24.12.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Lokal Mieszkalny) (publ.10.12.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ.19.11.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.19.11.2018) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 9 listopada 2018r. (publ.09.11.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Dobromyśl) (publ. 17.09.2018) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 21 września 2018r. (publ.21.09.2018) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych najmu (Lokal w Brzezinach) (publ.17.09.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych najmu (Lokal w Siedliszczu) (publ.20.08.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Lokal w Brzezinach) (publ.20.08.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ.20.08.2018) << więcej II Przetarg na zbycie nieruchomości (Siedliszcze - dz. budowlane) (publ. 17.08.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Dobromyśl) (publ.06.08.2018) << więcej Informacje o negatywnych wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 27 lipca 2018r. (publ27.07.2018) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 27 lipca 2018r. (publ.27.07.2018) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 13 lipca 2018r. (publ.13.07.2018) << więcej II Przetarg na zbycie nieruchomości (Chojno Nowe Drugie) (publ. 25.06.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Majdan Zahorodyński) (publ. 25.06.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 25.06.2018) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (dz. rolne) (publ. 05.06.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu) (publ. 05.06.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Wola Korybutowa Kolonia) (publ. 05.06.2018) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 4 czerwca 2018r. (publ.04.06.2018) << więcej Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 18 maja 2018r. (publ.18.05.2018) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Siedliszcze) (publ.14.05.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (Lokal w Brzezinach) (publ.14.05.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (Majdan Zahorodyński) (publ.14.05.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Majdan Zahorodyński) (publ.14.05.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Wola Korybutowa Kolonia) (publ.23.04.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Wola Korybutowa Druga) (publ. 23.04.2018)<< więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Marynin) (publ. 23.04.2018)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (budowlane w Siedliszczu) (publ.23.04.2018) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ.23.04.2018) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (Siedliszcze, Chojno Nowe Drugie) (publ. 16.04.2018)<< więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Marynin, Wola Korybutowa: II, Kolonia) (publ.12.03.2018) << Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ.05.03.2018) << Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Siedliszcze, Chojno Nowe Drugie) (publ.05.03.2018) << Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 19 stycznia 2018r. (publ.19.01.2018) - Czytaj całość       ARCHIWALNE - ROK 2017: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze kliknij tutaj Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2018-2019 kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2017/2018 - kliknij tutaj Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Malinowej w Siedliszczu - kliknij tutaj Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (drugi przetarg) - kliknij tutaj Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (unieważniony) - kliknij tutaj Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Malinowej w m. Siedliszcze - II przetarg - (unieważniony) kliknij tutaj Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Malinowej w m. Siedliszcze (unieważniony)kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze - III przetarg - (unieważniony)kliknij tutaj Budowa przedszkola w m. Siedliszcze kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze II przetarg - (unieważniony) - kliknij tutaj Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze - (unieważniony) - kliknij tutaj Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu 3 - kliknij tutaj Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu 2 - (unieważniony) - kliknij tutaj Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu - (unieważniony) - kliknj tutaj Przebudowa drogi gminnej nr 104564L w m. Anusin - Lipówki kliknij tutaj Zawiadomienie o wyborze oferty (dostawa kruszyw) kliknij tutaj Informacja z otwarcia ofert (dostawa kruszyw) kliknij tutaj Zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj   Przetargi na nieruchomości: Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. budowlane w Siedliszczu) (publ. 12.12.2017) - Czytaj całość Przetarg na zbycie nieruchomości (Majdan Zahorodyński) (publ. 11.12.2017) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 17 listopada 2017 r. (publ. 17.11.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (budowlane w Siedliszcze) (publ.30.10.2017r.) - Czytaj całość Informacja o wyniku III przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 27 października 2017 r. (publ. 27.10.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Majdan Zahorodyński) (publ. 23.10.2017r.) - Czytaj całość Przetarg na zbycie nieruchomości (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ. 11.10.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Kulik - Kolonia) (publ. 02.10.2017r.) - Czytaj całość III Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Nieruchomość zabudowana w Majdanie Zahorodyńskim) (publ. 25.09.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Brzeziny, Siedliszcze) (publ. 28.08.2017r.) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości odbytych w dniu 22 sierpnia 2017 r. (publ. 22.08.2017) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 22 sierpnia 2017 r. (publ. 22.08.2017) - Czytaj całość Informacje o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości odbytego w dniu 25 lipca 2017 r. (publ. 25.07.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu (Lokal Socjalny w Mogilnicy) (publ. 17.07.2017r.) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Majdan Zahorodyński) (publ. 17.07.2017r.) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (działki rolne) (publ. 17.07.2017) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Jankowice, Chojno Nowe Drugie) (publ. 17.07.2017) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (działka w Siedliszczu) (publ. 22.06.2017) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 20 czerwca 2017 r. (publ. 20.06.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznacznonych do wydzierżawienia (Nier. zabudowana w Chojnie Nowym Pierwszym) (publ. 19.06.2017r.) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznacznonych do ponownego wydzierżawienia (Plac przeznaczony poddziałalność handlowo-gastronomiczną w Majdanie Zahorodyńskim) (publ. 05.06.2017r.) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ. 05.06.2017r.) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Jankowice, Chojno Nowe II) (publ. 05.06.2017r.) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne) (publ. 05.06.2017r.) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ. 15.05.2017) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Nieruchomość zabudowana w Majdanie Zahorodyńskim) (publ. 15.05.2017) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości odbytych w dniu 9 maja 2017 r. (publ. 09.05.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 18.04.2017) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Chojno Nowe Pierwsze) (publ. 06.04.2017) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 03.04.2017) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości odbytych w dniu 17 marca 2017 r. (publ. 17.03.2017) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości odbytych w dniu 3 marca 2017 r. (publ. 03.03.2017) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Działki Rolne) (publ. 30.01.2017) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Chojno Stare) (publ. 30.01.2017) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Majdan Zahorodyński) (publ. 30.01.2017) - Czytaj całość   ARCHIWALNE - ROK 2016: Zakup energii elektrycznej kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego w sezonie 2016/2017 kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych - Etap IVkliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych - Etap III kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych - Etap II kliknij tutaj Przebudowa dróg gminnych kliknij tutaj Naprawa dachu zabytkowego dworu w Siedliszczu kliknij tutaj   Przetargi na nieruchomości:   Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 30 grudnia 2016r. (publ. 30.12.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Lechówka) (publ. 28.11.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Majdan Zahorodyński) (publ. 21.11.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Majdan Zahorodyński) (publ. 21.11.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Stare Chojno) (publ. 21.11.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ. 17.10.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Lechówka) (publ. 17.10.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 20 września 2016r. (publ. 20.09.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 18.08.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 16.08.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 8 lipca 2016r. (publ. 08.07.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Działki budowlane w Siedliszczu) (publ. 04.07.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 14 czerwca 2016r. (publ. 14.06.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Wola Korybutowa Kolonia, Bezek, Siedliszcze) (publ. 06.06.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Chojno Nowe Pierwsze, Siedliszcze) (publ. 06.06.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach odbytych przetargów (2204, 2205 w Siedliszczu). (publ. 30.05.2016) - Czytaj całość   II Przetarg na sprzedaż nieruchomości (publ. 12.05.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 10 maja 2016r. (publ. 10.05.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 27.04.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Chojno Nowe Pierwsze, Siedliszcze) (publ. 18.04.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Bezek , Siedliszczu, Wola Korybutowa Kolonia) (publ. 18.04.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze, Kulik, Majdan Zah.) (publ. 06.04.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 22.03.2016r. (Wola Korybutowa II) (publ. 22.03.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze, Majdan Zahorodyński, Kulik)   (publ. 22.02.2016) - Czytaj całość   Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Działki rolne w Woli Korybutowej Drugiej) (publ. 18.02.2016) - Czytaj całość   Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 16.02.2016r. (Dzierżawy) (publ. 16.02.2016) - Czytaj całość   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Usługi lub przemysł w Siedliszczu) (publ. 25.01.2016) - Czytaj całość   Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Działki Rolne) (publ. 14.01.2016) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Wola Korybutowa Kolonia) (publ. 14.01.2016) - Czytaj całość   Archiwalne - rok 2016: Zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj Archiwalne - rok 2015: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze w latach 2016/2017 (odbył się) kliknij tutaj Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze w latach 2016/2017 (unieważniony) kliknij tutaj Dostawa oleju opałowego - zapytanie o cenę - zawiadomienie o wyborze oferty kliknij tutaj Solary dla gm. Siedliszcze kliknij tutaj Przebudowa i modernizacja dróg - Gmina Siedliszcze kliknij tutaj Dostawa materiału do naprawy dróg kliknij tutaj   Przetargi na nieruchomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Wola Korybutowa Druga) (publ. 08.12.