Zapytanie ofertowe - usługi koparką

czwartek, 2024-01-25

Siedliszcze, 25 stycznia 2024 r.

GT.271.PP.UKR.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych.

Zamawiający:

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

I. Postanowienia ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko – ładowarką, minikoparką, koparką gąsienicową, koparką kołową oraz równiarką na terenie Gminy Siedliszcze.
Kod CPV:
45520000-8 – Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko – ładowarką, minikoparką, koparką gąsienicową oraz równiarką samojezdną a terenie Gminy Siedliszcze.

 1. Prace koparko – ładowarką, minikoparką, koparką gąsienicową, koparką kołową:
  1. Prace ziemne związane z modernizacją sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
  2. Prace ziemne związane z usuwaniem awarii sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
  3. Oczyszczanie i pogłębianie rowów.
  4. Prace ziemne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
  5. Załadunek i rozładunek ziemi i innych materiałów.
  6. Plantowanie i równanie terenu.
  7. Prace związane z naprawą dróg gminnych, udrażnianiem i naprawa przepustów.
  8. Usługi podobnego typu wskazane przez Zamawiającego
 2. Prace równiarką:
  1. Profilowanie podłoży pod nawierzchnię dróg, rowów, poboczy.
  2. Wyrównywanie nasypów.
  3. Mieszanie materiałów drogowych.
  4. Prace związanie ze zrywaniem starej nawierzchni dróg, trawników.
  5. Wyrównywanie powierzchni działek należących do gminy.
  6. Usługi podobnego typu wskazane przez Zamawiającego.

W przypadku awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub przyłączach do prac należy przystąpić w każdym dniu tygodnia oraz święta, niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) godzin po otrzymaniu zgłoszenia. Do innych prac w terminach wzajemnie uzgodnionych, w czasie nie dłuższym niż 1 (słownie: jeden) dzień od dnia zgłoszenia.Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał dodatkowy osprzęt w postaci łyżki skarpowej oraz wideł do palet.W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę realizacji wezwania w terminie ustalonym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wynajęcia innego podmiotu świadczącego usługi koparko-ładowarką, minikoparką, koparką gąsienicową, koparką kołową lub równiarką.

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

12 miesięcy od podpisania umowy

IV. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. Złożą ofertę na wszystkie maszyny do wykonywania prac ziemnych tzn. na koparko – ładowarkę, minikoparkę, koparkę gąsienicową, koparkę kołową oraz równiarkę.
  2. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy nakładają taki obowiązek.
  3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami z uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
  4. Nie podlegają wykluczeniu.
 2. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia w formularzu ofertowym.
 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia".
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców.

V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponuje najkorzystniejszą ofertę.
 2. Kryterium oceny stanowi całkowita cena oferty – 100%
 3. Przy ocenie powyższego kryterium będzie brana pod uwagę wartość brutto.
 4. Podczas badania ofert będzie uwzględniana suma oferowanych cen jednostkowych przemnożona przez wagę (znaczenie) za każdą objętą zamówieniem maszynę.
 5. Liczba możliwych do uzyskania punktów przez Wykonawcę w postępowaniu – 100 pkt.
 6. Sposób obliczenia całkowitej ceny oferty:

Cena-koparki.png

gdzie:

Wn – całkowita cena oferty,
n – oznaczenie Wykonawcy według kolejności składania ofert,
C – oferowana cena za usługi koparko – ładowarką (waga 1,00),
CMK – oferowana cena za usługi minikoparką (waga 0,80),
CKG – oferowana cena za usługi koparką gąsienicową (waga 0,80),
CKK – oferowana cena za usługi koparką kołową (waga 1,00),
CR – oferowana cena za usługi równiarką (waga 0,80).

Punkty będą obliczone według wzoru:

gdzie,

C- ilość punktów,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.

VI. Opis przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zapytania osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 02 lutego 2024 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco:

Oferta

Usługi koparko – ładowarką

Nie otwierać przed dniem 02 lutego 2024 r. przed godz. 10:00

Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 02 lutego 2024 r. godz. 10:05, pokój nr 1.15 Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

VII. Kontakt z Zamawiającym:

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Wojciech Domański – Kierownik Wydziału Infrastruktury
tel. 82 544 44 40 ,e–mail: wojciech.domanski@siedliszcze.pl

Maciej Dudek – podinspektor Wydziału Infrastruktury
Tel. 82 544 44 21, e-mail: maciej.dudek@siedliszcze.pl  

Załączniki:

 

KLAUZULA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej 130 000 PLN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza, ul. Szpitalna 15A,
  22 -130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 02, email:gmina@siedliszcze.pl..
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@zeto.lublin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług koparko – ładowarką, minikoparką, koparką gąsienicową, koparką kołową oraz równiarką na terenie Gminy Siedliszcze.” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla gminy
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
 7. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Może Ciebie zainteresować