Artykuły

Zdjęcie poglądowe do artykułu: Zapytanie ofertowe - renowacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele parafialnym ( )

Zapytanie ofertowe - renowacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele parafialnym

07.03.2024

  Siedliszcze dnia, 07 marca 2024 r. ZO.1.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).\ Zamawiający: Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Siedliszczu ul. Kościelna 122-130 Siedliszcze I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest renowacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele parafialnym w Siedliszczu. Zabytek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga Zakres prac: Demontaż nadstawy, Demontaż misy wewnętrznej chrzcielnicy, Zabezpieczenie i transport chrzcielnicy do miejsca wykonywania prac, Dekompozycja zdobień, Usuwanie wierzchnich powłok lakierniczych przy wykorzystaniu środków chemicznych oraz obróbki termicznej ze wszystkich elementów chrzcielnicy, Wykonanie innych niezbędnych prac w dalszym procesie restauracji i renowacji, Naprawa uszkodzonych elementów chrzcielnicy, Uzupełnienie brakujących elementów, elementy powinny zostać wykonane za pomocą metody repusowania, odlewu lub poprzez obróbkę skrawaniem, Kontrola połączeń gwintowanych i ewentualna ich naprawa, Wykonanie złocenia całości chrzcielnicy 24 karatowym złotem, Prace polerskie oraz usuwanie pozostałości po pracach polerskich, Zabezpieczenie całości chrzcielnicy przed korozją, Lakierowanie chrzcielnicy bezbarwnym lakierem zabezpieczającym przez patynowaniem, Transport odrestaurowanej chrzcielnicy do kościoła parafialnego, Montaż chrzcielnicy w kościele parafialnym, Inne prace niezbędne do rzetelnego wykonania prac restauratorskich i renowacyjnych, Uzyskanie akceptacji konserwatora zabytków na wykonanie prac restauratorskich, renowacyjnych, Ze względu na brak specjalistycznej wiedzy Zamawiającego odnośnie wykonywania prac restauratorskich i renowacyjnych konieczna jest wizja terenowa w celu rzetelnego i prawidłowego oszacowania oferty. II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Do 30 września 2024 r. III. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz przedstawi Zamawiającemu referencje na wykonanie minimum 3 prac restauratorskich lub renowacyjnych zabytków. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym oraz złożone referencje wraz z ofertą. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. IV. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z n/w kryterium. Kryterium oceny stanowi: Cena – 100%Sposób liczenia punktów w kryterium „Cena”, maksymalna liczba punktów – 100 (ocenie będzie podlegała cena brutto) V. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Kancelaria Parafialna ul. Kościelna 1, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 08 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco: OfertaPrace restauratorskie chrzcielnicyNie otwierać przed dniem 08 kwietnia 2024 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 08 kwietnia 2024 r. godz. 10:05, Kancelaria parafialna. VI. Kontakt z Zamawiającym: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Dudek Maciejtel. 82 569 21 84, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Załączniki: Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy - zał. nr 1 (PDF) Formularz ofertowy - zał. nr 1 (wersja edytowalna) Karta ewidencyjna zabytku ruchomego Zdjęcia

Czytaj dalej całą treść artykułu: Zapytanie ofertowe - renowacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele parafialnym
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Zapytanie ofertowe - usługi koparką ( )