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Działki Rolne) (publ. 08.12.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Ośrodek Zdrowia w Siedliszczu) (publ. 08.12.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Wola Korybutowa) (publ.02.11.2015) - Czytaj całość UNIEWAŻNIENIE III Przetargu na sprzedaż nieruchomości (Lokal w Brzezinach) (publ. 09.10.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 18.08.2015r. (Lokal w Brzezinach) (publ. 18.08.2015) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 03.08.2015r. (Działki 827/4, 827/5 w Siedliszczu) (publ. 03.08.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 17.07.2015r. (Dzierżawa w Wojciechowie, Romanówce) (publ. 17.07.2015) - Czytaj całość III Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Lokal w Brzezinach) (publ. 17.07.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 14.07.2015r. - (publ.14.07.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Działki Rolne) (publ. 13.07.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Stanowiska handlowe na placu targowym) (publ. 13.07.2015) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze: 827/4, 827/5) (publ. 01.07.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 23.06.2015r. (Lokal w Chojnie Nowym I) (publ. 23.06.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 23.06.2015r. (Lokal w Brzezinach) (publ.23.06.2015) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Wojciechów, Romanówka) (publ. 15.06.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Działki Budowlane w Siedliszczu) (publ. 15.06.2015) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Adolfin 50/1, Siedliszcze: 1714/15, 827/7) (publ. 12.06.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 09.06.2015r. (Dzierżawa w Siedliszczu: dz. nr 1127/29 i 1704/3) (publ.09.06.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 08.05.2015r. (Lokal w Chojnie Nowym I) (publ.08.05.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 08.05.2015r. (Lokal w Brzezinach) (publ.08.05.2015) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 06.05.2015) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 05.05.2015r. (220, Wojciechów) (publ.05.05.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Wojciechów, Romanówka) (publ. 27.04.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze i Adaolfin) (publ. 07.04.2015) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Lokale Mieszkalne) (publ. 07.04.2015) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Wojciechów: 220) (publ. 31.03.2015) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Siedliszcze: 1127/29,1704/3) (publ. 23.03.2015) - Czytaj całość Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (publ. 16.02.2015): Lokal w Brzezinach, Lokal w Chojnie Nowym Pierwszym Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Wojciechów) (publ. 19.01.2015) - Czytaj całość Archiwalne - rok 2014: Zakup paliw dla Urzędu Gminy Siedliszcze i jednostek podległych kliknij tutaj Systemowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Siedliszcze czytaj całość Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2015 - zawiadomienie o wyborze oferty Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim (drugi przetarg) czytaj całość Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim - unieważniony - czytaj całość Przebudowa dróg na terenie gminy Siedliszcze kliknij tutaj Budowa oświetlenia ulicy Lubelskiej w Siedliszczu czytaj całość Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze kliknij tutaj Przebudowa drogi w m. Chojno Nowe Pierwsze kliknij tutaj Modernizacja drogi w m. Chojeniec kliknij tutaj Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Siedliszcze kliknij tutaj   Przetargi na nieruchomości: Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 30.12.2014r. (118, Bezek) (publ.30.12.2014) - Czytaj całość Wykaz na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze: 827/4, 827/5) (publ. 22.12.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Bezek) (publ. 26.11.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 10.10.2014r. (Siedliszcze) (publ.10.10.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Bezek) (publ. 15.09.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 08.09.2014r. (publ.08.09.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 08.09.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 05.08.2014r. (publ.08.08.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze, Dobromyśl) (publ. 06.08.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 21.07.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 02.07.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Majdan Zahorodyński) (publ. 16.06.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Dobromyśl) (publ. 16.06.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 09.06.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 26.05.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 09.05.2014r. - (publ.09.05.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 28.04.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (Lechówka) (publ. 07.04.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 07.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie grutnów (gm. Siedliszcze) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Targowica) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (maszt w Anusinie) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Siedliszcze) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Krowica, Wojciechów, Chojno Nowe Drugie, Brzeziny) (publ. 03.04.