Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów

środa, 2024-01-03

Siedliszcze, 03 stycznia 2024 r.

GT.271.PP.OO.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych.

Zamawiający:

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

I. Postanowienia ogólne:

Przedmiotem zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z kontenerów KP7 oraz SM 1100 będących własnością Zamawiającego i jego jednostek podległych tj. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu. Odpady będą segregowane na pięć frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, zmieszane, BIO. Odbiór odpadów będzie następował na każdorazowe zgłoszenie telefoniczne lub e-mail nie później niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia. Po wyłonieniu Wykonawcy zostaną podpisane osobne umowy z Zamawiającym i jednostkami podległymi.

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Zamówienie należy wykonać do: 31 grudnia 2024 r.

IV. Wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

 1. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,
 2. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r., poz. 1987) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w formularzu ofertowym. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia".

Na prośbę Zamawiającego Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału
w postępowaniu oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z n/w kryterium.

Kryterium oceny stanowi

 • Cena – 90 %
 • Czas reakcji – 10 %

Sposób liczenia punktów w kryterium „Cena” – maksymalna liczba punktów – 90 pkt.

Cena.png

Uwaga:

Ocenie będzie podlegać oferowana cena brutto.

Sposób liczenia punktów w kryterium „Czas reakcji” – maksymalna liczba punktów – 10 pkt.

Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium w przypadku skrócenia czasu reakcji

Skrócenie czasu reakcji do 1 (jednego) dnia roboczego – 10 pkt.

Skrócenie czasu reakcji do 2 (dwóch) dni roboczych – 5 pkt.

Przez czas reakcji Zamawiający rozumie opróżnienie kontenera.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia.

VI. Opis przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego zapytania osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do dnia 11 stycznia 2024 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania). Opakowanie powinno być zaadresowane następująco:

Oferta
Odbiór odpadów
Nie otwierać przed dniem 11 stycznia 2024 r. przed godz. 10:00

Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Termin związania ofertą: 14 dni. Termin i miejsce otwarcia ofert: 11 stycznia 2024 r. godz. 10:05, pokój nr 1.15 Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

VII. Kontakt z Zamawiającym:

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Maciej Dudek – inspektor Wydziału Infrastruktury

Tel. 82 544 44 21, e-mail: maciej.dudek@siedliszcze.pl

VIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja PDF)
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
 3. Zapytanie ofertowe (wersja PDF)

 

KLAUZULA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej 130 000 PLN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Siedliszcza, ul. Szpitalna 15A,
  22 -130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 02, email: gmina@siedliszcze.pl
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@zeto.lublin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów.” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla gminy
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
 7. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Może Ciebie zainteresować