Artykuły

Zdjęcie poglądowe do artykułu: Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne z dnia 20.12.2021 r. ( )

Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne z dnia 20.12.2021 r.

20.12.2021

UWAGA: Sprostowanie treści ogłoszenia dotyczącego przetargu, Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu   OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Siedliszcza działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Siedliszcze pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa, na okres 29 lat, nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze, oznaczonych jako działki nr- 53/5 o pow. 2,08 ha- 53/23 o pow. 8,90 ha,o łącznej powierzchni 10,98 ha, położone w Brzezinach, gm. Siedliszcze, z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej. Dla nieruchomości tych VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzi księgę wieczystą KW LU1C/00036927/7. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze uchwalonego Uchwałą Rady Gminy nr XIII/69/04 z dnia 25 lutego 2004 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 69 poz. 1240 z dnia 15 kwietnia 2004 r.  działki mają następujące przeznaczenie:- działka nr 53/5 znajduje się w terenach „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, południowo-zachodni skraj tej działki znajduje się w terenie „R” – teren upraw rolnych- działka nr 53/23 znajduje się w terenach: w części zachodniej teren „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, w części wschodniej teren „R” – teren upraw rolnychNa podstawie uchwały Nr XX/164/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 25 lutego 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.Na podstawie uchwały Nr XXI/175/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 8 kwietnia 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 11 000 zł za 1 ha + podatek VAT (23%) Wysokość postąpienia w przetargu ustnym ustalą jego uczestniczy, przy czym nie może być ono niższe niż 110 zł. Czynsz ustalony w drodze przetargu płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem pkt. 7 Od chwili zawarcia umowy dzierżawy do otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 10% ceny netto osiągniętej w przetargu za 1ha + należny podatek VAT.Dzierżawca zobowiązuje się, że okres powyższy nie będzie dłuższy niż 2 lata od dnia podpisania umowy. Czynsz będzie waloryzowany co roku, zgodnie z opublikowanym na początku roku przez Prezesa GUS Komunikatem w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za IV kwartał poprzedniego roku. Waloryzacji nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacyjny, będzie miał wartość ujemną bądź równą 0. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Siedliszczu WBS CHEŁM/O.SIEDLISZCZE NR:  13 8187 0004 2007 0150 0048 0017, w terminie do dnia 18 stycznia 2022 r. z tytułem wpłaty „Przetarg – dzierżawa nieruchomości 53/5 i 53/23 położonych w Brzezinach”Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 18 stycznia 2022 r. była ona na koncie Urzędu. Osoby, których wadium wpłynie na konto po tej dacie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 10.30. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zakwalifikowaną jako Dzierżawca, zostanie zaliczone jej na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.            W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Z warunkami przetargu oraz projektem umowy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, pok. 6, tel. 82 569 22 01, przed otwarciem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się: na stronie www gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu w dniu 20 grudnia 2021 r. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn i podając informację.   BURMISTRZ SIEDLISZCZA mgr inż. Hieronim Zonik /podpisano elektronicznie/    DO POBRANIA: treść ogłoszenia klauzula informacyjna treść umowy dzierżawy mapa nieruchomości    

Czytaj dalej całą treść artykułu: Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne z dnia 20.12.2021 r.
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej. ( )

Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.

