Szacowanie wirtualna strzelnica

piątek, 2023-07-21

Szacowanie ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia


Siedliszcze dnia, 21 lipca 2023 r.

 

GT.271.PP.WS.2023

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szacowanie prowadzone jest art. 2 ust 1 pkt. 1 oraz na podstawie §5 zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych.

Zamawiający:
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15A
22-130 Siedliszcze

I. Przedmiot szacowania:

1. Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest zakup i dostawa wirtualnej strzelnicy.

2. Zadanie jest dofinasowane ze środków państwowego funduszu celowego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
3. Szczegółowe wymagania:

a) Moduł Projekcji (MP) z kablem zasilającym, integrujący w jednej, zwartej obudowie:

i. zestaw mikrokomputerowy PC,
ii. projektor,
iii. kamerę,
iv. głośnik,
v. punkt dostępowy WI-FI,
vi. punkt dostępowy Bluetooth;

b) Klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem
c) Tablet z ładowarką
d) Drukarka
e) Specjalistyczne oprogramowanie mikrokomputera
f) Specjalistyczną aplikacje do tabletu
g) Broń treningową- repliki ASG działające w systemie blow-back, zasilane green-gaz lub repliki broni zasilane elektronicznie:

i. replikę karabinu z dwoma magazynkami – 4 kpl.
ii. replikę pistoletu z dwoma magazynkami – 4 kpl.
iii. bezprzewodowe moduły laserowe dedykowane do rodzaju replik ASG: do pistoletu - 4 szt.; do karabinu - 4 szt.
iv. ładowarkę bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów.

h) Opakowania transportowe na powyższy sprzęt.
i) Pasy nośne do karabinów i kabury do pistoletów.
j) Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych.

4. Oferowana strzelnica musi posiadać certyfikat i deklarację zgodności w zakresie spełnienia warunków realizacji zadań o których mowa w pkt. V ppkt 12, 1) i 2) ogłoszenia konkursowego (ogłoszenie o konkursie „Strzelnica w powiecie 2023” dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkursu-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-12023cwcr)
5. Gwarancja minimum 2 lata;
6. Pierwsze uruchomienie oraz szkolenie co najmniej dwóch pracowników z zakresu przygotowania strzelnicy do użytku;
7. Dostawa strzelnicy do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze (możliwa zmiana lokalizacji dostawy w obrębie 3 km od siedziby Zamawiającego)

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Do 15 września 2023 r.

III. Opis przygotowania oferty szacunkowej:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu szacunkowym stanowiącym załącznik nr 1, osobiście, za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze lub w formie elektronicznej w postaci oferty handlowej na adres e-mail: infrastruktura@siedliszcze.pl do dnia 07 sierpnia 2023 r.

IV. Kontakt z Zamawiającym:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
• Dudek Maciej – Podinspektor Wydziału Infrastruktury
tel. 82 569 21 84, e-mail: infrastruktura@siedliszcze.pl

 

Załączniki:

1. Formularz szacunkowy - zał. nr 1

2. Szacowanie wartości zamówienie (format PDF)


Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) oraz nie stanowi zobowiązania Burmistrza Siedliszcza do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

Może Ciebie zainteresować