Zapytanie ofertowe - usługi koparką

25.01.2024

Siedliszcze, 25 stycznia 2024 r. GT.271.PP.UKR.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych. Zamawiający: Gmina Siedliszczeul. Szpitalna 15a22-130 Siedliszcze I. Postanowienia ogólne: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko – ładowarką, minikoparką, koparką gąsienicową, koparką kołową oraz równiarką na terenie Gminy Siedliszcze.Kod CPV:45520000-8 – Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko – ładowarką, minikoparką, koparką gąsienicową oraz równiarką samojezdną a terenie Gminy Siedliszcze. Prace koparko – ładowarką, minikoparką, koparką gąsienicową, koparką kołową: Prace ziemne związane z modernizacją sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Prace ziemne związane z usuwaniem awarii sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Oczyszczanie i pogłębianie rowów. Prace ziemne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Załadunek i rozładunek ziemi i innych materiałów. Plantowanie i równanie terenu. Prace związane z naprawą dróg gminnych, udrażnianiem i naprawa przepustów. Usługi podobnego typu wskazane przez Zamawiającego Prace równiarką: Profilowanie podłoży pod nawierzchnię dróg, rowów, poboczy. Wyrównywanie nasypów. Mieszanie materiałów drogowych. Prace związanie ze zrywaniem starej nawierzchni dróg, trawników. Wyrównywanie powierzchni działek należących do gminy. Usługi podobnego typu wskazane przez Zamawiającego. W przypadku awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub przyłączach do prac należy przystąpić w każdym dniu tygodnia oraz święta, niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) godzin po otrzymaniu zgłoszenia. Do innych prac w terminach wzajemnie uzgodnionych, w czasie nie dłuższym niż 1 (słownie: jeden) dzień od dnia zgłoszenia.Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał dodatkowy osprzęt w postaci łyżki skarpowej oraz wideł do palet.W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę realizacji wezwania w terminie ustalonym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wynajęcia innego podmiotu świadczącego usługi koparko-ładowarką, minikoparką, koparką gąsienicową, koparką kołową lub równiarką. III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy IV. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Złożą ofertę na wszystkie maszyny do wykonywania prac ziemnych tzn. na koparko – ładowarkę, minikoparkę, koparkę gąsienicową, koparkę kołową oraz równiarkę. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy nakładają taki obowiązek. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami z uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia". Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najkorzystniejszą ofertę. Kryterium oceny stanowi całkowita cena oferty – 100% Przy ocenie powyższego kryterium będzie brana pod uwagę wartość brutto. Podczas badania ofert będzie uwzględniana suma oferowanych cen jednostkowych przemnożona przez wagę (znaczenie) za każdą objętą zamówieniem maszynę. Liczba możliwych do uzyskania punktów przez Wykonawcę w postępowaniu – 100 pkt. Sposób obliczenia całkowitej ceny oferty: gdzie: Wn – całkowita cena oferty,n – oznaczenie Wykonawcy według kolejności składania ofert,CKŁ – oferowana cena za usługi koparko – ładowarką (waga 1,00),CMK – oferowana cena za usługi minikoparką (waga 0,80),CKG – oferowana cena za usługi koparką gąsienicową (waga 0,80),CKK – oferowana cena za usługi koparką kołową (waga 1,00),CR – oferowana cena za usługi równiarką (waga 0,80). Punkty będą obliczone według wzoru: gdzie, C- ilość punktów,Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,Cb - cena oferty badanej. VI. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zapytania osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 02 lutego 2024 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco: Oferta Usługi koparko – ładowarką Nie otwierać przed dniem 02 lutego 2024 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 02 lutego 2024 r. godz. 10:05, pokój nr 1.15 Urzędu Miejskiego w Siedliszczu. VII. Kontakt z Zamawiającym: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Wojciech Domański – Kierownik Wydziału Infrastrukturytel. 82 544 44 40 ,e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Maciej Dudek – podinspektor Wydziału InfrastrukturyTel. 82 544 44 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Załączniki: Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (PDF) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wersja edytowalna) Zapytanie ofertowe - wersja PDF   KLAUZULA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej 130 000 PLN Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza, ul. Szpitalna 15A, 22 -130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 02, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript... W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług koparko – ładowarką, minikoparką, koparką gąsienicową, koparką kołową oraz równiarką na terenie Gminy Siedliszcze.” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla gminy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Zapytanie ofertowe - usługi koparką
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów ( )

Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów

03.01.2024

Siedliszcze, 03 stycznia 2024 r. GT.271.PP.OO.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych. Zamawiający: Gmina Siedliszczeul. Szpitalna 15a22-130 Siedliszcze I. Postanowienia ogólne: Przedmiotem zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów. II. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z kontenerów KP7 oraz SM 1100 będących własnością Zamawiającego i jego jednostek podległych tj. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu. Odpady będą segregowane na pięć frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, zmieszane, BIO. Odbiór odpadów będzie następował na każdorazowe zgłoszenie telefoniczne lub e-mail nie później niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia. Po wyłonieniu Wykonawcy zostaną podpisane osobne umowy z Zamawiającym i jednostkami podległymi. III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Zamówienie należy wykonać do: 31 grudnia 2024 r. IV. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r., poz. 1987) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Na prośbę Zamawiającego Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z n/w kryterium. Kryterium oceny stanowi Cena – 90 % Czas reakcji – 10 % Sposób liczenia punktów w kryterium „Cena” – maksymalna liczba punktów – 90 pkt. Uwaga: Ocenie będzie podlegać oferowana cena brutto. Sposób liczenia punktów w kryterium „Czas reakcji” – maksymalna liczba punktów – 10 pkt. Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium w przypadku skrócenia czasu reakcji Skrócenie czasu reakcji do 1 (jednego) dnia roboczego – 10 pkt. Skrócenie czasu reakcji do 2 (dwóch) dni roboczych – 5 pkt. Przez czas reakcji Zamawiający rozumie opróżnienie kontenera. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia. VI. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zapytania osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 11 stycznia 2024 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco: Oferta Odbiór odpadów Nie otwierać przed dniem 11 stycznia 2024 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 11 stycznia 2024 r. godz. 10:05, pokój nr 1.15 Urzędu Miejskiego w Siedliszczu. VII. Kontakt z Zamawiającym: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Maciej Dudek – inspektor Wydziału Infrastruktury Tel. 82 544 44 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. VIII. Załączniki: Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja PDF) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja edytowalna) Zapytanie ofertowe (wersja PDF)   KLAUZULA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej 130 000 PLN Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza, ul. Szpitalna 15A, 22 -130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 02, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów.” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla gminy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Zapytanie ofertowe dostępny samorząd ( )