02.11.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Siedliszcza działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Siedliszcze pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa, na okres 29 lat, nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze, składających się z działek nr: 53/5 o pow. 2,08 ha 53/23 o pow. 8,90 ha,o łącznej powierzchni 10,98 ha,położone w Brzezinach, gm. Siedliszcze, z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej. Dla nieruchomości tych VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzi księgę wieczystą KW LU1C/00036927/7. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedliszcze uchwalonego Uchwałą Rady Gminy nr XIII/69/04 z dnia 25 lutego 2004 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 69 poz. 1240 z dnia 15 kwietnia 2004 r.  działki mają następujące przeznaczenie:- działka nr 53/5 znajduje się w terenach „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, południowo-zachodni skraj tej działki znajduje się w terenie „R” – teren upraw rolnych- działka nr 53/23 znajduje się w terenach: w części zachodniej teren „MW/U-1” - zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe, w części wschodniej teren „R” – teren upraw rolnych Na podstawie uchwały Nr XX/164/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 25 lutego 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Na podstawie uchwały Nr XXI/175/2021 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 8 kwietnia 2021 roku Burmistrz Siedliszcza przystąpił do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący wskazane działki w kierunku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 11 000 zł za 1 ha + podatek VAT (23%) Wysokość postąpienia w przetargu ustnym ustalą jego uczestniczy, przy czym nie może być ono niższe niż 110 zł. Czynsz ustalony w drodze przetargu płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem pkt. 7 Od chwili zawarcia umowy dzierżawy do otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 10% ceny netto osiągniętej w przetargu za 1ha + należny podatek VAT.Dzierżawca zobowiązuje się, że okres powyższy nie będzie dłuższy niż 2 lata od dnia podpisania umowy. Czynsz będzie waloryzowany co roku, zgodnie z opublikowanym na początku roku przez Prezesa GUS Komunikatem w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za IV kwartał poprzedniego roku. Waloryzacji nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacyjny, będzie miał wartość ujemną bądź równą 0. Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Siedliszczu:WBS CHEŁM/O.SIEDLISZCZE, NR:  13 8187 0004 2007 0150 0048 0017, w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. z tytułem wpłaty „Przetarg – dzierżawa nieruchomości 53/5 i 53/23 położonych w Brzezinach”Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 7 grudnia 2021 r. była ona na koncie Urzędu. Osoby, których wadium wpłynie na konto po tej dacie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 1030. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zakwalifikowaną jako Dzierżawca, zostanie zaliczone jej na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Z warunkami przetargu oraz projektem umowy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, pok. 6, tel. 82 569 22 01, przed otwarciem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się: na stronie www gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu w dniu 2 listopada 2021 r.  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.   dokument podpisał: BURMISTRZ SIEDLISZCZAmgr inż. Hieronim Zonik /podpisano elektronicznie/ DO POBRANIA: mapa poglądowa wzór umowy dzierżawy klauzula RODO treść ogłoszenia w wersji PDF      

Czytaj dalej całą treść artykułu: Przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Przetargi ( )

