Artykuły

Zdjęcie poglądowe do artykułu: Informacja o działalności urzędu w PJM (polskim języku migowym) ( )

Informacja o działalności urzędu w PJM (polskim języku migowym)

08.08.2023

{film}/images/dostepnosc/GminaSiedliszcze.mp4|aria-label="Informacja o działalności urzędu w PJM (polskim języku migowym)" aria-details="#opisfilmu"{/film}     Opis filmu Film zawiera tłumacznie na Polski Język Migowy informacji na temat działalności urzędu. Tłumaczenia dokonuje mężczyzna stojący na jednolitym tle    

Czytaj dalej całą treść artykułu: Informacja o działalności urzędu w PJM (polskim języku migowym)
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Tekst łatwy do czytania (ETR) ( )

Tekst łatwy do czytania (ETR)

08.08.2023

Urząd Miejski w Siedliszczu dba o rozwój gminy oraz zapewnia mieszkańcom dostęp do podstawowych usług publicznych. Zadania Urzędu Miejskiego w Siedliszczu: zapewnienie dostępności edukacji, zadania z zakresu gospodarki wodnej, zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrona środowiska, pomoc społeczna, kultura i sport, pomoc w rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury drogowej czy bezpieczeństwa. Poszczególne zadania przypisane są do wyspecjalizowanych wydziałów urzędu, jak również jego jednostek. Informacje o nich znajdziesz na stronie internetowej lub kontaktując się z urzędem. Pracami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu kieruje Burmistrz Siedliszcza, powołany przez niego zastępca, a także Sekretarz oraz Skarbnik. To od tych osób zależy realizacja budżetu gminy, czy też prowadzenie bieżących spraw. Urząd stosuje się do regulacji prawnych: ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia. Słuchamy mieszkańców, przeprowadzamy m.inn. konsultacje społeczne. Urząd Miejski w Siedliszczu, jego biura i jednostki organizacyjne, pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. W tych godzinach możesz przyjść do urzędu. Z Urzędem Miejskim w Siedliszczu możesz skontaktować się przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., skrytki ePuap: /gminasiedliszcze/SkrytkaESP, oraz faxu pod nr tel. 82 544 44 59

Czytaj dalej całą treść artykułu: Tekst łatwy do czytania (ETR)
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Tekst odczytywalny maszynowo ( )

Tekst odczytywalny maszynowo

08.08.2023

Gmina Siedliszcze zmienia się na naszych oczach. Urząd Miejski w Siedliszczu dba o to, by gmina rozwijała się w sposób harmonijny, a mieszkańcy mieli dostęp do podstawowych usług publicznych o znaczeniu lokalnym. Dlatego codziennie realizujemy różnego rodzaju funkcje z zakresu edukacji, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultury, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury drogowej czy bezpieczeństwa. Samorząd odpowiada m.in. za organizację nauczania w szkole podstawowej i przedszkolu samorządowym. Tak duży zakres odpowiedzialności i kompetencji wymaga fachowej wiedzy. Dlatego też poszczególne zadania przypisane są do wyspecjalizowanych wydziałów urzędu, jak również jego jednostek. Pracami Urzędu Miejskiego w Siedliszczu kieruje Burmistrz Siedliszcza, powołany przez niego zastępca, a także Sekretarz oraz Skarbnik. To od tych osób zależy realizacja budżetu gminy, czy też prowadzenie bieżących spraw.W cyklicznej pracy urząd stosuje się do regulacji prawnych: ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia. Wsłuchujemy się również w głos mieszkańców, przeprowadzamy m.inn. konsultacje społeczne w czasie opracowywania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Choć Urząd Miejski w Siedliszczu, jego biura i jednostki organizacyjne, pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, to z Urzędem Miejskim w Siedliszczu możesz skontaktować się przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., skrytki ePuap: /gminasiedliszcze/SkrytkaESP, oraz faxu pod nr tel. 82 544 44 59

Czytaj dalej całą treść artykułu: Tekst odczytywalny maszynowo
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Oferty Pracy w Urzędzie Miejskim ( )

Oferty Pracy w Urzędzie Miejskim

17.01.2021

W tej chwili nie jest prowadzony nabór na żadne stanowisko.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Oferty Pracy w Urzędzie Miejskim
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Stanowisko ds Obsługi Rady Gminy ( )

Stanowisko ds Obsługi Rady Gminy

31.12.2020

BOŻENA ISKIERKA Stanowisko: Kierownik Wydziału (Obsługa Rady Miejskiej) Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 68 (wew. 17) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zadania: Naliczanie podatków i opłat lokalnych Przygotowywanie decyzji i danych dotyczacych podatków i opłat lokalnych. Dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych, prowadzenie księgowości podatkowej. Przygotowywanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Wydawanie zaświadczeń: o wysokości dochodów, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o płaceniu podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub nieruchomości. Przygotowywanie decyzji o odroczeniu lub umorzeniu należności podatkowych w zakresie stanowiska d/s obsługi rady miejskiej. Zabezpieczanie organizacyjne sesji rady gminy w tym organizowanie posiedzeń komisji, prowadzenie ewidencji uchwał rady miejskiej i przesyłanie ich organom nadzoru, protokołowanie sesji rady i komisji rady, obsługa jednostek pomocniczych - rad sołeckich Stanowisko podległe bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Miejskiej

Czytaj dalej całą treść artykułu: Stanowisko ds Obsługi Rady Gminy
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Skarbnik Gminy ( )

Skarbnik Gminy

31.12.2020

TERESA KOCOT Stanowisko: Skarbnik Gminy Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 03 (wew. 23) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zadania: Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym: Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, w tym: dokumentację przyjętych zasad rachunkowości zawierającej zakładowy, plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu ochrony danych, instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję kasową Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz budżetu gminy Okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Opracowanie sprawozdań statystycznych oraz zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych Przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych, itp.; Koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją; Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników referatu księgowości Nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy; Przekazanie informacji z uchwalonego budżetu pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy; Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonanie budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO Analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych, będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie budżetu gminy i jego zmian; Opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jego zmian; Planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń i innych opłat); Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych; Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi i Radzie; Nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy; Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji bankowych, itp.; Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych; Prowadzenie polityki personalnej referatu, w tym:- ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników- ocena okresowa pracowników referatu Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;

Czytaj dalej całą treść artykułu: Skarbnik Gminy
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich ( )

Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich

31.12.2020

Stanowisko: Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 91 (wew. 26) Zadania: Przyjmowanie oświadczeń o: - wstąpieniu w związek małżeński, - braku okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa, Wydawanie zaświadczeń na podstawie art.4 zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego, Stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do Sadu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa, Wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z tego małżeństwa, Wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, Powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, Uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego oraz transkrypcji aktów zagranicznych, Nanoszenie w księgach wzmianek i przypisków, Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaswiadczeń, Prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg małżeństwa urodzeń i zgonów, Prowadzenie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego, Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w sprawach urodzeń, małżeństw, zgonów, Sporządzanie skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego, Współpraca z innymi organami w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg, Przekazywanie ksiąg 100 letnich do Państwowego Archiwum, Dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym.

Czytaj dalej całą treść artykułu: Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
Zdjęcie poglądowe do artykułu: Schemat organizacyjny urzędu ( )

Schemat organizacyjny urzędu

31.12.2020

Jednostki organizacyjne gminy: Urząd Miejski w Siedliszczu Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu, obejmujący:- Przedszkole Samorządowe w Siedliszczu- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

Czytaj dalej całą treść artykułu: Schemat organizacyjny urzędu

Może Ciebie zainteresować