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (działki rolne) (publ. 17.02.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (maszt w Anusinie) (publ. 17.02.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (gm. Siedliszcze) (publ. 17.02.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze) (publ. 17.02.2014) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 14.02.2014 r. (publ. 14.02.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (Targowica) (publ.20.01.2014) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Krowica, Wojciechów, Chojno Nowe Drugie, Brzeziny) (publ.20.01.2014) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (Chojno Nowe I, Siedliszcze, Lipówki) (publ.13.01.2014) - Czytaj całość II Przetarg na sprzedaż nieruchomości - LOKALE MIESZKALNE (publ.13.01.2014) - Czytaj całość Rok 2013: Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 23.12.2013r (publ. 23.12.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Lokal w Maryninie (publ.30.09.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Brzeziny, Chojno Nowe I, Siedliszcze, Lipówki)(publ.25.11.2013) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (publ.21.11.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Majdan Zahorodyński (publ.30.09.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - SIEDLISZCZE (publ.16.09.2013) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 30.08.2013r. - LOKALE MIESZKALNE (publ.30.08.2013) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 30.08.2013r. - LECHÓWKA (publ.30.08.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - LECHÓWKA (publ.29.07.2013) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - LOKALE MIESZKALNE (publ.29.07.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia - LIPÓWKI (publ.29.07.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - LOKALE MIESZKALNE (publ. 12.06.2013) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia - gm. Siedliszcze (publ.12.06.2013) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargów odbytych w dniu 08.03.2013r. (publ. 15.03.2013r.) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu12.02.2013r. - Zbiornik w Majdanie Zah. (publ. 13.02.2013r.) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości (publ.04.02.2013) - Czytaj całość II Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości: "Zbiornik Wodny Retencyjny w Majdanie Zahorodyńskim" (publ.10.01.2013) - Czytaj całość Zakup energii elektrycznej do 31 grudnia 2016r. czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa oleju opałowego kliknij tutaj Remont budynku Urzędu Gminy Siedliszcze kliknij tutaj Udzielenie Gminie Siedliszcze długoterminowego kredytu w kwocie 1.610.000,00 zł na okres 8 lat czytaj całość Docieplenie budynku Urzędu Gminy Siedliszcze kliknij tutaj Przetarg - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze - wybór najkorzystniejszej oferty (publ. 31.05.2013) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Siedliszcze kliknij tutaj Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bezku czytaj całość Dostawa 2000 szt. pojemników na śmieci SM-110 czytaj całość Budowa boisk wielofunkcyjnych w Bezku czytaj całość Przebudowa rynku w Siedliszczu czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty "Dostawa materiału do naprawy dróg gminnych" czytaj całość Modernizacja drogi gminnej Nr 104560L w m. Chojno Nowe Pierwsze czytaj całość Rok 2012: Zakup paliw dla Urzędu Gminy Siedliszcze i jednostek podległych czytaj dalej Odśnieżanie dróg gminnych - zawiadomienie o wyborze oferty czytaj dalej Remont drogi gminnej Nr 104558L w m. Chojeniec czytaj dalej Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013 czytaj całość Remont drogi gminnej nr 1095L w m. Kamionka czytaj całość Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 533 000,00 zł na okres 7 lat. czytaj całość Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze czytaj całość Informacja o odbytych przetargach w dniu 15.05.2012 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (publ.17.12.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ.17.12.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (publ.17.12.2012) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 04.12.2012r. "Zbiornik Wodny Retencyjny w Majdanie Zahorodyńskim" (publ. 05.12.2012r.) - więcej Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości: "Zbiornik Wodny Retencyjny w Majdanie Zahorodyńskim" (publ.02.11.2012) - Czytaj całość Informacja o wyniku przetargu odbytego w dniu 23.10.2012r. ("Ośrodek Zdrowia" w Siedliszczu) - Czytaj całość Przetarg na dzierżawę nieruchomości: "Ośrodek Zdrowia" w Siedliszczu (publ.20.09.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Zbiornik Wodny Retencyjny w Majdanie Zahorodyńskim (publ. 17.09.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - mieszkania socjalne (publ. 17.09.2012) - Czytaj całość Informacje o wynikach przetargów odbytych w dniu 31.08.2012r. (Dz. nr 238/2, 333/1, 1708/22) (publ. 07.09.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (publ.06.08.2012) - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości; dz. nr 238/2, 1708/22 w Siedliszczu oraz dz. nr 333/1 w Chojeńcu Kolonii (publ.31.07.2012) - Czytaj całość Informacje o wynikach II przetargu odbytego w dniu 13.07.2012r. (Dz. nr 1704/3, 1704/4, 1127/24) (publ. 20.07.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 16.07.2012) - Czytaj całość Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (publ. 16.07.