Przetargi

31.12.2020

    Klauzula Informacyjna           Przetargi aktualne:  Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz modernizacja zespołu dworsko-parkowego  Dworu Węgleńskich w Siedliszczu kliknij tutaj       Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto   Zapytanie ofertowe na renowację zabytkowej chrzcielnicy w kościele parafialnym w Siedliszczu kliknij tutaj        Plan postępowań przetargowych na 2024 r. kliknij tutaj     Przetargi na sprzedaż nieruchomości:   Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości rolnych (publ.29.04.2024) <<więcej Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych (pub. 26.04.2024) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w Majdanie Zahorodyńskim (pub. 26.04.2024) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w Maryninie z wynikiem negatywnym (pub. 26.04.2024) << więcej Wykaz nieruchomości (działki budowlane) przeznaczonych do zbycia (publ. 15.04.2024) << więcej Wykaz nieruchomości (działki rolne) przeznaczonych do wydzierżawienia (publ. 15.04.2024) << więcej Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia (publ. 18.03.2024) << więcej Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 18.03.2024) << więcej Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 18.03.2024) << więcej Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (publ. 18.03.2024) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Majdan Zahorodyński (publ.18.03.2024) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Maryninie (publ.18.03.2024) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości rolnych (publ.18.03.2024) <<więcej Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu przy przystanku PKS w Siedliszczu (pub. 04.03.2024) << więcej Informacja o wyniku przetargu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia (wynik przetargu negatywny)(pub. 04.03.2024) << więcej Informacja o wyniku przetargu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia (wynik przetargu pozytywny) (pub. 04.03.2024) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomość niezabudowana w Maryninie (pub. 04.03.2024) << więcej Protokół potwierdzający spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 12/10 w Maryninie (publ. 22.02.2024) << więcej Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia (publ. 05.02.2024) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: nieruchomość zabudowana w Majdanie Zahorodyńskim (publ. 05.02.2024) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: nieruchomość niezabudowana w Maryninie (publ. 05.02.2024) << więcej Przetarg na wynajem lokalu przy przystanku PKS w Siedliszczu (publ.22.01.2024) <<więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości rolnych (publ.22.01.2024) <<więcej Przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Maryninie (publ.22.01.2024) << więcej    ARCHIWALNE - ROK 2024 Przetargi inwestycyjne: Dostawa kruszyw kliknij tutaj Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj  Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto: Zapytanie ofertowe w sprawie rozgraniczenia działek w Gminie Siedliszcze przez geodetę uprawnionego kliknij tutaj Zapytanie ofertowe na świadczenie usług koparko-ładowarką, minikoparką, koparką gąsienicową, koparką kołową oraz równiarką na terenie Gminy Siedliszcze kliknij tuta Zapytanie ofertowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów kliknij tutaj Sprzedaż samochodu asenizacyjnego kliknij tutaj  Przetargi na nieruchomości:   ARCHIWALNE - ROK 2023   Przetargi inwestycyjne: Remont dróg w Siedliszczu i Majdanie Zahorodyńskim oraz utwardzenie placu manewrowego kliknij tutaj Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze na rok 2024 kliknij tutaj Dostawa oleju grzewczego dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i jednostek podległych kliknij tutaj Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Chojno Nowe Pierwsze kliknij tutaj Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga - Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze (2) kliknij tutaj Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastruktura towarzyszącą w Brzezinach kliknij tutaj Przebudowa drogi gminnej nr 104564L relacji Anusin-Lipówki od km 0+000 do km 0+380 kliknij tutaj Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga - Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze (unieważniony)  kliknij tutaj Dostawa kruszyw (2) kliknij tutaj Dostawa kruszyw (unieważniony) kliknij tutaj Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi kliknij tutaj  Przetargi o wartości poniżej progu 130.000 zł netto: Przetarg ustny na sprzedaż samochodu asenizacyjnego kliknij tutaj Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wirtualnej strzelnicy kliknij tutaj Zakup przedmiotów zapewniających dostępność komunikacyjno-informacyjną Urzędu Miejskiego w Siedliszczu (II przetarg) kliknij tutaj Szacowanie wartości zamówienia - zakup i dostawa wirtualnej strzelnicy kliknij tutaj Świadczenie usługi przewozowej dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej kliknij tutaj Zakup i dostawa mobilnego miasteczka rowerowego dla Gminy Siedliszcze kliknij tutaj  Przetargi na nieruchomości: Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. rolne) (pub. 11.12.2023) << więcej Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do najmu (część lokalu o pow. 25,25 m2) (pub. 11.12.2023) << więcej Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do zbycia (dz. budowlana w Maryninie) (pub. 11.12.2023) << więcej Informacja o wyniku przetargu na najem placu nr 3 przy Zbiorniku Wodnym w Majdanie Zahorodyńskim z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową (pub. 17.11.2023) << więcej Informacja o wyniku przetargu na najem placu nr 2 przy Zbiorniku Wodnym w Majdanie Zahorodyńskim z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową (pub. 17.11.2023) << więcej Informacja o wyniku przetargu na najem placu nr 1 przy Zbiorniku Wodnym w Majdanie Zahorodyńskim z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową (pub. 17.11.2023) << więcej Przetarg na najem nieruchomości (część działki 656/5 znajdującej się przy Zbiorniku Wodnym w Majdanie Zahorodyńskim, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową) (pub. 09.10.2023) << więcej Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do najmu (plac przy Zbiorniku Wodnym w Majdanie Zahorodyńskim) (pub. 28.08.2023) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub. 11.08.2023) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub. 11.08.2023) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub. 11.08.2023) << więcej Protokół Kwalifikacyjny dot. uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości (publ.10.08.2023) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia (działki rolne)(publ.17.07.2023) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ponownego najmu (pomieszczenia magazynowe w Siedliszczu)(publ.17.07.2023) <<więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem negatywnym (pub. 13.07.2023) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub. 13.07.2023) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (rolna w Siedliszczu) (publ.10.07.2023) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (zabudowa w Maryninie) (publ.10.07.2023) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub.16.06.2023) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (zabudowa w Kuliku) (publ.12.06.2023) << więcej Przetarg na zbycie nieruchomości (zabudowa w Maryninie) (publ.12.06.2023) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Siedliszcze, Marynin)(publ.29.05.2023) <<więcej Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Siedliszczu) (publ.15.05.2023) << więcej Informacja o wyniku przetargu na wydzierżawienie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub. 24.03.2023) << więcej Informacja o wyniku przetargu na wydzierżawienie nieruchomości z wynikiem negatywnym (pub. 24.03.2023) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (publ.20.03.2023) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu (maszt w Siedliszczu)(publ.20.03.2023) <<więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlane: Kulik, Marynin)(publ.27.02.2023) <<więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem negatywnym (pub. 24.02.2023) << więcej Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości z wynikiem pozytywnym (pub. 24.02.2023) << więcej Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości rolnych (publ.21.02.2023) <<więcej II Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. budowlana w Majdanie Zahorodyńskim) (publ.24.01.2023) << więcej II Przetarg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dz. rolne w Mogilnicy) (publ.24.01.2023) << więcej Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. rolne)(publ.09.01.2023) <<więcej       Archiwum