Zapytanie ofertowe dostępny samorząd

21.07.2023

  18 sierpnia 2023 r. - Informacja o wyborze oferty 07 sierpnia 2023 r. - Informacja z otwarcia ofert Siedliszcze, 21 lipca 2023 r. GT.271.PP.DKI2.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych. Zamawiający: Gmina Siedliszczeul. Szpitalna 15a22-130 Siedliszcze I. Postanowienia ogólne: Przedmiotem zamówienia jest zakup przedmiotów zapewniających dostępność komunikacyjno-informacyjną Urzędu Miejskiego w Siedliszczu. II. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia ze względu na różnorodność został podzielony przez Zamawiającego na IV części. Część I: Zakup lupy elektronicznej i powiększalnika cyfrowego Lupa elektroniczna – 2 szt.: Kamera o rozdzielczości minimum HD Ekran o przekątnej min. 4 cale Powiększenie min. 10 krotne Bateria wielokrotnego użytku Ładowanie bezprzewodowe i przewodowe za pomocą załączonego zasilacza sieciowego Wbudowane podświetlenie LED Możliwość podłączenie do TV Powiększalnik cyfrowy – 2 szt.: Wyświetlacz min. 10 cali Powiększenie min. 20 krotne Funkcja zamiany tekstu na mowę Możliwość podłączenia do TV, monitora zewnętrznego Akumulator min 6 000 mAh Zasilacz sieciowy do ładowania Część II: Zakup planu tyflograficznego – 1 komplet: Wykonanie projektu graficznego tablic dla osób widzących i niewidomych na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wykonanie tablic tyflograficznych (po akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego). Pod warstwą dotykową należy umieścić kolorowy wydruk z informacją dla osób widzących. Informacje wypukłe wpuszczone w główną warstwę wykonane z kolorowych tworzyw sztucznych lub rozwiązania równoważna posiadająca pozytywną opinię PZN. Opisy w alfabecie Braille’a wykonane w standardzie Marburg Medium. Warstwa główna tablicy powinna być wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego odpornego na warunki zewnętrzne i promieniowanie UV Format planu: min. A3 Ilość: 1 komplet zawierający parter, I piętro, II piętro (rzuty poszczególnych kondygnacji w załączniku) Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru prac, tj. po zrealizowaniu całego przedmiotu umowy. Wzory logotypów, które należy umieścić na planie znajdują się w załączniku. Akcesoria montażowe do powieszenia planu na ścianie. (Zawieszenie planu na ścianie poprzez dystanse wykona Zamawiający) Dostawa do siedziby Zamawiającego. Realizacja umowy oraz wykonanie tablic tyflograficznych powinna nastąpić dopiero po zaakceptowaniu projektu graficznego przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w niniejszym zapytaniu, a niezbędnych do realizacji zamówienia jako całości - należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty. Część III: Oznaczenie początku i końca biegu schodów Taśma do oznaczenia biegu schodów – 2 szt.: Szerokość taśmy: min. 50 mm Długość: min. 16 m w jednej rolce Rodzaj taśmy: gruboziarnista, antypoślizgowa, samoprzylepna Kolor: żółty Przeznaczenie: miejsca użyteczności publicznej, miejsca o dużym natężeniu ruchu Farba do oznaczenia biegu schodów – 2 szt.: Farba jednoskładnikowa – posiadająca wymieszany dodatek antypoślizgowy Pojemność: 5l Przeznaczona do ruchu pieszego Kolor: żółty Odporna na warunki atmosferyczne – do stosowania na zewnątrz Możliwość aplikowania na beton i stare powłoki malarskie Część IV: Zakup pętli indukcyjna dla niedosłyszących – 1 szt. Rodzaj pętli indukcyjnej: mobilna/przenośna Obszar działania: min. 1 m2 od urządzenia Wbudowany mikrofon Wyjścia typu Jack: 1x na mikrofon zewnętrzny, 1x zewnętrze źródło audio Regulacja głośności pętli Zasilanie akumulatorowe Ładowarka sieciowa III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Zamówienie należy wykonać do 11 września 2023 r. IV. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub na wybraną część. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z n/w kryterium. Kryterium oceny stanowi: Cena – 100% Sposób liczenia punktów w kryterium „Cena”, maksymalna liczba punktów – 100 (ocenie będzie podlegała cena brutto) VI. Opis przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zapytania osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 07 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco: Oferta Dostępność komunikacyjno - informacyjna Nie otwierać przed dniem 07 sierpnia 2023 r. przed godz. 10:00 Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 07 sierpnia 2023 r. godz. 10:05, pokój nr 12 Urzędu Miejskiego w Siedliszczu. VII. Kontakt z Zamawiającym: Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Maciej Dudek – podinspektor Wydziału Infrastruktury Tel. 82 544 44 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. VIII. Załączniki: Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Rzuty poszczególnych kondygnacji – załącznik nr 2   KLAUZULA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej 130 000 PLN Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza, ul. Szpitalna 15A, 22 -130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 02, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup przedmiotów zapewniających dostępność komunikacyjno-informacyjną Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla gminy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Zapytanie ofertowe dostępny samorząd

Może Ciebie zainteresować