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: „Ośrodek Zdrowia w Siedliszczu” (publ. 16.07.2012) - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 13/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 12/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 11/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 10/2012 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 9/2012 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 8/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 7/2012 - Czytaj całość Przetarg na dzierżawę nieruchomości - maszt w Anusinie - 6/2012 - Czytaj całość Unieważnienie przetargu na dzierżawę placu - 5/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 4/2012 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 3/2012 - Czytaj całość Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Anusin 2/2012 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1/2012 - Czytaj całość Rok 2011: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 17/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 16/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 15/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości 14/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości 13/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomiości 12/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11/2011 - Czytaj całość Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości (Targowica) 10/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości 8/2011 - Czytaj całość Przetarg na sprzedaż nieruchomości 7/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownej dzierżawy 6/2001 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 3/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownej dzierżawy 2/2011 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu 1/2011 - Czytaj całość Modernizacja drogi gminnej w m. Bezek Kolonia czytaj całość Doposażenie bazy dydaktycznej szkół na terenie Gminy Siedliszcze czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - odśnieżanie dróg gminnych 2011/2012 czytaj całość Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - Inwestycja realizowana w ramach projektu: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedliszcze w miejscowościach Kol. Bezek, Julianów, Jankowice, Lechówka, Bezek Dębiński, Adolfin, Romanówka, Mogilnica, Kamionka oraz Siedliszcze czytaj całość Remont drogi gminnej nr 104570L polegający na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej czytaj całość Zaprojektowanie i budowa 112 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedliszcze czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Usługi naprawy dróg gminnnych czytaj całość Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Siedliszcze czytaj całość Remont drogi gminnej Nr 104571L w m. Kulik Czytaj całość Remont drogi gminnej Nr 104597L w m. Jankowice, Adolfin Czytaj całość Remont świetlicy w Nowym Chojnie II Czytaj całość Rok 2010: Przetargi na nieruchomości: Informacja o wynikach przetargu - działki nr 778/8 i 36 - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka nr 26 - Czytaj całość Ogłoszenie o wynikach przetargu - działka nr 53/19 - Czytaj całość Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych do ponownej dzierżawy - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Chojeńcu - Czytaj całość Informacja o wynikach przetargu na nieruchomość - działka nr 376/4 - Czytaj całość Przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Remont drogi gminnej w m. Kulik - Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa oleju opałowego w sezonie 2010/2011 - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Modernizacja drogi gminnej - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Budowa Domu Kultury- Czytaj całośćCzytaj całość Informacja o wynikach przetargu na nieruchomość - działka nr 1708/8 - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Czytaj całość Informacja o wynikach przetargu na nieruchomość - działka nr 1708/11 - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Czytaj całość Ogłoszenie o zamówieniu - Wsparcie Społeczeństwa Informacyjnego i zwiększenie dostępności E-usług - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu - Zakup paliw - Czytaj całość Archiwalne - rok 2009: Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Budowa sieci wodociągowej - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Budowa stacji wodociągowej - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - Utworzenie połaczenia drogi krajowej i drogi powiatowej - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu jako mieszkanie socjalne - Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu jako mieszkanie socjalne - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Siedliszcze - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na ponowną dzierżawę nieruchomości - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Siedliszcze - Czytaj całość Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Siedliszcze - Czytaj całość Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości - Mogilnica Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży #08/09 Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Wola Korybutowa I Czytaj całość Przetarg II nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #05/09 Czytaj całość Odwołanie przetargu na sprzedaz nieruchomości - Bezek Kolonia Czytaj całość Ogłoszenie - odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 03/09 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #03/09 Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - budowa drogi w m. Chojno Nowe #11/09- Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - przebudowa świetlicy wiejskiej #10/09- Czytaj całość Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont dróg Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej #09/09 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - przydomowe oczyszczalnie ścieków Czytaj całość Ogłoszenie o zam. publ. - modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze #07/09 Czytaj całość Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - budowa mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków #06/09 Czytaj całość Ogłoszenie - zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków #05/09 Czytaj całość Ogłoszenie - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliszczu #04/09 Czytaj całość Zawiadomienie o wyb. oferty - modernizacja dróg gminnych na terenie gm. Siedliszcze Czytaj całość Ogłoszenie - modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Siedliszcze #2/09 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czytaj całość Ogłoszenie - budowa wodociągu w m. Majdan Zahorodyński i Romanówka #1/09 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #26/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #25/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #24/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #23/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #22/08 Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czytaj całość Odwołanie przetargu na sprzedaż działki nr... Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #21/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #20/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #19/08 Czytaj całość Budowa kanalizacji sanitarnej ...Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #18/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #16/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #15/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #10/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #11/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #12/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #13/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #14/08 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty:GT 340/3/08 "Zaprojektowanie i wybudowanie 71 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków ..." Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty:GT 340/1/08 „Dokończenie budowy kompleksu boisk ...” Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty: GT 340/4/08 „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych..." Czytaj całość Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Czytaj całość Modernizacja nawierzchni dróg gminnych.. Czytaj całość Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Czytaj całość Adaptacja części obiektu w dworze w Siedliszczu. Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #3/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #2/08 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #1/08 Czytaj całość „Dokończenie budowy kompleksu boisk rekreacyjnych ...” #2 Czytaj całość Unieważnienie postępowania.. Czytaj całość „Dokończenie budowy kompleksu boisk rekreacyjnych ...” Czytaj całość (unieważniono) II Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego... Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #9/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #8/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #7/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #6/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #5/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #4/07 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Mogilnica... Czytaj całość.. Spółdzielnia Usług Rolniczych - oferta sprzedaży... Czytaj całość.. Zawiadomienie o wyborze oferty- „Naprawa nawierzchni dróg.." Czytaj całość.. Przetarg nieograniczony - Adaptacja budynku na mieszkania... Czytaj całość.. Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego... Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - "Zakup paliwa.." Czytaj całość.. Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych.. Czytaj całość Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości #3/07 Czytaj całość Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości #2/07 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #1/li07 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup paliwa do pojazdów.. Czytaj całość OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM.. „Naprawa nawierzchni dróg ..." Czytaj całość.. Zawiadomienie o wyborze oferty - Zaprojektowanie i wybudowanie 79 szt. przydomowych oczyszczani ścieków... Czytaj całość.. Zamówienie publiczne na zakup paliwa do pojazdów... Czytaj całość.. Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych w miejscowości Siedliszcze. Czytaj całość.. Zaprojektowanie i wybudowanie 79 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków... Czytaj całość.. Zawiadomienie o wyborze oferty - "Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych..." Czytaj całość.. Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych (etap I - Budowa kortu tenisowego) Czytaj całość.. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #1 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #2 Czytaj całość Zawiadomienie o wyborze oferty Czytaj całość... Zawiadomienie o wyborze oferty Czytaj całość... Zakup autobusu do przewozu osób Czytaj całość... Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #1 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #2 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #3 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #4 Czytaj całość Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości #5 Czytaj całość Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego Czytaj całość... Ogłoszenie o wyborze oferty Czytaj całość.. Zakup samochodu asenizacyjnego i urządzenia... Czytaj całość... Zawiadomienie o wyborze oferty (Wykonanie nawierzchni asfalt. na drodze gminnej w m. Chojeniec Czytaj całość... Budowa drogi gminnej w m. Marynin, etap II - wykonanie nawierzchni asfaltowej. Czytaj całość... Archiwalne - Rok 2008: Pozostałe treści archiwalne można uzyskać po kontakcie z administratorem.   Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości odbytych w dniu 13 lipca 2018r. (publ.13.07.2018) << więcej

Czytaj dalej

Może Ciebie zainteresować