Czytaj dalej całą treść artykułu: Przetargi
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Sprzedaż samochodu asenizacyjnego ( )

Sprzedaż samochodu asenizacyjnego

18.12.2023

Siedliszcze, dnia 18 grudnia 2023 r.  Burmistrz Siedliszcza ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu asenizacyjnego Na podstawie zarządzenie 23/2023 Burmistrza Siedliszcza z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż pojazdu asenizacyjnego MAN TGL 12.180 Sprzedający: Gmina Siedliszczeul. Szpitalna 15a22-130 Siedliszcze I.Postanowienia ogólne: Przedmiotem sprzedaży jest samochód asenizacyjny MAN II. Przedmiot sprzedaży: Marka, typ, model:         MAN TGL 12.180VIN:       WMAN05ZZX7Y182471Nr rejestracyjny:             LCH88GGRok produkcji:  2006 - data pierwszej rejestracji: 2007Przebieg:             153 590 kmPojemność/moc silnika: 4588 cm3 / 132 kWSkrzynia biegów manualna, napęd na tyłBadanie techniczne do stycznia 2024 r.Pojazd serwisowany, sprawny, stan dobry, wąż ssawny 10 mbPojemność beczki na nieczystości płynne: 6m3Gmina Siedliszcze jest pierwszym właścicielem UWAGA:Tachograf nie posiada ważnej legalizacji. III. Cena wywoławcza: 80 000,00 zł brutto (osiemdzieisąt tysięcy 00/100 złotych) Podana cena zawiera podatek VAT IV. Miejsce i termin oględzin pojazdu: Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w dniach od 18 grudnia 2023 r. do 28 grudnia 2023 r. w godz. 8:00 – 14:00, telefon: 82 544 44 18, 82 544 44 21. V. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, za pośrednictwem poczty w siedzibie sprzedającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do sprzedającego, a nie data nadania). Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa oferenta, adres, zaadresowane następująco: OFERTA: „Sprzedaż samochodu asenizacyjnego” Nie otwierać przed dniem 28 grudnia 2023 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty sprzedający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VI. Kryterium oceny ofert: Kryterium oceny ofert – cena 100%, wygrywa najwyższa oferta.  W przypadku, kiedy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne, o terminie i miejscu przeprowadzenie aukcji. VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze. VIII. Warunki udziału w przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne; Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu. Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu i nie wnoszeniem z tego tytułu żadnych roszczeń wobec sprzedającego, Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w przetargu najpóźniej w dniu odbioru pojazdu; W przypadku uchylenia się nabywcy, który wygrał przetarg od zawarcia zapłaty za przedmiot sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, Burmistrz Siedliszcza wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert. IX. Wydanie przedmiotu sprzedaży: Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu przekazania niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Dokument podpisał:Burmistrz Siedliszczamgr inż.  Hieronim Zonik/podpisano elektronicznie/ Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Zdjęcia przedmiotu sprzedaży 3. Ogłoszenie (format PDF)   Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż:  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze reprezentowany przez Burmistrza , 2. Kontakt z Panią Beatą Woroszyło - Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw ; podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające). 5.Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miasta Siedliszcze . Przy czym podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Sprzedaż samochodu asenizacyjnego
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Przetarg ustny na sprzedaż samochodu asenizacyjnego ( )

