Zapytanie ofertowe - renowacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele parafialnym

czwartek, 2024-03-07

LOGO

 

Siedliszcze dnia, 07 marca 2024 r.

ZO.1.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).\

Zamawiający:

Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Siedliszczu

ul. Kościelna 1
22-130 Siedliszcze

I. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele parafialnym w Siedliszczu. Zabytek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków,
 2. Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga
 3. Zakres prac:
  1. Demontaż nadstawy,
  2. Demontaż misy wewnętrznej chrzcielnicy,
  3. Zabezpieczenie i transport chrzcielnicy do miejsca wykonywania prac,
  4. Dekompozycja zdobień,
  5. Usuwanie wierzchnich powłok lakierniczych przy wykorzystaniu środków chemicznych oraz obróbki termicznej ze wszystkich elementów chrzcielnicy,
  6. Wykonanie innych niezbędnych prac w dalszym procesie restauracji i renowacji,
  7. Naprawa uszkodzonych elementów chrzcielnicy,
  8. Uzupełnienie brakujących elementów, elementy powinny zostać wykonane za pomocą metody repusowania, odlewu lub poprzez obróbkę skrawaniem,
  9. Kontrola połączeń gwintowanych i ewentualna ich naprawa,
  10. Wykonanie złocenia całości chrzcielnicy 24 karatowym złotem,
  11. Prace polerskie oraz usuwanie pozostałości po pracach polerskich,
  12. Zabezpieczenie całości chrzcielnicy przed korozją,
  13. Lakierowanie chrzcielnicy bezbarwnym lakierem zabezpieczającym przez patynowaniem,
  14. Transport odrestaurowanej chrzcielnicy do kościoła parafialnego,
  15. Montaż chrzcielnicy w kościele parafialnym,
  16. Inne prace niezbędne do rzetelnego wykonania prac restauratorskich i renowacyjnych,
  17. Uzyskanie akceptacji konserwatora zabytków na wykonanie prac restauratorskich, renowacyjnych,
  18. Ze względu na brak specjalistycznej wiedzy Zamawiającego odnośnie wykonywania prac restauratorskich i renowacyjnych konieczna jest wizja terenowa w celu rzetelnego i prawidłowego oszacowania oferty.

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Do 30 września 2024 r.

III. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz przedstawi Zamawiającemu referencje na wykonanie minimum 3 prac restauratorskich lub renowacyjnych zabytków. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym oraz złożone referencje wraz z ofertą. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia". Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

IV. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z n/w kryterium.
Kryterium oceny stanowi:
Cena – 100%
Sposób liczenia punktów w kryterium „Cena”, maksymalna liczba punktów – 100 (ocenie będzie podlegała cena brutto)

Cena

V. Opis przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Kancelaria Parafialna ul. Kościelna 1, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 08 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco:

Oferta
Prace restauratorskie chrzcielnicy
Nie otwierać przed dniem 08 kwietnia 2024 r. przed godz. 10:00

Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 08 kwietnia 2024 r. godz. 10:05, Kancelaria parafialna.

VI. Kontakt z Zamawiającym:

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Dudek Maciej
tel. 82 569 21 84, e-mail: maciej.dudek@siedliszcze.pl

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy - zał. nr 1 (PDF)
 3. Formularz ofertowy - zał. nr 1 (wersja edytowalna)
 4. Karta ewidencyjna zabytku ruchomego
 5. Zdjęcia

Może Ciebie zainteresować