Przetarg ustny na sprzedaż samochodu asenizacyjnego

25.08.2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 56 92 284; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przedmiot sprzedaży: Rodzaj pojazdu: beczka asenizacyjnaMarka, typ model: MAN TGL 12.180Nr identyfikacyjny VIN: WMAN05ZZX7Y182471Nr rejestracyjny: LCH 88GGRok produkcji: 2006 - data pierwszej rejestracji: 2007Przebieg: 153.590 kmPojemność/moc silnika: 4588 cm3 / 132 kWSkrzynia biegów manualna, napęd na tyłBadanie techniczne do stycznia 2024 r.Pojazd serwisowany, sprawny, stan dobry, wąż ssawny 10 mbGmina Siedliszcze jest pierwszym właścicielem. Cena wywoławcza: 100.000,- zł brutto (sto tysięcy zł) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód: Pojazd można obejrzeć w dni robocze w godz. 7:30 – 14:00 w siedzibie sprzedającego. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia: - wysokość wadium: 10.000,- zł (dziesięć tysięcy zł)- wadium należy wpłacić na konto nr 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017w tytule wpłaty należy podać: ”wadium przetarg beczka asenizacyjna”.Wadium musi być zaksięgowane na podanym koncie najpóźniej dzień przed rozpoczęciem licytacji. Miejsce i termin licytacji: Licytacja odbędzie się w dniu 4 września 2023 r. o godzinie 10:00w siedzibie sprzedającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, Wydział Infrastruktury Minimalne postąpienie wynosi: 2.000 zł (dwa tysiące) Uwagi: Gminie Siedliszcze przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. W przypadku nie dojścia do sprzedaży samochodu w pierwszym przetargu - o godzinie: 10:30 nastąpi przetarg drugi, w którym cena wywoławcza pojazdu zostanie obniżona o 20 % w stosunku do ceny określonej w pierwszym przetargu. Informacji dodatkowych o przetargu udziela: Maciej Dudek; tel. 82 56 92 184; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Załączniki: Regulamin ze wzorem oświadczenia (formta PDF) Zdjęcia pojazdu Ogłoszenie (format PDF) BURMISTRZ/-/mgr inż. Hieronim Zonik

Czytaj dalej całą treść artykułu: Przetarg ustny na sprzedaż samochodu asenizacyjnego
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Wirtualna strzelnica ( )

Wirtualna strzelnica

11.08.2023

 18 sierpnia 2023 r. - Informacja z otwarcia ofert   Siedliszcze, 11 sierpnia 2023 r. GT.271.PP.WS.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych. Zamawiający: Gmina Siedliszczeul. Szpitalna 15a22-130 Siedliszcze I. Postanowienia ogólne:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wirtualnej strzelnicy. II. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wirtualnej strzelnicy. Zadanie jest dofinasowane ze środków państwowego funduszu celowego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. 2. Szczegółowe wymagania: a) Moduł Projekcji (MP) z kablem zasilającym: i.zestaw mikrokomputerowy PC, ii.projektor, iii. kamerę, iv. głośnik, v. punkt dostępowy WI-FI, vi. punkt dostępowy Bluetooth; b) Klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem c) Tablet z ładowarką d) Drukarka e) Specjalistyczne oprogramowanie mikrokomputera f) Specjalistyczną aplikacje do tabletu g) Broń treningową- repliki ASG działające w systemie blow-back, zasilane green-gaz lub repliki broni zasilane elektronicznie: i. replikę karabinu z dwoma magazynkami – 4 kpl. ii. replikę pistoletu z dwoma magazynkami – 4 kpl. iii. bezprzewodowe moduły laserowe dedykowane do rodzaju replik ASG: do pistoletu - 4 szt.; do karabinu - 4 szt. iv. ładowarkę bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów. h) Opakowania transportowe na powyższy sprzęt. i) Pasy nośne do karabinów i kabury do pistoletów. j) Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych. 3. Oferowana strzelnica musi posiadać certyfikat i deklarację zgodności w zakresie spełnienia warunków realizacji zadań o których mowa w pkt. V ppkt 12, 1) i 2) ogłoszenia konkursowego (ogłoszenie o konkursie „Strzelnica w powiecie 2023” dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkursu-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-12023cwcr) 4. Gwarancja minimum 2 lata; 5. Pierwsze uruchomienie oraz szkolenie co najmniej dwóch pracowników z zakresu przygotowania strzelnicy do użytku; 6. Dostawa strzelnicy do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze (możliwa zmiana lokalizacji dostawy w obrębie 3 km od siedziby Zamawiającego). III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Zamówienie należy wykonać do: 15 września 2023 r. IV. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z n/w kryterium. Kryterium oceny stanowi: Cena – 100% Sposób liczenia punktów w kryterium „Cena”, maksymalna liczba punktów – 100 (ocenie będzie podlegała cena brutto) VI. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zapytania osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco: Oferta Wirtualna Strzelnica Nie otwierać przed dniem 18 sierpnia 2023 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 18 sierpnia 2023 r. godz. 10:05, pokój nr 12 Urzędu Miejskiego w Siedliszczu. VII. Kontakt z Zamawiającym: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:Maciej Dudek – podinspektor Wydziału Infrastruktury, tel. 82 544 44 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. VIII. Załączniki: 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe (PDF) KLAUZULA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej 130 000 PLN Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza, ul. Szpitalna 15A, 22 -130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 02, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript... W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę wirtualnej strzelnicy” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla gminy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Wirtualna strzelnica
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg ( )

Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg

18.11.2022

Siedliszcze, dnia 17 listopada 2022 r. Zapytanie oferetowe Formularz ofertowy Rejon 1 Rejon 2 Rejon 3 Wzór umowy Zestawienie czasu pracy sprzętu

Czytaj dalej całą treść artykułu: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Cyfrowa Gmina Siedliszcze notebooki 3 ( )

Cyfrowa Gmina Siedliszcze notebooki 3

19.07.2022

  Informacja o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o finansowaniu zamówienia   Siedliszcze, dnia 19 lipca 2022 r.   Cyfrowa Gmina Siedliszcze - zakup notebooków i akcesoriów komputerowych (III przetarg)   Ogłoszenie o zamówieniu kliknij tutaj   Termin składania ofert: 27 lipca 2022 r. do godz. 10:00 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/    Pliki do pobrania: SWZ wraz załącznikami kliknij tutaj  

Czytaj dalej całą treść artykułu: Cyfrowa Gmina Siedliszcze notebooki 3

Może Ciebie zainteresować